Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Aká pokuta vám hrozí za neplatnú STK?

|
Aká pokuta vám hrozí za neplatnú STK?

Technická a emisná kontrola vozidla sú podobne, ako zákonná poistka, povinnými pre každého majiteľa motorového vozidla.  To, ako často je potrebné jednotlivé kontroly absolvovať, presne špecifikuje zákon podľa typu a veku vozidla. Napriek zákonnej povinnosti a hrozbe pokuty prejde po slovenských cestách denne množstvo áut bez platnej technickej a emisnej kontroly.

 

Neplatná STK

 

 

STK sa považuje za neplatnú, pokiaľ do stanoveného termínu (nájdete ho aj na nálepke na čelnom skle) neabsolvujete predpísanú technickú a emisnú kontrolu. Tento dátum si môžete overiť aj na spodnej strane kartičky o Osvedčení o emisnej kontrole, respektíve v Osvedčení o technickej kontrole. Taktiež ho nájdete aj elektronicky prostredníctvom elektronickej knižky vozidla.

 

 

Pokuta za neplatnú STK

 

 

Vďaka databáze všetkých vozidiel s technickými a emisnými kontrolami a dátumami, do ktorých ich má vozidlo absolvovať, odosiela od 1.3.2016 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky automaticky pokutu všetkým vozidlám za neplatnú STK.

 

 

Výška pokuty za neplatnú STK 2020

 

 

Ešte začiatkom roka 2018 prináležala každému majiteľovi osobného vozidla s neplatnou technickou alebo emisnou kontrolou pokuta vo výške 165 eur za jednu kontrolu, čo znamená, že spolu za obe neplatné kontroly bol majiteľ vozidla povinný uhradiť 330 eur.

 

 

Od mája 2018 bol výška pokút za chýbajúcu technickú alebo emisnú kontrolu upravená na 55 eur za každú kontrolu. Ale len v prípade, ak motorista do 15 dní podrobí auto chýbajúcej kontrole a zaplatí aj pokutu. V opačnom prípade je povinný uhradiť pokutu v plnej výške, t. j. 165 eur za každú zmeškanú kontrolu.

 

 

Pokutu je možné uhradiť len bankovým prevodom. Pri platbe je potrebné dávať pozor na správne uvedený variabilný symbol, aby sa platba dobre spárovala a uhradenie pokuty tak prišlo na čas.

 

 

Odvolanie voči pokute za neplatnú STK

 

 

Ako voči každej pokute, aj voči pokute za neplatnú STK je možné podať odvolanie. Uznané však bude len v prípade, že automobil skutočne absolvoval technickú a emisnú kontrolu v zákonom stanovenej lehote a tá v systéme nebola zaregistrovaná. Ak však bola pokuta udelená oprávnene, bude jej výška ešte navýšená o trovy približne vo výške 30 eur.

 

 

Ako na absolvovanie povinnej kontroly nezabudnúť

 

 

Povinnosť absolvovať STK už nemusíte stále nosiť v hlave. Stačí sa prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu zaregistrovať na Jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave. Vďaka Elektronickej knihe vozidla následne môžete ušetriť na prípadnej pokute za neplatnú technickú alebo emisnú kontrolu aj bez toho, aby ste túto povinnosť museli držať v hlave.

 

 

Systém vám pred koncom platnosti technickej alebo emisnej kontroly pošle až 2 upozornenia. Prvé upozornenie je odoslané 60 dní pred koncom platnosti kontroly, druhé upozornenie opätovne 16 dní pred vypršaním platnosti. Upozornenie tak poskytuje dostatočný časový priestor na absolvovanie aj pre zábudlivcov, ktorí túto svoju povinnosť nedržia v hlave.

 

 

Zákonnou povinnosťou každého prevádzkovateľa motorového vozidla je udržiavať toto vozidlo v riadnom technickom stave a podrobiť ho v stanovených lehotách emisnej a technickej kontrole. Po nesplnení tejto povinnosti je na základe objektívnej zodpovednosti majiteľovi vozidla automaticky odoslaná pokuta. V prípade, ak je chýbajúca technická kontrola doplnená do 15 dní od doručenia pokuty a táto pokuta zaplatená, zábudlivec môže ušetriť až 2/3 z výšky pokuty.

 

Pred absolvovaním STK a EK vám odporúčame požiadať automechanika, aby vykonal servisnú prehliadku a postaral sa o to aby vaše vozidlo bolo v čo najlepšom stave. Nájsť ho môžete aj pomocou webovej a mobilnej aplikácie Wilio, ktorá združuje vyše 23 000 overených poskytovateľov služieb po celom Slovensku. Vyskúšajte si to na www.wilio.sk

 

Pokuty za zmeškanú STK v čase mimoriadnej situácie s súvislosti s koronavírusom budú odpustené

 

Prevádzkovatelia vozidiel, ktorí nemôžu absolvovať emisnú a technickú kontrolu v čase, keď je vyhlásený mimoriadny stav, nebudú pokutovaní.

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR odporučilo Okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12. 3. 2020 do odvolania.

 

Automaticky generované rozkazy na pokuty vydávajú Okresné úrady. V prípade, že prevádzkovatelia vozidiel obdržia rozkaz o uložení pokuty, odporúčame im podať odpor z dôvodu mimoriadnej situácie, ako objektívnej príčiny nesplnenia tejto povinnosti.

 

Čo v prípade, neplatnej STK a nehody počas trvania mimoriandej situácie spôsobenej koronavírusom

 

Vyjadrenie Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) ak držiteľ vozidla bol objednaný na STK a EK v čase po 12. 3. 2020, a teda z objektívnych príčin ju nemohol absolvovať a zároveň spôsobil dopravnú nehodu, škodovú udalosť so škodou na zdraví alebo majetku 

 

Allianz – Slovenská poisťovňa: Posudzujeme každý prípad krátenia individuálne. Samozrejme budeme prihliadať aj na aktuálnu epidemiologickú situáciu a citlivo pristupovať k danej téme.


ČSOB poisťovňa: Pri prípadnom krátení poistného plnenia vždy zohľadňujeme príčinnú súvislosť porušenia predpisov na poistnú udalosť. Prípadná administratívna prekážka pri vydaní osvedčenia o technickom stave motorového vozidla určite nebude považovaná za dôvod krátenia alebo odmietnutia plnenia.


Generali poisťovňa: Tieto prípady budeme riešiť veľmi individuálne, avšak určite nebudeme pristupovať k odmietnutiu alebo kráteniu poistného plnenia, ak mal klient objektívny dôvod pre nevykonanie tejto povinnosti.


Groupama poisťovňa: Budeme postupovať individuálne, od prípadu k prípadu, pri posudzovaní následkov porušení povinnosti mať platnú STK a EK v havarijnom poistení ako i PZP, nakoľko klienti od 16. marca 2020 nemohli vykonať STK a EK z objektívnych dôvodov mimoriadnych opatrení vlády SR. Okresné úrady i polícia boli vyzvané, aby za porušenie platnosti STK a EK nepokutovali v týchto prípadoch vodičov. Obdobný prístup budeme uplatňovať aj my. Každý prípad budeme posudzovať individuálne a pri likvidácii škodovej udalosti budeme zisťovať, kedy zanikla STK a EK, či malo motorové vozidlo preukázateľné poškodenie pred DN a aký vplyv to mohlo mať na poistnú udalosť, resp. na dopravnú nehodu. Toto opatrenie by malo smerovať k tomu, aby vodiči MV, ktorým uplynula platnosť STK a EK o to viac dbali o svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.


KOMUNÁLNA poisťovňa: V aktuálnej situácii nebudeme pri stanovovaní ROH (reprodukčná obstarávacia hodnota MV) prihliadať na platnosť STK a EK, ktorým táto skončila v období od 12. 3. 2020 až do skončenia mimoriadneho stavu. Pri prípadnom regresnom nároku budeme na danú skutočnosť taktiež prihliadať.


UNIQA poisťovňa: Vzhľadom na mimoriadnu situáciu za neplatnú STK nebudeme uplatňovať postih. V prípade, ak by sa preukázalo, že technický stav vozidla mal priamu súvislosť s okolnosťami nehody, resp. s rozsahom škody, budeme prípad posudzovať individuálne.


Wüstenrot poisťovňa: Pri posudzovaní nároku na poistné plnenie bude poisťovňa Wüstenrot prihliadať na mimoriadny stav a individuálne hodnotiť reálnu možnosť poistníka / poisteného splniť si svoje povinnosti, medzi ktorými je aj podrobenie sa STK, EK alebo predpísanej revíznej kontrole naplánovanej po 12. 3. 2020.

 

 

 

 

Najrýchlejšia cesta k riešeniu vášho projektu

Zadajte dopyt zadarmo a dostanete ponuky od šikovných odborníkov z vášho okolia

Zadajte dopyt zadarmo

autor: Lukáš