Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Ako požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca pre firmy a SZČO, ktoré museli zavrieť prevádzky

|
Ako požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca pre firmy a SZČO, ktoré museli zavrieť prevádzky

V tom článku nájdeš ako postupovať ak chceš požiadať o pomoc na záchranu zamestnávateľov, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky. Návod pre druhú časť programu pre SZČO, ktorým poklesli tržby si môžeš prečítať tu.

 

Ako požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca pre firmy a SZČO, ktoré museli zavrieť prevádzky

 

Ak si zamestnávateľ (firma, alebo SZČO, ktorá má zamestnancov) a musel si prevádzku zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, môžeš požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca. 

Do tejto kategórie patria zamestnávatelia všetkých obchodov, prevádzok, gastrozariadení a služieb, ktoré zatvoril štát (teda okrem potravín, drogérií, lekární). Príspevok pôjde na zamestnanca, ktorému nemôžeš prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce.

 

Požiadať o dotáciu môžeš iba ak si ako zamestnávateľ v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového, alebo výnimočného stavu udržíš pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť, alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. 

 

Dostaneš príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- eur.

O dotácie môžeš požiadať za obdobie od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

 

Tlačivá žiadosť aj výkaz nájdeš na stránkach www.neprepustaj.sk  a www.pomahameludom.sk

Infolinka:   +421 2 2211 5656

Pracovné dni:   6:00 – 22:00

 

Ak spĺňaš podmienky pre získanie príspevku, je potrebné poslať vyplnenú žiadosť a výkaz na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode udržíš pracovné miesto. Ak máš viac ako jednu prevádzku a žiadaš príspevok na zamestnancov týchto prevádzok, pošli žiadosť na úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode máš sídlo.

 

Žiadosť treba poslať elektronicky

 

Žiadosť si stiahni, vyplň ju elektronicky a ulož. Nemusíš ju tlačiť, podpisovať ani skenovať.

Pomocou vyhľadávača na stránke www.neprepustaj.sk identifikuješ špeciálnu emailovú adresu, na ktorú je potrebné odoslať vyplnenú žiadosť a výkaz.

 

Ako vyplniť Žiadosť o poskytnutie príspevku: 

 

Prvá časť žiadosti „Údaje o žiadateľovi“ obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť. V rámci tejto časti sa nachádzajú aj položky: 

„IČZ - variabilný symbol“ – do tejto položky sa uvádza variabilný symbol, ktorý je číslom fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré pridelila Sociálna poisťovňa, 

„Zapísaný v registri“- do tejto položky sa uvádza príslušný register, na základe ktorého žiadateľ začal vykonávať svoju činnosť: napr. obchodný register, živnostenský register a pod. 

„Predmet prevažujúcej činnosti - SK NACE Rev.2“ – do tejto položky sa uvádza 5- miestny číselný kód v súlade s Vyhláškou Štatistického úradu SR, ktorý je zverejnený na stránke www.statistics.sk. Na stránke www.statistics.sk treba kliknúť na Register organizácii a podľa obchodného mena, alebo IČO vyhľadať záznam o spoločnosti. Po zobrazení výsledkov klikni na názov tvojej spoločnosti a zobrazí sa výpis zo štatistického registra organizácií, ktorý obsahuje aj údaj o predmete prevažujúcej činnosti zamestnávateľa.  

„Odvetvie rybolovu a akvakultúry“, „Poľnohospodárska prvovýroba“, „Iné“ – žiadateľ vyberie jednu z možností, do ktorej uvedenie áno, podľa toho ktorá z položiek sa ho týka. Pokiaľ nepodnikáš priamo vodvetví rybolovu, akvakultúry, alebo poľnohospodárskej prvovýroby, zvoľ možnosť „iné“ 

„Veľkosť podniku“ – do tejto položky uvedieš jednu z možností: 

Mikropodnik = podnik, ktorý zamestnáva 1 až 9 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR 

Malý podnik = podnik, ktorý zamestnáva 10 až 49 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR. 

Stredný podnik = podnik, ktorý zamestnáva 50 až 249 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR. 

Veľký podnik = podnik, ktorý zamestnáva 250 osôb a viac. 

Druhá časť žiadosti „Identifikačné údaje o štatutárnom zástupcovi právnickej osoby“, obsahuje základné identifikačné údaje o štatutárnom/ych zástupcovi/och zamestnávateľa, ktoré je potrebné vyplniť podľa toho kto môže konať v mene zamestnávateľa a zároveň bude podpisovať dohodu. 

Tretia časť žiadosti „Údaje o zodpovednom pracovníkovi (kontaktná osoba žiadateľa)“ obsahuje základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi zamestnávateľa, ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Štvrtá časť žiadosti „Povinná príloha k žiadosti“ sa nevypĺňa, obsahuje názov povinnej prílohy k žiadosti. 

Piata časť žiadosti „Čestné vyhlásenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť, z dôvodu, že odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky podmienky uvedené v časti „Čestné vyhlásenie“. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v časti „Čestné vyhlásenie“, žiadosť si nemôže podať. 

Šiesta časť žiadosti „Poučenie o ochrane osobných údajov“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou, je povinný s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť. 

Siedma časť žiadosti „Poučenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť. 

Na konci žiadosti uvedieš dátum vyplnenia žiadosti bez podpisu žiadateľa. 

 

Ako vyplniť Výkaz pre priznanie príspevku:

 

Výkaz pre priznanie príspevku (ďalej len „výkaz“) sa vypĺňa nasledovne: 

1. Prvá časť výkazu obsahuje identifikačné údaje žiadateľa

V rámci tejto časti sa nachádza aj položka „Číslo dohody“.  V prvej žiadosti za marec ju nechaj nevyplnenú. Za apríl už číslo budeš poznať, a preto ho vyplníš.

2. Druhá časť výkazu sa týka zoznamu zamestnancov, na ktorých si  uplatňuješ preplatenie náhrady mzdy: 

v položke „Náhrada mzdy určená kolektívnou zmluvou“  -treba označiť „áno“ ak kolektívnu zmluvu, ktorá náhradu mzdy určuje máš, ak ju nemáš treba označiť „nie“

pre účely výpočtu príspevku uvedieš:

a) vymeriavací základ na účel zákona o sociálnom poistení za každého zamestnanca,

b) za každého zamestnanca priemerný hodinový zárobok za predchádzajúci štvrťrok,

c) počet hodín prekážky v práci vykazovaný za daný mesiac,

d) skutočne vyplatenú náhradu mzdy v EUR menovite za každého zamestnanca. 

UPOZORNENIE: 

Do výkazu uvádzaš len tých zamestnancov, ktorých si prijal do pracovného pomeru najneskôr do 01.03.2020. Nie je možné uvádzať do výkazu zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR). 

Výška poskytnutého finančného príspevku nesmie byť vyššia ako tebou vyplatená náhrada mzdy. 

 

Ako zaslať formulár a výkaz pre priznanie finančného príspevku do elektronickej schránky Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny cez stránku www.slovensko.sk

 

Podanie musí obsahovať iba formuláre/dokumenty k jednej veci:

Prvé podanie: žiadosť (žiadosť_Opatrenie_čX), výkaz (výkaz_Opatrenie_čX)

alebo

Opakované (mesačné) podanie: výkaz (výkaz_Opatrenie_čX)

Postup:

1. Vyplň formulár ulož ho vo formáte PDF. Vyber možnosť "Uložiť ako“ a zvoľ PDF.

2. Prihlás sa na portál www.slovensko.sk pomocou tlačidla „Prihlásiť sa na portál“. 

3. Vyber si "Schránka subjektu, firmy" ...  a prihlás sa potvrdením tlačidla „Prihlásiť sa“.

4. Klini na „Všeobecná agenda“.

5.  Do poľa pre výber poskytovateľa napíš „úrad práce“ a potom vyber konkrétny úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zo zoznamu.   

7. Potvrď tlačidlo Prejsť na službu.

8. Vytvorenie správy

9. Adresát je konkrétny úrad, ktorý si zvolil v predchádzajúcom kroku.

10. V časti Elektronický dokument (Predmet, Text správy) bližšie špecifikuj svoje podanie.

V časti Údaje o správe vyplň položku Predmet (napíš jednu z nižšie uvedených možností, podľa toho, čo v podaní zasielaš).

Opatrenie č.X - žiadosť – názov klienta, IČO xxxxxxxx

Opatrenie č.X - doplnenie podania – názov klienta, IČO xxxxxxxx

Opatrenie č.X - výkaz – názov klienta, IČO xxxxxxxx

Značka prijímateľa a Značka odosielateľa sú nepovinné položky.

Predmet:

Opatrenie č.X - žiadosť – názov klienta , IČO xxxxxxxx

Opatrenie č.X - doplnenie podania – názov klienta, IČO xxxxxxxx

Opatrenie č.X - výkaz – názov klienta, IČO xxxxxxxx

11. Podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom/pečaťou. Klikni na tlačidlo „Podpísať“ nachádzajúce sa pod poľom „Text“.

12. V ďalšom kroku pripoj prílohy-formuláre vo formáte PDF krokom „Nahrať prílohu z počítača“. Vyber súbor/súbory zo svojho počítača. Dokument sa načíta a pridá. Informatívnu správu o pridaní PDF súboru potvrď tlačidlom Rozumiem.

Zoznam príloh:

Prvé podanie – žiadosť_Opatrenie_čX, výkaz_Opatrenie_čX

Doplnenie podania – opravené formuláre, príp. čo je potrebné doplniť v podaní

Opakované mesačné podanie – výkaz_Opatrenie_čX

Pri každej prílohe na konci riadku je v ponuke „ ... “ dostupná možnosť zmazať nesprávnu prílohu.

13. Každý dokument v prílohe samostatne podpíš kvalifikovaným elektronickým podpisom/pečaťou tak, že klikneš na text „Podpísať“ nachádzajúce sa na konci riadku pri konkrétnej prílohe a postupuješ rovnako ako pri podpísaní podania.

14. Ak si podanie Všeobecnej agendy vyplnil a vložil k nemu všetky potrebné prílohy, stlač tlačidlo „Odoslať“. Podanie sa odošle.

Podanie môžeš prípadne uložiť do rozpracovaných správ a vrátiť sa k nemu neskôr, alebo ho definitívne zahodiť.

15. Po odoslaní podania ti príde do elektronickej schránky  „Potvrdenie o odoslaní elektronického podania“, ktoré preukazuje presný moment odoslania podania.

16. Potvrdenie o tom, že podanie bolo doručené úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorému si podanie Všeobecnej agendy adresoval, ti príde do elektronickej schránky v podobe doručenky.

Návod k službe Všeobecná agenda je zverejnený na portáli www.slovensko.sk

 

Sme tu pre teba

 

Chceme pomôcť čo najväčšiemu množstvu poskytovateľov služieb, sko si ty,  toto ťažké obdobie prekonať. Ak poskytuješ služby, pozývame ťa, aby si sa aj ty zaregistroval ako poskytovateľ služieb na Wilio. Vďaka tomu, že zákazníci v súčasnosti intenzívne vyžívajú online nástroje, ti dokážeme pomôcť nájsť si prácu aj v súčasnej situácii. Zaviedli sme aj nové kategórie služieb na diaľku, kde môžeš zákazníkom poskytnúť poradenstvo ako postupovať pri rôznych prácach okolo domu, opravách etc., aj bez osobného kontaktu. Pozri sa ako Wilio funguje pre poskytovateľov a na práve aktuálne dopyty od zákazníkov.

 

Najrýchlejšia cesta k riešeniu vášho projektu

Zadajte dopyt zadarmo a dostanete ponuky od šikovných odborníkov z vášho okolia

Zadajte dopyt zadarmo

autor: Simona