Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Ako požiadať o príspevok pre SZČO, ktorým poklesli príjmy

|
Ako požiadať o príspevok pre SZČO, ktorým poklesli príjmy

 

Štát spustil od pondelka od 12. hodiny dotačný program na záchranu zamestnávateľov, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky. Prečítaj si náš článok ako požiadať o príspevok na náhradu mzdy pre zamestancov

 

V tom článku nájdeš ako postupovať ak chceš požiadať o pomoc pre SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci). 

 

Ako požiadať o príspevok pre SZČO, ktorým poklesli príjmy 

 

Ak si SZČO a musel si svoju prevádzku zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo ak tvoje tržby poklesli o najmenej 20% (resp. 10 % v marci), môžeš požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti. Žiadosť môžeš podať od stredy 8.4.

 

Do tejto kategórie patria SZČO, ktorým klesli tržby najmenej o 20 % (resp.10% v marci). Toto opatrenie sa teda týka firiem a SZČO, ktoré síce štát nezatvoril, ale v dôsledku pandémie majú prepady tržieb.

 

Výška príspevku SZČO a zamestnávateľom, ktorým klesli tržby najmenej o 20 %, bude závisieť od výšky ich poklesu.

 

Pokles tržieb (kategórie) Marec 2020
menej ako 10 % 0 €
10 % - 19,99 % 110 €
20 % - 29,99 % 184 €
30 % - 39,99 % 257 €
40 a viac % 331 €

 

Pokles tržieb (kategórie) Apríl 2020
menej ako 20 % 0 €
≥ 20 %, od 20,00 - 39,99 % 180 €
≥ 40 %, od 40,00 - 59,99 % 300 €
≥ 60 %, od 60,00 - 79,99 % 420 €
≥ 80 %, od 80 % a viac 540 €

 

Požiadať o príspevok môže len taká SZČO, ktorá začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020 a aktuálne nemá živnosť zrušenú ani pozastavenú a nemá ani súbežne uzatvorený pracovný pomer (pracovnú zmluvu).

 

Ďalšou podmienkou je, že SZČO bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, prípadne má takzvané odvodové prázdniny, teda povinné nemocenské a dôchodkové poistenie jej vznikne najskôr od 1. júla 2020, respektíve od 1. októbra 2020, ak podá daňové priznanie po 31. marci 2020.

 

O dotácie môžeš požiadať za obdobie od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

 

Tlačivá žiadosť aj výkaz nájdeš na stránkach www.neprepustaj.sk  a www.pomahameludom.sk

Infolinka:   +421 2 2211 5656

Pracovné dni:   6:00 – 22:00

 

Ak spĺňaš podmienky pre získanie príspevku, je potrebné poslať vyplnenú žiadosť a výkaz na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode máš sídlo.

 

Žiadosť a výkaz treba poslať elektronicky

 

Žiadosť si stiahni, vyplň ju elektronicky a ulož. Nemusíš ju tlačiť, podpisovať ani skenovať.

 

Pomocou vyhľadávača na stránke www.pomahameludom.sk identifikuješ špeciálnu emailovú adresu, na ktorú je potrebné odoslať vyplnenú žiadosť a výkaz.

 

Ako vyplniť Žiadosť o poskytnutie príspevku: 

 

Prvá časť žiadosti „Údaje o žiadateľovi“ obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť. V rámci tejto časti sa nachádzajú aj položky: 
•    „IČZ - variabilný symbol“ – do tejto položky sa uvádza variabilný symbol, ktorý je číslom fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré pridelila Sociálna poisťovňa, 
•    „Zapísaný v registri“- do tejto položky sa uvádza príslušný register, na základe ktorého žiadateľ začal vykonávať svoju činnosť: napr. obchodný register, živnostenský register a pod. 
•    „Predmet prevažujúcej činnosti - SK NACE Rev.2“ – do tejto položky sa uvádza 5- miestny číselný kód v súlade s Vyhláškou Štatistického úradu SR, ktorý je zverejnený na stránke www.statistics.sk. Na stránke www.statistics.sk treba kliknúť na Register organizácii a podľa obchodného mena, alebo IČO vyhľadať záznam o spoločnosti. Po zobrazení výsledkov klikni na názov tvojej spoločnosti a zobrazí sa výpis zo štatistického registra organizácií, ktorý obsahuje aj údaj o predmete prevažujúcej činnosti zamestnávateľa.  
•    „Odvetvie rybolovu a akvakultúry“, „Poľnohospodárska prvovýroba“, „Iné“ – žiadateľ vyberie jednu z možností, do ktorej uvedenie áno, podľa toho ktorá z položiek sa ho týka. Pokiaľ nepodnikáš priamo vodvetví rybolovu, akvakultúry, alebo poľnohospodárskej prvovýroby, zvoľ možnosť „iné“ 

•    Pokles tržieb žiadateľ označí jednu z možností 


Druhá časť žiadosti „Údaje o zodpovednom pracovníkovi (kontaktná osoba žiadateľa)“ obsahuje základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi zamestnávateľa, ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Tretia časť žiadosti „Povinná príloha k žiadosti“ sa nevypĺňa, obsahuje názov povinnej prílohy k žiadosti. 
Štvrtá časť žiadosti „Čestné vyhlásenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť, z dôvodu, že odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky podmienky uvedené v časti „Čestné vyhlásenie“. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v časti „Čestné vyhlásenie“, žiadosť si nemôže podať. 
Piata časť žiadosti „Poučenie o ochrane osobných údajov“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou, je povinný s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť. 
Šiesta časť žiadosti „Poučenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť. 
Na konci žiadosti uvedieš dátum vyplnenia žiadosti bez podpisu žiadateľa. 

 

Ako vyplniť Výkaz pre priznanie príspevku

 

1. Prvá časť výkazu obsahuje identifikačné údaje žiadateľa. 

V rámci tejto časti sa nachádza aj položka „Číslo dohody“.  V prvej žiadosti za marec ju nechaj nevyplnenú. Za apríl už číslo budeš poznať, a preto ho vyplníš.

Pri vyplnení výkazu je potrebné zvoliť jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb. 

Sú 3 možnosti výpočtu poklesu tržieb:

1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 - predchádzajúce je marec 2019)

2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019

3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020

 

Na základe určeného spôsobu výpočtu poklesu tržieb vyplníš stĺpec tržby za predchádzajúce obdobie, (napr. pri voľbe alternatívy č. 1 uvedieš výšku tržieb z účtovníctva za marec 2019, v ďalšom stĺpci celková tržba za súčasné obdobie uvedieš výšku tržieb z účtovníctva za marec 2020).

Tržba je časť výnosu. Tržby sú peňažné príjmy získané za predaj produktu, za prenájom pozemkov, budov, zariadení a pod., rozdiel je v tom, že pri právnických osobách idú do tržieb fakturované výnosy (to čo fakturoval), a pri fyzických osobách skutočné prijaté, resp. uhradené výnosy, teda to, čo v jednoduchom účtovníctve, alebo evidencii príjmov v peňažnom denníku.

 

Ako zaslať formulár a výkaz pre priznanie finančného príspevku do elektronickej schránky Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny cez stránku www.slovensko.sk

 

Podanie musí obsahovať iba formuláre/dokumenty k jednej veci:

Prvé podanie: žiadosť (žiadosť_Opatrenie_čX), výkaz (výkaz_Opatrenie_čX)

alebo

Opakované (mesačné) podanie: výkaz (výkaz_Opatrenie_čX)

 

Postup:

1. Vyplň formulár ulož ho vo formáte PDF. Vyber možnosť "Uložiť ako“ a zvoľ PDF.

2. Prihlás sa na portál www.slovensko.sk pomocou tlačidla „Prihlásiť sa na portál“. 

3. Vyber si "Schránka subjektu, firmy" ...  a prihlás sa potvrdením tlačidla „Prihlásiť sa“.

4. Klini na „Všeobecná agenda“.

5.  Do poľa pre výber poskytovateľa napíš „úrad práce“ a potom vyber konkrétny úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zo zoznamu.   

7. Potvrď tlačidlo Prejsť na službu.

8. Vytvorenie správy

9. Adresát je konkrétny úrad, ktorý si zvolil v predchádzajúcom kroku.

10. V časti Elektronický dokument (Predmet, Text správy) bližšie špecifikuj svoje podanie.

V časti Údaje o správe vyplň položku Predmet (napíš jednu z nižšie uvedených možností, podľa toho, čo v podaní zasielaš).

Opatrenie č.X - žiadosť – názov klienta, IČO xxxxxxxx

Opatrenie č.X - doplnenie podania – názov klienta, IČO xxxxxxxx

Opatrenie č.X - výkaz – názov klienta, IČO xxxxxxxx

Značka prijímateľa a Značka odosielateľa sú nepovinné položky.

Predmet:

Opatrenie č.X - žiadosť – názov klienta , IČO xxxxxxxx

Opatrenie č.X - doplnenie podania – názov klienta, IČO xxxxxxxx

Opatrenie č.X - výkaz – názov klienta, IČO xxxxxxxx

11. Podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom/pečaťou. Klikni na tlačidlo „Podpísať“ nachádzajúce sa pod poľom „Text“.

12. V ďalšom kroku pripoj prílohy-formuláre vo formáte PDF krokom „Nahrať prílohu z počítača“. Vyber súbor/súbory zo svojho počítača. Dokument sa načíta a pridá. Informatívnu správu o pridaní PDF súboru potvrď tlačidlom Rozumiem.

Zoznam príloh:

Prvé podanie – žiadosť_Opatrenie_čX, výkaz_Opatrenie_čX

Doplnenie podania – opravené formuláre, príp. čo je potrebné doplniť v podaní

Opakované mesačné podanie – výkaz_Opatrenie_čX

Pri každej prílohe na konci riadku je v ponuke „ ... “ dostupná možnosť zmazať nesprávnu prílohu.

13. Každý dokument v prílohe samostatne podpíš kvalifikovaným elektronickým podpisom/pečaťou tak, že klikneš na text „Podpísať“ nachádzajúce sa na konci riadku pri konkrétnej prílohe a postupuješ rovnako ako pri podpísaní podania.

14. Ak si podanie Všeobecnej agendy vyplnil a vložil k nemu všetky potrebné prílohy, stlač tlačidlo „Odoslať“. Podanie sa odošle.

Podanie môžeš prípadne uložiť do rozpracovaných správ a vrátiť sa k nemu neskôr, alebo ho definitívne zahodiť.

15. Po odoslaní podania ti príde do elektronickej schránky  „Potvrdenie o odoslaní elektronického podania“, ktoré preukazuje presný moment odoslania podania.

16. Potvrdenie o tom, že podanie bolo doručené úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorému si podanie Všeobecnej agendy adresoval, ti príde do elektronickej schránky v podobe doručenky.

Návod k službe Všeobecná agenda je zverejnený na portáli www.slovensko.sk

 

Sme tu pre teba

 

Chceme pomôcť čo najväčšiemu množstvu poskytovateľov služieb, sko si ty,  toto ťažké obdobie prekonať. Ak poskytuješ služby, pozývame ťa, aby si aj ty zaregistroval ako poskytovateľ služieb na Wilio. Vďaka tomu, že zákazníci v súčasnosti intenzívne vyžívajú online nástroje, ťi dokážeme pomôcť nájsť si prácu aj v súčasnej situácii. Zaviedli sme aj nové kategórie služieb na diaľku, kde môžeš zákazníkom poskytnúť poradenstvo ako postupovať pri rôznych prácach okolo domu, opravách etc., aj bez osobného kontaktu. Pozri sa ako Wilio funguje pre poskytovateľov a na práve aktuálne dopyty od zákazníkov.

 

Najrýchlejšia cesta k riešeniu vášho projektu

Zadajte dopyt zadarmo a dostanete ponuky od šikovných odborníkov z vášho okolia

Zadajte dopyt zadarmo

autor: Simona