Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019

|
Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019

Ak vaše zdaniteľné príjmy v roku 2019 presiahli sumu 50 % nezdaniteľnej časti základu dane (t. j. 50 % zo sumy 3 937,35 €), ste povinní podať daňové priznanie k dani z príjmov. Daňové priznanie teda podávate ak vaše príjmy za rok 2019 presiahli hranicu 1 968,68 €. Prečítajte si ako postupovať pri jeho vyplnení krok za krokom.


Čo je považované za zdaniteľné príjmy? 

 

Zdaniteľnými príjmami sú tie príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Medzi zdaniteľné príjmy nepatria príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43), ak:


•    vybraním zrážkovej dane z tohto príjmu je splnená daňová povinnosť, alebo
•    fyzická osoba neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov (t. j. ak sa rozhodne, že daň vyberanú zrážkou nebude považovať za preddavok na daň).

 

Ktoré fyzické osoby majú povinnosť podávať Daňové priznanie k dani z príjmov za rok?

 

1.    fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2019 presahujú sumu 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (t. j. 50 % zo sumy 3 937,35 €). Fyzická osoba je teda povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, ak jej zdaniteľné príjmy presiahli hranicu 1 968,68 €,
2.    fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2019 nepresiahli hranicu 1 968,68 €, ale vykázala daňovú stratu,
3.    fyzická osoba, ktorá dosiahla zdaniteľné príjmy len podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti – zamestnania vo výške presahujúcej sumu 1 968,68 €, ak jej tieto príjmy:
- plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane (podľa § 48),
- plynú zo zdrojov v zahraničí (okrem prípadov uvedených v § 32 ods. 4 zákona),
- nemožno z týchto príjmov zraziť preddavok na daň,
4.    fyzická osoba, ktorá mala len príjmy podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti – zamestnania (v sume presahujúcej čiastku 1 968,68 €) a nepožiadala svojho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň,
5.    fyzická osoba, ktorá mala len príjmy podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti – zamestnania (v sume presahujúcej čiastku 1 968,68 €) a požiadala svojho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, ale v ustanovenej lehote (do 15. februára 2020) mu nepredložila potrebné doklady,
6.    fyzická osoba, ktorá mala príjmy podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti – zamestnania (v sume presahujúcej čiastku 1 968,68 €)  u viacerých zamestnávateľov a požiadala o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň jedného z nich, pričom mu nepredložila potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od všetkých zamestnávateľov,
7.    fyzická osoba, ktorá je povinná zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 zákona, t. j. ak porušila podmienky pri uplatňovaní niektorých nezdaniteľných častí základu dane,
8.    fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň a okrem príjmov zo závislej činnosti mala v roku 2019 aj iné druhy zdaniteľných príjmov (napr. zo živnosti, či z prenájmu nehnuteľnosti a pod.).

 

Ktoré fyzické osoby nemajú povinnosť podávať Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

 

1.    fyzická osoba, ktorej celkové zdaniteľné príjmy za rok 2019 nepresiahli sumu 1 968,68 € (t. j. príjmy nižšie alebo rovné ako suma  1 968,68 €), ak nevykazuje daňovú stratu,
2.    fyzická osoba, ktorá v roku 2019 dosiahla zdaniteľné príjmy len podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti a požiadala svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a predložila mu všetky potrebné doklady,
3.    fyzická osoba, ktorá v roku 2019 dosiahla len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 a neuplatnila postup podľa § 43 ods. 7 (ak by sa rozhodla, že daň vyberanú zrážkou podľa § 43 nebude považovať za preddavok na daň).

 

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 aj v tom prípade, ak ju na to správca dane vyzve.

 

Ktorý typ daňového priznania mám podať?

 

K dani z príjmov pre fyzické osoby rozoznávame 2 typy daňových priznaní:


1.    daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A
Daňové priznanie k dani z príjmov – typ A podáva fyzická osoba, ktorá v roku 2019 dosiahla zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, t. j. podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).
2.    daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B
Daňové priznanie k dani z príjmov – typ B podáva fyzická osoba, ktorá v roku 2019 dosiahla aj iné zdaniteľné príjmy, ako príjmy zo závislej činnosti, t. j. podľa § 5 alebo dosiahla kombináciu týchto príjmov:


a)    príjmy z podnikania , z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov),
b)    príjmy z kapitálového majetku (podľa § 7 zákona),
c)    ostatné príjmy (podľa § 8 zákona).

 

Ak ste teda v roku 2019 mali zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti budete podávať Daňové priznanie – typu A. Tejto povinnosti sa však môžete vyhnúť ak ste požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti do 15. februára 2020 a v rovnakom termíne ste mu predložili aj požadované doklady. 


Kedy sa oplatí podať Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 dobrovoľne?

 

Aj keď vám nevznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, môžete tak urobiť dobrovoľne, a to vtedy, ak sa vám to oplatí.

 

Daňové priznanie k dani z príjmov sa oplatí podať dobrovoľne v tom prípade, ak vám vznikne preplatok na dani. Preplatok na dani môže vzniknúť napríklad, ak:


1.    súčet hrubých miezd za rok 2019 nepresahuje zákonom stanovenú hranicu, t. j. 1 968,68 €, ale zaplatili ste preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti,
2.    si chcete uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky a pod.

 

 

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019?

 

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 môže fyzická osoba podať:
•    listinne,
•    elektronicky.

 

Elektronicky musia daňové priznanie podávať len fyzické osoby - podnikatelia, ktorí podávajú Daňové priznanie typu B. Pokiaľ ste boli celý rok 2019 len zamestnancom (teda podávate priznanie typu A), nemáte povinnosť podať daňové priznanie elektronicky a môžete tak urobiť listinnou formou. 

 

Ak si vyberiete spôsob podania daňového priznania listinne, môžete tak urobiť nasledovným spôsobom:


•    vyplniť tlačivo vo svojom počítači, prostredníctvom formulára, ktorý nájde na stránke Finančnej správy a následne ho vytlačiť,
•    vytlačiť tlačivo z portálu Finančnej správy a ručne ho vyplniť (pozor, paličkovým písmom),
•    vyzdvihnúť tlačivo daňového priznania u správcu dane a vyplniť ho.

 

Ak si vyberiete spôsob podania daňového priznania listinne, môžete tak urobiť nasledovným spôsobom:


•    vyplniť tlačivo vo svojom počítači, prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na stránke Finančnej správy a následne ho vytlačiť,
•    vytlačiť tlačivo z portálu Finančnej správy a ručne ho vyplniť paličkovým písmom,
•    vyzdvihnúť tlačivo daňového priznania u správcu dane a vyplniť ho.

 

Pri vyplnení daňového priznania v počítači prostredníctvom formulára na portáli Finančnej správy, vás tlačivo samo upozorní na možné chyby, ktoré ste spravili a taktiež vypočíta potrebné sumy, ktoré sa majú v jednotlivých riadkoch uviesť.


Vyplnené tlačivo daňového priznania ste následne povinní doručiť správcovi dane (daňovému úradu) v ustanovenom termíne.


Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov v roku 2020 (za rok 2019) elektronicky?

 

V roku 2020 majú povinnosť podať priznanie elektronicky všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri aj fyzické osoby – podnikatelia.

 

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov elektronicky majú:


•    všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri (napr. s. r. o., a. s.) a ich zástupcovia (s účinnosťou od 1.1.2018),
•    všetky fyzické osoby – podnikatelia registrovaní pre daň z príjmov (napr. živnostníci, finanční poradcovia a pod.) a ich zástupcovia (s účinnosťou od 1.7.2018).


Fyzické osoby, ktoré majú prerušenú živnosť, sú taktiež povinné po jej obnovení komunikovať so správcom dane elektronicky. V prípade, ak v priebehu roka fyzická osoba ukončí svoju podnikateľskú činnosť, nevzťahuje sa na ňu už povinnosť podať daňové priznanie elektronicky, nakoľko už nie je osobou registrovanou pre daň z príjmov.

 

Kto nie je povinný podať daňové priznanie v roku 2020 (za rok 2019) elektronicky?

 

Daňové priznanie k dani z príjmov v roku 2020 (za rok 2019) nemusia podať elektronicky tie osoby, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť elektronickej komunikácie so správcom dane, t. j. napr.:


•    občianske združenia, neziskové organizácie,
•    pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou,
•    fyzická osoba, ktorá v roku 2019 dosiahla len príjmy zo závislej činnosti – podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),
•    fyzická osoba, ktorá dosiahla len príjmy z prenájmu, t. j. podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov,
•    a iné.

 

Ako sa registrovať na elektronickú komunikáciu s finančnou správou?

 

Osoby, ktoré majú povinnosť, resp. si vybrali možnosť elektronickej komunikácie s finančnou správou, sa môžu na elektronickú komunikáciu zaregistrovať troma nasledovnými spôsobmi:


1.    registrácia pomocou registračného formulára a dohody o elektronickom doručovaní (tento typ registrácie nie je možný pre právnické osoby),
2.    registrácia s eID  (občianskym preukazom s čipom),
3.    registrácia s KEP (kvalifikovaný elektronický podpis).

 

Na elektronickú komunikáciu s finančnou správou sa zaregistrujete cez webovú stránku finančnej správy, kde je potrebné kliknúť na políčko v pravom hornom rohu s názvom „Registrácia“. Na to aby mohol daňový subjekt zrealizovať aj podanie dokumentu (napr. podať daňové priznanie) je po registrácii potrebné vykonať aj autorizáciu k subjektu. Autorizáciou sa priradia registrovanému používateľovi práva k dátam daňového subjektu.


Ako má postupovať pri registrácii na elektronickú komunikáciu konateľ, s.r.o., ktorý je zároveň aj fyzickou osobou – podnikateľom?

 

pri registrácii cez eID alebo KEP:


•    konateľ s.r.o. po prihlásení do osobnej internetovej zóny musí požiadať o autorizáciu fyzickej osoby – podnikateľa na elektronickú komunikáciu,
•    v osobnej internetovej zóny klikne na „Autorizácie a zastupovania“ – „Moje autorizácie k subjektom“ – „Žiadosť o autorizáciu“,
•    následne po vyplnení žiadosti o autorizáciu, má možnosť túto žiadosť odoslať prostredníctvom podpísania KEP-om alebo eID,
•    registrátor následne vytvorí autorizáciu k daňovému subjektu a priradí DIČ fyzickej osoby – podnikateľa k ID číslu (konateľa, s.r.o.).

 

Aký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019?


Ministerstvo financií informovalo, že termín na podanie daňových priznaní k dani z príjmov bude stanovený na 31. október 2020. 

 

Aké daňové zvýhodnenia si môže uplatniť fyzická osoba pri dani z príjmov za rok 2019?

 

Základ dane alebo čiastkový základ dane si môžu znížiť o nezdaniteľné časti základu dane v roku 2019 daňovníci, ktorí mali príjem podľa:


•    § 5 zákona o dani z príjmov, t.j. príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania),
•    § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov, t.j. príjmy z podnikania (napr. zo živnosti),
•    § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov, t.j. príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. z vytvorenia diela).

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že nezdaniteľné časti základu dane si môžu uplatniť len fyzické osoby, ktoré mali tzv. aktívne príjmy. Fyzické osoby, ktoré mali tzv. pasívne príjmy (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností a pod.) si nemôžu o nezdaniteľné časti základu dane znížiť základ dane z týchto pasívnych príjmov.

 

Aké nezdaniteľné časti základu dane je možné uplatniť v roku 2019?

Daňovníci si môžu v roku 2019 uplatniť tieto nezdaniteľné časti základu dane:


•    nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
•    nezdaniteľnú časť základu dane na manžela (manželku),
•    nezdaniteľnú časť na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier),
•    nezdaniteľnú časť základu dane na úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou.

 

Výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a manželku (resp. manžela) ovplyvňuje životné minimum, a to platné k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia. Výška životného minima je pre rok 2019 stanovená vo výške 205,07 eura mesačne.


Zároveň, ak mala fyzická osoba nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2019 a u svojho zamestnávateľa si ho neuplatnila, môže tak urobiť v daňovom priznaní a znížiť si tak svoju daňovú povinnosť.


Fyzická osoba si môže znížiť svoju daňovú povinnosť za rok 2019 aj daňovým bonusom na zaplatené úroky z hypotéky, a to vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, maximálne však do výšky 400 €.

 

Povinné prílohy daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

 

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 bude fyzická osoba potrebovať tieto doklady, ktoré sú zároveň aj povinnou prílohou daňového priznania:


1.    kópie potvrdení o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom
Bez uvedeného dokladu nie je možné vyplniť daňové priznanie, nakoľko z tohto potvrdenia fyzická osoba čerpá údaje o úhrne príjmov za rok 2019, o zaplatenom povinnom poistnom za rok 2019 a o zrazených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti. Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti vydá fyzickej osobe jej zamestnávateľ, resp. zamestnávatelia a je to ich povinnosť.
2.    kópia potvrdenia o zaplatených úrokoch z banky
Toto potvrdenie je povinnou prílohou daňového priznania v prípade, ak si chce fyzická osoba uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky. Uvedené potvrdenie vystavuje veriteľ, t. j. napr. banka, ktorá je povinná vystaviť potvrdenie o zaplatených úrokoch v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti daňovníkom.
3.    kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy
Kópiu rodného listu dieťaťa je povinná fyzická osoba priložiť v prípade, ak si v daňovom priznaní za rok 2019 uplatňuje nárok na daňový bonus prvýkrát. V prípade, ak si nárok na daňový bonus fyzická osoba uplatňovala aj v predošlých obdobiach (prostredníctvom daňového priznania), nie je povinná už kópiu rodného listu prikladať, a to až do doby, kým nedôjde k zmene údajov. Upozorňujeme, že ak si fyzická osoba uplatnila nárok na daňový bonus na dieťa u svojho zamestnávateľa, kópiu rodného listu dieťaťa predložila už svojmu zamestnávateľovi a nie je potrebné ho už prikladať k daňovému priznaniu.
Potvrdenie o návšteve školy, resp. potvrdenie úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa už nie je povinná prekladať ani tá fyzická osoba, ktorej dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku a ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území SR.
4.    písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ak chce daňovník poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 3 %

 

 

Postup ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A za rok 2019 

 

Postup na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019:


Na 1. strane daňového priznania je potrebné vyplniť v prvom rade rodné číslo fyzickej osoby, rok za ktorý sa podáva daňové priznanie a je potrebné zaškrtnúť o aký typ daňového priznania ide. Následne je potrebné vyplniť I. oddiel, kde fyzická osoba uvedie svoje identifikačné údaje, a to priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu. V riadku č. 25 a č. 26 môže vyplniť telefónne číslo a email (táto položka však je dobrovoľná, nie povinná).

 

2. strana daňového priznania obsahuje III. oddiel - údaje na uplatnenie zníženia základu dane o nezdaniteľné časti a údaje o vyživovaných deťoch (na uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa). Ak si uplatňujete zníženie o nezdaniteľné časti na riadku 29 uveďte priezvisko a meno manžela/manželky a ich rodné číslo. Na riadku 30 treba zaškrtnúť, že si uplatňujete nezdaniteľnú časť základu dane napr. na manželku a uveďte výšku jej príjmov a počet mesiacov, na začiatku ktorých spĺňala podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. V časti „údaje o vyživovaných deťoch“  na riadku 32 uveďte priezvisko a meno dieťaťa,  rodné číslo a zaškrtnite mesiace, v ktorých ste mali nárok na uplatnenie daňového bonusu.

 

Postupne sa dostávame k podstatnému V. oddielu – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti, kde je potrebné uviesť výšku príjmov a úhrn povinného poistného z „Potvrdenia o zdaniteľných príjmov“, ktoré dostanete od svojho zamestnávateľa. Na riadku 36 uveďte úhrn zdaniteľných príjmov a na riadku 37 sme uveďte úhrn povinného poistného, ktoré vám zamestnávateľ zrazil (t. j. súčet poistného a príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie). Úhrn povinného poistného rozdeľte do riadkov 37a – sociálne poistenie a 37b – zdravotné poistenie. Na riadku 38 vypočítajte základ dane, a to rozdielom riadku 36 a riadku 37.

 

VI. oddiel – výpočet dane podľa § 15 zákona je hlavným oddielom, kde zistíte či ste povinný zaplatiť daň alebo vám vznikne preplatok na dani za rok 2019. Na riadku 39 uveďte výšku nezdaniteľnej časti základu dane, na ktorú máte nárok. Na riadku 40 uveďte výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/ku, vypočítanú podľa počtu mesiacov, v ktorých máte nárok na jej uplatnenie.  Riadok 43 patrí súčtu týchto nezdaniteľných častí základu dane. Na riadku 44 uveďte základ dane z riadku 38 znížený o nezdaniteľné časti základu dane z riadku 43. 

 

Riadok 45 patrí výpočtu dane podľa § 15, t. j. základ dane z riadku 44 x 19 % (zaokrúhlenie na eurocenty nadol). Túto istú sumu dane uveďte aj na riadku 56. Na riadku 57 uveďte sumu daňového bonusu, na ktorý máte v roku 2019 nárok, napr. (mesačná suma daňového bonusu na dieťa do 6 rokov) x počet mesiacov. Na riadku 58 následne znížte daň z riadku 56 o daňový bonus na riadku 57. Ak ste si neuplatňovali u svojho zamestnávateľa nárok na daňový bonus, riadok 59 nevypĺňajte a na riadku 60 uveďte sumu daňového bonusu z riadku 57. Sumu z riadku 58 následne uveďte aj na riadku 64.

 

Ak vám boli zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti, uveďte túto sumu na riadku 70. Ak vám vznikne na riadku 72 preplatok na dani ak chcete, aby vám správca dane tento preplatok vrátil, musíte vyplniť XI. Oddiel – žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátanie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie. V tejto žiadosti vyplnte aj formu vrátenia daňového preplatku napr. poštovou poukážkou.

 

Ak si neuplatňujete poukázanie pomernej časti zaplatenej dane zaškrtnite v VIII. oddiely „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“.

 

Na poslednej strane za X. oddielom je potrebné uviesť počet príloh, napr. kópia rodného listu dieťaťa a potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa. Zároveň je potrebné uviesť dátum a podpis, čím fyzická osoba vyhlási, že všetky údaje v daňovom priznaní sú správne a úplné. Rovnako dátum a podpis je potrebné uviesť aj za žiadosťou o vrátanie daňového preplatku.

 

Pozor, ak doručujete daňové priznanie osobne, dajte si potvrdiť prevzatie daňového priznania pracovníkom správcu, a to prostredníctvom tlačiva „Potvrdenie o podaní daňového priznania“.

 


Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B v roku 2020 (za rok 2019)?

 

Fyzická osoba môže podať daňové priznanie k dani z príjmov v roku 2020 (za rok 2019) elektronicky alebo listinne.


Fyzické osoby – nepodnikatelia si môžu vybrať spôsob podania daňového priznania. V listinnej forme podáte daňové priznanie tak, že ho doručíte správcovi dane (daňovému úradu) osobne alebo doporučene poštovou zásielkou. Listinne môžete daňové priznanie podať ak ide napr. o fyzickú osobu, ktorá dosiahla príjem podľa § 6 ods. 3, t. j. z prenájmu, či o osobu, ktorá dosiahla príjem podľa § 8 – z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti (napr. z predaja bytu) a pod.


Pre fyzické osoby – podnikateľov sa však vzťahuje povinnosť podať daňové priznanie len elektronicky. Ide o fyzické osoby, ktoré sú registrované pre daň z príjmov podľa § 49 zákona o dani z príjmov, t. j. napr. živnostníci. 

 

Ktoré príjmy uvádza fyzická osoba v daňovom priznaní typu B v roku 2020 (za rok 2019)?

 

Ako sme už vyššie uviedli, v daňovom priznaní typu B uvádza fyzická osoba tieto zdaniteľné príjmy:

 

1. príjmy zo závislej činnosti - podľa § 5, t. j. napr. :


•    príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, 
•    príjmy za prácu členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným,
•    odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy,
•    odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, 
•    a iné.

 

2. príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu - podľa § 6, t. j. napr.:


•    príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
•    príjmy zo živnosti,
•    príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti,
•    príjmy znalcov a tlmočníkov,
•    a iné.

 

3. príjmy z kapitálového majetku – podľa § 7, t. j. napr.:


•    úroky a ostatné výnosy z cenných papierov,
•    úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách,
•    dávky z doplnkového dôchodkového sporenia,
•    a iné.

 

4. ostatné príjmy – podľa § 8, t. j. napr.:


•    príjmy z príležitostných činností,
•    príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností,
•    príjmy z predaja hnuteľných vecí,
•    výhry v lotériách a iných podobných hrách,
•    a iné.

 

Tieto príjmy musí fyzická osoba následne zatriediť medzi aktívne a pasívne, nakoľko to, či je príjem aktívny alebo pasívny vplýva na:


•    možnosť vykázania daňovej straty a odpočtu daňovej straty,
•    možnosť uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane,
•    možnosť uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa.

 

Aké výdavky si môže fyzická osoba uplatniť k jednotlivým druhom príjmov v roku 2020 (za rok 2019)?

 

Fyzická osoba si môže pri príjmoch podľa § 6, t. j. z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu uplatniť:


•    preukázateľné výdavky, alebo
•    paušálne výdavky, t. j. percentom z príjmov.

 

Ak mala fyzická osoba príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, tieto príjmy si môže znížiť o zaplatené poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec. Rovnako postupuje aj fyzická osoba, ktorá mala príjmy podľa § 7, t. j. z kapitálového majetku, to znamená, že tieto príjmy si môže znížiť len o povinne platené poistné z týchto príjmov.

 

Pri príjmoch podľa § 8 – ostatné príjmy si môže fyzická osoba uplatniť výdavky, ktoré sú spravidla len preukázateľné a taktiež od nich môže odpočítať preddavky na zdravotné poistenie, ktoré zaplatila. Napr. ak fyzická osoba predá nehnuteľnosť, môže si uplatniť preukázateľné výdavky, ako napr. výdavky na obstaranie nehnuteľnosti, výdavky na technické zhodnotenie, zaplatené úroky z hypotekárneho úveru a pod. 

 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B v roku 2020 (za rok 2019) – paušálne výdavky 


Paušálne výdavky si však môže v roku 2020 uplatniť len fyzická osoba s príjmami:


•    z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona),
•    z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2),
•    z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4).

 

Výška paušálnych výdavkov je 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a je limitovaná maximálne do výšky 20 000€. Ak má fyzická osoba príjmy aj z podnikania a súčasne z inej samostatnej zárobkovej činnosti, môže si uplatniť paušálne výdavky len zo súčtu týchto príjmov, nie z každého príjmu osobitne. Paušálne výdavky vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne do 20 000 € si môže osobitne uplatniť fyzická osoba na príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu.


Ak sa fyzická osoba rozhodne pre uplatnenie paušálnych výdavkov, je povinná viesť evidenciu podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d). Túto evidenciu však fyzická osoba neprikladá k daňovému priznaniu, ale slúži pre vyplnenie samotného daňové priznania. 

 

Ako vyplniť Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B v roku 2020 (za rok 2019) – preukázateľné výdavky 

 

Fyzická osoba si môže uplatniť skutočne preukázateľné výdavky v roku 2020 (za rok 2019):


•    vedené v daňovej evidencii, alebo
•    účtované v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

 

Uplatnenie skutočne preukázateľných výdavkov znamená to, že fyzická osoba si môže uplatniť len tie výdavky, ktoré súvisia so zabezpečením, dosiahnutím a udržaním jej zdaniteľných príjmov a musí vedieť tieto výdavky preukázať príslušným dokladom (napr. faktúrou, dokladom z eKasy a pod.)

 

Ak fyzická osoba uplatňuje preukázateľné výdavky vedené v daňovej evidencii, aj v tomto prípade platí, že daňová evidencia nie je prílohou k daňovému priznaniu. 


V prípade, ak fyzická osoba bude účtovať v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, je povinná podať v termíne na podanie daňového priznania aj účtovnú závierku. Účtovná závierka však netvorí povinnú prílohu daňového priznania a podáva sa osobitne.

 

Ako má vyzerať daňová evidencia a čo má obsahovať?

 

Daňová evidencia je podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov prehľad o:


•    príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
•    daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
•    hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
•    zásobách a pohľadávkach,
•    záväzkoch.

 

SZČO (živnostník) následne z týchto evidencií čerpá všetky potrebné údaje do daňového priznania k dani z príjmov, ako je napr.:


•    výška zdaniteľných príjmov zo živnosti,
•    výška preukázateľných výdavkov,
•    výšku preukázateľne zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne,

 

Povinné prílohy daňového priznania k dani z príjmov typu B v roku 2020 (za rok 2019)

 

V prípade, ak fyzická osoba podáva daňové priznanie typu B v roku 2020 (za rok 2019) prikladá tieto povinné prílohy:


1.    kópie potvrdení o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania, ktoré plynuli zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom: ak fyzická osoba mala aj príjmy zo závislej činnosti,
2.    kópia potvrdenia o zaplatených úrokoch z banky: ak fyzická osoba uplatňuje nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky,
3.    kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy: ak fyzická osoba uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa. Kópiu rodného listu dieťaťa prikladá fyzická osoba k daňovému priznaniu v tom prípade, ak si uplatňuje nárok na daňový bonus po prvýkrát, v ďalších rokoch už rodný list nemusí prikladať (iba ak by došlo k zmene údajov). Potvrdenie o návšteve školy, resp. potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa nepredkladá fyzická osoba, ktorej dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku a ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území SR,
4.    písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti: ak fyzická osoba poukazuje podiel zaplatenej dane vo výške 3 %,
5.    kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa § 43 zákona: ak sa fyzická osoba rozhodla, že vybratú daň bude považovať za preddavok na daň,
6.    a iné (napr. kópia zmluvy o združení).

 

Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu alebo o vrátenie daňového preplatku v daňovom priznaní za rok 2019

 

V prípade, ak po vyplnení daňového priznania k dani z príjmov – typ B za rok 2019 vznikne fyzickej osobe daňový preplatok, nárok na daňový bonus na dieťa, či na zaplatené úroky, musí mať fyzická osoba zaškrtnutú možnosť v príslušnom oddiele daňového priznania, že  žiada o ich vyplatenie, a to buď:


•    poštovou poukážkou,
•    na účet (je potrebné uviesť IBAN),
•    na účet v zahraničí, ktorého nie ste majiteľom (je potrebné uviesť IBAN).

 


Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2019 s uplatnením preukázateľných výdavkov v daňovej evidencii

 

Ak sa rozhodnete uplatniť preukázateľné daňové výdavky a budete ich sám viesť v daňovej evidencii. Z daňovej evidencie pre vyplnenie vzorového daňového priznania čerpáme tieto údaje:

 

•    výška zdaniteľných príjmov zo živnosti
•    výška preukázateľných výdavkov
•    pohľadávky k 31.12.2019
•    záväzky k 31.12.2018 (k 1.1.2019)

 

Prvá strana daňového priznania obsahuje základné informácie o daňovom priznaní a daňovníkovi, treba uviesť svoje DIČ, druh daňového priznania a aj rok, za ktorý daňové priznanie podáva. Táto strana ďalej obsahuje I. oddiel – údaje o daňovníkovi, kde vyplníte svoje identifikačné údaje, ako je priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu. Na konci prvej strany vyplníte nepovinné údaje, a to telefónne číslo (riadok č. 27) a emailovú adresu (riadok č. 28), aby vás mohol správca dane v prípade potreby kontaktovať.


Príjmy a výdavky zo živnosti uvediete v VI. oddiele – výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona). V tomto oddiele v tabuľke č. 1 vyplníte riadok 2, kde do stĺpca číslo 1 uvediete príjmy zo živnosti a do stĺpca číslo 2 uvedie výdavky zo. Príjmy a výdavky zo živnosti v tejto výške uvediete aj na riadku číslo 10. Nakoľko uplatňujete preukázateľné výdavky, pod tabuľkou č. 1 zaškrtne možnosť „uplatňujem preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“. Do kolónky „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“ uvediete výšku zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.


V tabuľke č. 1a vyplníte na riadku č. 4 pohľadávky k 31.12.2019, t. j. v stĺpci na konci zdaňovacieho obdobia. Na riadku č. 5 uvediete záväzky k 1.1.2019 (31.12.2018) v stĺpci na začiatku zdaňovacieho obdobia.

 

Pokračujte výpočtom čiastkového základu dane podľa § 6, t. j. na riadku č. 41 uvediete príjmy zo živnosti, na riadku č. 42 uvediete výdavky zo živnosti a na riadku č. 43 uvediete rozdiel týchto súm, čo je výška základu dane (čiastkového základu dane). Výšku základu dane uvediete aj na riadku č. 47, 55, 57 a 72.

 

Pokračujte IX. oddielom – výpočet dane podľa § 15 zákona, kde uvediete už do riadku 72 výšku základu dane. Túto sumu znižujete o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ktorú uvediete na riadku 73. Ak si iné nezdaniteľné časti základu dane neuplatňujete, do riadku č. 77 uvediete rovnakú výšku nezdaniteľnej časti, ako na riadku 73. Následne v riadku 78 urobíte rozdiel medzi základom dane z riadku 72 a nezdaniteľnou časťou základu dane z riadku 77 a uvediete výslednú sumu. Túto sumu rozdielu uvediete aj na riadku 80. Keďže máte už vypočítaný základ dane, na riadku 81 vypočítate daň vo výške 19 % z riadku 80 a zaokrúhlite ju na eurocenty nadol. Sumu tejto dane z príjmov vo výške uvediete aj na riadku č. 90, 105, 107, 113 a nakoniec aj na riadku 125 – daň na úhradu. Túto ste povinný zaplatiť do termínu na podanie daňového priznania.

 

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 %, vyplní aj XII. oddiel – vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona, kde na riadku č. 141 vypočítate 2 % zo zaplatenej dane, t. j. z riadku 113 = 2 % z 914,40 € = 18,288 € a zaokrúhlite túto sumu na eurocenty nadol. Do riadku 142 vpíšete údaje o prijímateľovi, t. j. jeho IČO, právnu formu, obchodné meno (názov) a sídlo. Zaškrtnete aj kolónku „súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v r. 142“. 

 

Na konci XIII. oddielu uvediete počet príloh, ktoré sú povinnými prílohami každého daňového priznania. Nezabudnite uviesť dátum vyplnenia daňového priznania.


Posledným krokom je vyplnenie prílohy č. 3 – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Na riadku č. 11 tejto prílohy uvedie preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie. Na riadku č. 13 tejto prílohy uvediete preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie. Na konci tejto prílohy nezabudnite uviesť dátum vyplnenia tejto prílohy.

 

Najrýchlejšia cesta k riešeniu vášho projektu

Zadajte dopyt zadarmo a dostanete ponuky od šikovných odborníkov z vášho okolia

Zadajte dopyt zadarmo

autor: Simona