Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Čo je stavebný denník a kto ho vedie?

|
Čo je stavebný denník a kto ho vedie?

 

Stavba domu, predovšetkým tá svojpomocná, so sebou vždy prináša veľké množstvo úloh a povinností. Mnohé z nich sú nám od začiatku jasné, hoci sa často nájde niečo, s čím sme pri plánovaní úplne nerátali. Iné sa na prvý pohľad môžu zdať formalitami, no pre hladký priebeh kolaudácie sú napriek tomu nevyhnutné. Jednou z úloh, ktorej mnoho laikov neprikladá dostatočnú dôležitosť, je vedenie stavebného denníka. Ide pritom o povinnosť danú zákonom a jeden z dokumentov, ktoré od Vás môže stavebný úrad na účely kolaudácie vyžadovať. Aby ste sa teda vyhli akýmkoľvek nepríjemnostiam, ktoré Vám môžu zo zanedbania tejto povinnosti vzniknúť, dočítate sa v tomto článku všetko, čo o stavebnom denníku potrebujete vedieť.

 

Čo je stavebný denník a kto ho vedie?

V stavebnom zákone je stavebný denník definovaný ako dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie na stavenisku a slúži na zaznamenávanie udalostí, ktoré sa počas výstavby udiali – dôležité údaje o stavebných prácach a dozoroch, ako aj iných činnostiach ovplyvňujúcich priebeh výstavby. V ďalších častiach článku si túto tému priblížime podrobnejšie. Stavebný denník obvykle vedie stavbyvedúci, ktorý jeho kópiu po dokončení stavby odovzdá investorovi ako súčasť diela. Pokiaľ ide o stavbu, ktorú si stavebník zhotovuje svojpomocne, je sám stavebník zároveň zodpovedný aj za vedenie stavebného denníka. Zodpovedná osoba by mala záznamy vykonávať denne a chronologicky, vždy v deň vykonaní prác alebo okolností, ktorých sa zápis týka. Pri menších a jednoduchých stavbách je ale po dohode možné vykonávať zápisy na týždennej báze. Ďalšími osobami, ktoré sú oprávnené vykonávať v denníku zápisy týkajúce sa ich činnosti sú osoby vykonávajúce stavebný a štátny dohľad a dozor, geodet a kartograf stavby, projektant i „profesisti“ - projektanti čiastkových úsekov (kúrenie, kanalizácia, statika...) a koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku, prípadne ďalší poverení zamestnanci objednávateľa a splnomocnení zástupcovia týchto strán. Aj v prípade, že stavbu vedie odborná firma, by mal objednávateľ sledovať stav denníka a prípadne zaznamenávať svoje stanovisko. Pokiaľ s obsahom záznamov nesúhlasí, má povinnosť oznámiť to vykonávateľovi v stanovenom časovom limite. Dokument sa vedie odo dňa začiatku prípravy stavebných prác a uzatvára sa až dňom odstránenia všetkých nedostatkov vyplývajúcich z kolaudačného rozhodnutia. Následne musí byť tento dokument archivovaný po dobu 10 rokov.

 

Ako vyzerá stavebný denník?


Zákon nepredpisuje žiaden konkrétny vzor, podľa ktorého by musel byť stavebný denník vyhotovený. Požiadavky na obsah denníka sa dokonca môžu odlišovať v závislosti od toho-ktorého stavebného úradu, preto je vždy vhodné informovať sa o požadovanej podrobnosti stavebného denníka ešte pred začatím výstavby. Výsledná podoba dokumentu teda závisí vo veľkej miere od Vás. Jednoduchým a ešte vždy najvyužívanejším riešením je zaobstarať si pripravený denník. Tie nájdete vo väčšine papiernictiev a cenovo Vás vyjdú na okolo 5 eur. Obvykle majú podobu zošita vo formáte A4 s očíslovanými a predtlačenými stranami a v mnohých prípadoch disponujú aj samoprepisom. Prvé listy obsahujú základné identifikačné údaje o stavbe a jej  účastníkoch, po nich nasledujú strany s prehľadne označenými kolónkami pre samotné zápisy. Použiť však môžete akýkoľvek označený zošit vhodného formátu.  Na internete nájdete veľké množstvo bezplatných vzorov a predlôh na stiahnutie. Denník v tlačenej podobe má byť vyhotovený v troch kópiách – originál si uchováva vyhotoviteľ stavby, kópie objednávateľ a technický dozor. Výnimkou už dnes nie je ani vedenie stavebného denníka v elektronickej forme za pomoci webových či mobilných aplikácií. Tento spôsob so sebou prináša mnohé výhody –  okrem iného môžete mať denník bez problémov kedykoľvek pri sebe a priebeh stavebných prác tak sledovať odkiaľkoľvek. Prístup k údajom je umožnený naraz všetkým oprávneným osobám, čo umožňuje efektívnejšiu spoluprácu i manažment, oproti klasickému papierovému denníku je ten elektronický omnoho prehľadnejší a v neposlednom rade k štandardným zápisom dokážete jednoducho pripojiť i fotodokumentáciu.

 

Čo všetko stavebný denník obsahuje?

Povedali sme si, ako stavebný denník definuje zákon. Čo to ale znamená v praxi? Každý zápis by mal byť označený dátumom a obsahovať popis podmienok na stavenisku vrátane počasia a dennej teploty. Popisujú sa vykonané práce, eviduje sa počet pracovníkov a použité stroje, dodávka a použitie materiálov, ako aj akékoľvek kontroly a zmeny v projektovej dokumentácii. V prípade odchýlok od plánu je potrebné zaznamenať ich odôvodnenie. Zaznamenávajú sa ďalej všetky mimoriadne udalosti – závady, nálezy, sťažnosti či pracovné úrazy a iné dôležité informácie. Zástupcovia stavebného, technického či architektonického dozoru do denníka doplňujú termíny svojich návštev, údaje o zistených chybách a návrhoch ich odstránenia i výhrady voči navrhnutým riešeniam. Súčasťou stavebného denníka môžu byť taktiež ďalšie prílohy, okrem iného záznam o prevzatí staveniska, protokoly, harmonogramy organizácie výstavby, prác a dodávok, záznamy o vykonaných skúškach, návody na inštaláciu a obsluhu strojov a zariadení, fotodokumentácia či náčrty.

 

Prečo nepodceniť dôležitosť stavebného denníka?

Nejeden neskúsený stavebník má ohľadom stavebného denníka zmiešané pocity – považuje ho za ďalší bezpredmetný produkt byrokracie. Treba však mať na mysli, že denník si vedieme v prvom rade pre seba. Stavebníkovi či investorovi poskytuje lepší prehľad o postupe výstavby, uľahčuje koordináciu a pomáha predchádzať zbytočným chybám. Poctivo a detailne vedený denník môže navyše poslúžiť ako neoceniteľný dôkazový materiál v prípade neskorších reklamácií vrátane prípadných súdnych konaní a pomôcť môže aj pri predaji nehnuteľnosti.

Najrýchlejšia cesta k riešeniu vášho projektu

Zadajte dopyt zadarmo a dostanete ponuky od šikovných odborníkov z vášho okolia

Zadajte dopyt zadarmo

autor: Nadia