Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Opatrovateľský príspevok v roku 2020

|
Opatrovateľský príspevok v roku 2020

Opatrovanie blízkej osoby, ktorá je odkázaná zo zdravotných dôvodov na pomoc druhých, je krásna a záslužná práca, no zároveň so sebou prináša vysoké psychické aj finančné nároky. Občania poskytujúci druhým tento druh starostlivosti, majú preto od štátu nárok na finančnú kompenzáciu, ktorej cieľom je uľahčiť zložitú finančnú situáciu domácnosti. 

 

Starostlivosť o zdravotne znevýhodnenú osobu 

 

 

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) je osoba, ktorej zdravotné postihnutie dosahuje mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %. Mieru postihnutia určuje posudkový lekár v lekárskom posudku. Táto osoba je odkázaná na opatrovanie ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri každodenných činnostiach a rozsah pomoci je aspoň 8 hodín denne. 

 

 

Vykonávať opatrovanie ŤZP môže len osoba, ktorá dosiahla plnoletosť, je spôsobilá na právne úkony (v plnom rozsahu), je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a má písomné udelenie súhlasu s opaterou od osoby s ŤZP. 

 

 

Nárok na opatrovateľský príspevok 

 

 

Finančný príspevok poskytovaný osobám, ktoré osobne opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, je určený na zabezpečenie pomoci pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a pri realizácii sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. 

 

 

Podmienky poskytovania opatrovateľského príspevku: 

 

 

príspevok môže byť poskytnutý len 1 oprávnenej osobe, 

 

nárok na príspevok má len osoba, ktorej mesačný príjem nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima (výkon zamestnania nie je v rozpore s účelmi vykonávania opatrovania), 

 

 

získať príspevok môže aj osoba, ktorá sa stará o ŤZP a zároveň zvyšuje kvalifikáciou (štúdium popri zamestnaní, kombinované štúdium, štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov, externé štúdium), len ak si na čas, ktorý trávi mimo domova štúdiom zabezpečí inú osobu, ktorá bude zodpovedná za starostlivosť o ŤZP. 

 

 

 

Oprávnenou osobou, ktorá môže žiadať o vyplácanie opatrovateľského príspevku je: 

 

 

 

manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra) , zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra)., svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo 

 

osoba, ktorá býva s fyzickou osobou s ŤZP. 

 

 

Nárok na poskytovanie peňažného príspevku nevzniká, ak: 

 

 

sa osobe s ŤZP poskytuje zároveň aj príspevok na osobnú asistenciu, 

 

je opatrovateľská služba poskytovaná osobe s ŤZP viac ako 8 hodín mesačne, 

 

 

je osobe s ŤZP poskytovaná týždenná pobytová sociálna služba alebo celoročná (výnimkou je služba v útulku, domove na pol ceste, v zariadení núdzového bývania). 

 

 

 

Ako požiadať o opatrovateľský príspevok 

 

 

 

Žiadosť o vyplácanie opatrovateľského príspevku je možné podať písomne priamo na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa trvalého bydliska) alebo elektronicky, prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. V oboch prípadoch musí byť v žiadosti uvedený aj relevantný dôvod pre poskytnutie príspevku. Pred podaním žiadosti je vhodné informovať sa na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach, ktoré musí žiadosť obsahovať a prípadných dokumentoch, ktoré je nevyhnutné k žiadosti priložiť.

 

 

Na základe odovzdanej písomnej žiadosti sa následne začína konanie o priznanie peňažného príspevku. 

 

 

Vyplácanie opatrovateľského príspevku 

 

 

Nárok na výplatu peňažného príspevku vzniká právoplatných rozhodnutím príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. 

 

 

Príspevok na opatrovanie je možné vyplácať v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet v banke. 

 

 

Výška vyplácaného peňažného príspevku závisí od sociálneho statusu opatrovníka, počtu opatrovaných osôb, ale aj mnohých ďalších skutočností (napríklad poskytovanie ambulantnej formy sociálnej služby). 

 

 

Základná výška príspevku ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku pri opatrovaní jednej osoby je od júla 2019 430,35 € pri opatrovaní dvoch a viac osôb 572,36 €. Pokiaľ je opatrovník na dôchodku, základná výška príspevku pri opatrovaní jednej osoby predstavuje 215,18 € a pri starostlivosti o dve a viac osôb 286,18 €. 

 

 

Vypočítať orientačnú výšku opatrovateľského príspevku si môžete tu

 

 

Zánik nároku na opatrovateľský príspevok 

 

 

Nárok na vyplácanie peňažného príspevku zaniká ak: 

 

 

bol príspevok poskytnutý neprávom alebo jeho poskytovanie už neplní účel, 

 

 

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistil závažné kvalitatívne a rozsahové nedostatky súvisiace s pomocou osobe s ŤZP, 

 

 

sa zmenili skutočnosti rozhodujúce o trvaní nároku na príspevok (osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €), 

 

 

fyzická osoba, ktorej bol poskytovaný príspevok na opatrovanie zomrela. 

 

 

Príspevok na opatrovanie, je peňažná dávka, ktorá je poskytovaná po splnení určitých podmienok oprávnenej osobe, ktorá osobne vykonáva starostlivosť o zdravotne znevýhodnenú osobu. Požiadať o príspevok na opatrovanie je možné písomne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo elektronicky prostredníctvom portálu Slovensko.sk. Nárok na výplatu príspevku vzniká na základe právoplatného rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Presná výška opatrovateľského príspevku závisí od viacerých skutočností. Dávka môže byť vyplácaná v hotovosti aj bezhotovostne na bankový účet.

 

Zmeny v opatrovateľskom príspevku z dôvodu rozšírenia núdzového stavu súvisiaceho so šírením ochorenia COVID-19

 

Od 30. marca 2020 bolo novelou zákona o sociálnom poistení schválené rozšírenie okruhu poistencov, ktorým vzniká nárok na pandemické ošetrovné aj o poistencov, ktorí sa osobne a celodenne starajú o príbuzných, ktorým bola v uzatvorených zariadeniach poskytovaná sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou.


Novelou zákona sa predĺžila lehota z 30 na 150 dní, počas ktorých sa nebude znižovať výška priznaného peňažného príspevku na opatrovanie. A to v prípade, keď je opatrovaná osoba s ŤZP hospitalizovaná v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo keď je opatrovateľ hospitalizovaný v takomto zdravotníckom zariadení, alebo z iných vážnych dôvodov nemôže vykonávať opatrovanie, napríklad z dôvodu vlastného ochorenia.

 

Počas takejto situácie musí byť zabezpečené opatrovanie človeka s ťažkým zdravotným postihnutím inou osobou. V týchto situáciách sa bude poskytovať príspevok na opatrovanie v priznanej výške a nebude sa znižovať po uplynutí 30 dní, ako to bolo doteraz.

 

Zmeny sa dotknú aj príspevku na osobnú asistenciu. Po novom osobnú asistenciu môže počas tejto mimoriadnej situácie vykonávať aj príbuzný, ktorý to doposiaľ nemohol, a to až 10 hodín denne. Osobnú asistenciu tak budú môcť napríklad vykonávať rodič, manžel, manželka, deti, vnuci alebo aj súrodenci.

 

Najrýchlejšia cesta k riešeniu vášho projektu

Zadajte dopyt zadarmo a dostanete ponuky od šikovných odborníkov z vášho okolia

Zadajte dopyt zadarmo

autor: Lukáš