Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Príspevok na pohreb: Kedy máte nárok, ako ho vybaviť

|
Príspevok na pohreb: Kedy máte nárok, ako ho vybaviť

Príspevok na pohreb je sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu nákladov spojených s pohrebom zosnulého. Viete, kto má na túto dávku nárok a ako o ňu požiadať?

 

Organizácia poslednej rozlúčky s najbližším je spojená s viacerými výdavkami. Celková suma  týchto výdavkov závisí od regiónu a miestnych zvyklostí. Rádovo sa náklady na pohreb pohybujú v hodnote niekoľko stoviek eur, no pokojne sa môžu vyšplhať aj na sumu prevyšujúcu tisíc eur.

 

 

Aké výdavky sa spájajú s pohrebom?  

 

 

Najdrahšou položkou súvisiacou s pohrebom je kúpa rakvy. Lacnejšiu rakvu možno kúpiť už okolo 300 eur, no priemerná rakva vychádza podstatne drahšie. Ďalej treba počítať aj s výdavkami ako sú oblečenie pre zosnulého, preprava pohrebným vozidlom, výkop hrobu, poplatky na matrike a aj nájom hrobového miesta či veniec na hrob. Aj náklady spojené s týmito výdavkami sú rôzne a závisia najmä od preferencie a finančných možností pozostalých.

 

 

Väčšina pozostalých zvykne po obrade organizovať aj posedenie pre najbližších, tzv. kar, a tak vznikajú ešte ďalšie náklady potrebné na pohostenie najbližších.

 

 

Príspevok na pohreb od štátu

 

 

Zákon špecifikuje podmienky, za ktorých môže žiadateľ získať od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, získať príspevok vo výške 79,67 eur na pokrytie nákladov spojených s organizáciou pohrebu.

 

 

O tento príspevok môže požiadať plnoletá fyzická osoba prostredníctvom písomnej žiadosti o príspevok na pohreb podanej na príslušnom úrade sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého, resp. prechodného pobytu zosnulého, alebo prostredníctvom elektronickej žiadosti.

 

 

Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia.

 

 

Podmienky nároku na príspevok sú nasledovné:

 

 

•   zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,

 

•   trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,

•   trvalý pobyt zosnulého v čase smrti na území Slovenskej republiky alebo prechodný pobyt zosnulého v čase smrti na území Slovenskej republiky a pochovanie zosnulého na území Slovenskej republiky.

 

Po schválení žiadosti o príspevok na pohreb je príspevok vyplatený najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná. Príspevok sa vypláca v hotovosti alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby poukáže na účet v banke, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky.

 

 

Ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok, podmienky nároku nespĺňa, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku na pohreb.

 

 

Na čo majú ešte príbuzný pozostalý nárok?

 

 

V prípade úmrtia blízkeho príbuzného majú pozostalý podľa zákonníka práce nárok na:

 

•   pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb,

•   pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,

•   pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti, a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb.

 

V prípade, že poškodený zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, majú pozostalý nárok na náhradu nákladov spojených s pohrebom. Účelom dávky je pokryť náklady spojené s pohrebom poškodeného a náklady na smútočné oblečenie a náklady spojené s prepravou z miesta bydliska na miesto pohrebu a späť nezaopatrenému dieťaťu poškodeného a fyzickej osobe, ktorá ku dňu smrti žila s poškodeným v spoločnej domácnosti.

 

 

Ako pokryť celé náklady spojené s pohrebom

 

 

Štátny príspevok na pohreb je síce pomoc, ale rozhodne nepokryje ani polovicu nákladov spojených s pohrebom. Riešením môže byť uzatvorenie poistenie pohrebných nákladov. Uzatvoriť takéto poistenie môže občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa podmienky stanovené poisťovňou, najčastejšie vek.

 

 

Pohrebné poistenie umožňuje pozostalým pokryť po smrti poistenca náklady spojené s jeho pohrebom. Podľa podmienok konkrétneho poistenia môže byť toto plnenie vyplatené fixnou vopred dohodnutou sumou alebo preplateným faktúry od spoločnosti, ktorá zabezpečí pohreb zosnulého.

 

 

Úmrtie blízkeho človeka je ťažkou životnou skúškou a to ako na psychiku, tak bohužiaľ aj peňaženku pozostalých. Štátna dávka v podobe príspevku na pohreb pokryje len malú časť nákladov spojených s pohrebom. Preto je potrebné na pokrytie nákladov spojených s pohrebom myslieť už počas života. Pripraviť sa na túto situáciu možno prostredníctvom poistenia pohrebných nákladov, prípadne odložením financií určených na pohreb. 

 

Najrýchlejšia cesta k riešeniu vášho projektu

Zadajte dopyt zadarmo a dostanete ponuky od šikovných odborníkov z vášho okolia

Zadajte dopyt zadarmo

autor: Lukáš