Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Stavebné povolenie + vzor žiadosti. Viete kedy je a kedy nie je potrebné?

|
Stavebné povolenie + vzor žiadosti. Viete kedy je a kedy nie je potrebné?

Povinnosti, ktoré musí zhotoviteľ splniť pri stavebných alebo rekonštrukčných prácach definuje stavebný zákon. V praxi to znamená, že hoci ste vlastníkom pozemku, nemôžete si na ňom postaviť len tak hocičo, ale pred začiatkom stavby musíte požiadať o povolenie príslušné orgány. Podobný postup platí aj pri rozsiahlejšej rekonštrukcii už existujúcej budovy. Najdôležitejším povolením, ktoré je potrebné vybaviť je stavebné povolenie.

 

Kedy je stavebné povolenie nevyhnutnosťou

 

 

Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa taktiež vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

 

 

Situácie, v ktorých zákon ukladá zhotoviteľovi povinnosť žiadať o stavebné povolenie:

 

 

stavba má viac ako 25m2 zastavenej plochy,

 

 

stavba je vyššia ako 5 m (podzemná stavba hlbšia ako 3m),

 

 

stavba mení svoj objem (nadstavba, prístavba),

 

 

zateplenie stavby,

 

 

zmena nosným stien v objekte,

 

 

zmena tvaru strechy.

 

 

Rozdiel medzi stavebným povolením a ohlásením stavby

 

 

Rozdiel medzi stavebným povolením a ohlásením spočíva v charaktere stavby, príp. prác, ktoré sa majú vykonávať.

 

 

Ohlásenie stavebnému úradu postačuje v nasledujúcich situáciách:

 

 

prízemná stavba, ktorej zastavané plocha nepresahuje 25m2 a výška nepresahuje 5m,

 

 

podzemná stavba, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a hĺbka nepresahuje 3m,

 

 

stavebné úpravy, ktoré podstatne nemenia vzhľad stavby, nezasahujú do nosných konštrukcií stavby, nemenia spôsob užívania stavby a neohrozujú záujmy spoločnosti

 

 

stavba prípojky,

 

 

zasklenie balkóna v bytovom dome, úprava nenosných stien v bytovom dome,

 

 

stavba nového plotu.

 

 

Kedy nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie stavby

 

 

Stavebný zákon ustanovuje aj prípady, kedy nie je potrebné podľa zákona ani stavebné povolenie ani ohlásenie. Ide najmä o bežné udržiavacie práce súvisiace s nehnuteľnosťou.

 

 

Stavebné povolenie ani ohlásenie stavby nebudete potrebovať napríklad pri vykonávaní nasledovných činností:

 

 

výmena strešnej krytiny, oprava fasády, výmena odkvapových žľabov,

 

 

oprava a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií (dvere, okná, podlahy, omietky...),

 

 

zmena elektroinštalácie v rámci objektu,

 

 

zmena nenosných stien v rámci rodinného domu,

 

 

zmena plota v rámci jeho existujúceho trasovania s využitím jeho existujúcich základov,

 

 

maliarske a natieračské práce,

 

 

výmena zariaďovacích predmetov.

 

 

Ako požiadať o stavebné povolenie

 

 

Stavebné povolenie vybavíte na príslušnom stavebnom úrade, pričom podmienky vydania stavebného povolenia sa na jednotlivých stavebných úradoch môžu mierne líšiť. Žiadosť sa podáva vo forme vyplneného príslušného tlačiva, plus doložení potrebných dokumentov. Tlačivo žiadosti o stavebné povolenie sa obvykle nachádza aj na internetovej stránke príslušného stavebného úradu, v sekcii oddelenie územného rozvoja.
 

 

Zjednodušene môžeme postup krokov, ktoré je potrebné uskutočniť pre získanie stavebného povolenia zhrnúť nasledovne:

 

1. Návšteva stavebného úradu – získanie potrebných informácií.

 

 

2. Prílohy k žiadosti – vybavenie potrebných príloh.

 

 

3. Prípojky – vyjadrenia od správcov inžinierskych sietí.

 

 

4. Podanie žiadosti o stavebné povolenia – odovzdanie vyplnenej žiadosti s kompletnými prílohami na príslušnom stavebnom úrade.

 

 

Čo musí obsahovať žiadosť o stavebné povolenie + vzor žiadosti

 

 

V žiadosti o vydanie stavebného povolenia sa okrem osobných uvádzajú aj nasledujúce informácie:

 

 

druh, účel a miesto stavby,

 

 

predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby

 

 

parcelné čísla a doterajší spôsob využívania pozemku,

 

 

meno, priezvisko a adresu projektanta,

 

 

údaj, či je stavba realizovaná svojpomocne alebo dodávateľsky,

 

 

zoznam účastníkov stavebného konania (napr. susedia,).

 

 

K vyplnenej žiadosti o vydanie stavebného povolenia (vzor nájdete tu) je potrebné doložiť viacero dokumentov:

 

 

kompletná projektová dokumentácia (2 vyhotovenia),

 

 

výkres osadenia stavby,

 

 

svojpomocná realizácia – meno a adresa stavebného dozoru + kópia jeho oprávnenia, dodávateľská realizácia – názov a adresa dodávateľa stavby + kópia oprávnenia,

 

 

list vlastníctva,

 

 

právoplatné územné rozhodnutie,

 

 

vyjadrenie príslušných správcov sietí.

 

 

Požadované dokumenty sa môžu líšiť od konkrétneho stavebného úradu, ale taktiež aj charakteru stavby a pozemku, preto je najlepším riešením overiť si pred podaním žiadosti všetky požadované dokumenty na príslušnom stavebnom úrade.

 

 

Na základe podanej žiadosti o stavebné povolenie doloženej potrebnými dokumentmi následne stavebný úrad začne stavebné konanie, počas ktorého rozhodne o udelení / neudelení stavebného povolenia na stavbu, zmenu stavby alebo udržiavacie práce na stavbe. Stavebný úrad má na povolenie alebo zamietnutie stavby štandardne lehotu 30 dní, v závažných prípadoch si môže vyžiadať až 60 dní na posúdenie. Lehota sa zároveň predlžuje o čakanie, ak je konanie prerušené pre nekompletné doklady (konanie sa obnoví až po doložení potrebných dokumentov).

 

 

Dĺžka platnosti stavebného povolenia je dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. To znamená, že do dvoch rokoch od nadobudnutia platnosti je nutné začať s výstavbou, inak povolenie stratí platnosť a je nutné o neho opätovne požiadať.

 

 

V prípade, ak nastanú udalosti, ktoré posunú termín začatia výstavby je nutné, aby stavebník príslušný stavebný úrad písomne požiadal o predĺženie platnosti stavebného povolenia – Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.

 

 

Stavby zhotovené bez stavebného povolenia nazývame čierne stavby. V minulosti bolo možné za istých podmienok aj takéto stavby zlegalizovať. V roku 2018 však nastali zmeny v stavebnom zákone, na základe ktorých už stavba bez povolenia nebude môcť byť zákonne skolaudovaná. Majiteľovi nelegálnej stavby bude automaticky doručené rozhodnutie o odstránení stavby. Zhotoviť stavbu bez stavebného povolenia sa preto rozhodne nevypláca.

 

 

 

Po získaní stavebného povolenia je kľúčový výber dodávateľa, ktorý vám stavbu zabezpečí. Či už si zvolíte stavbu na kľúč, alebo budete dodávateľov najímať jednotlivo, webová a mobilná aplikácia Wilio, ktorá už sprostredkovala riešenie vyše 26 000 projektov, vám pomôže rýchlo a spoľahlivo nájsť profesionálnych majstrov vo vašom okolí. Vyskúšajte si to na www.wilio.sk

 

 

Najrýchlejšia cesta k riešeniu vášho projektu

Zadajte dopyt zadarmo a dostanete ponuky od šikovných odborníkov z vášho okolia

Zadajte dopyt zadarmo

autor: Lukáš