Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Projekt elektroinštalácie

Hľadáte projektanta na projekt elektroinštalácie? V tejto kategórii máme 24 036 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt

29 987 profesionálov na Slovensku

73 712 vyriešených projektov

4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov

226 512 inštalácií aplikácie

Projekt elektroinštalácie

Potrebujete službu z oblasti projekt elektroinštalácie? Wilio vám pomôže nájsť kvalitných odborníkov na prípojku elektrickej energie a malú a veľkú elektroinštaláciu. Cena projektovej dokumentácie a plánu elektroinštalácie sa väčšinou odvíja od rozsahu služieb. Prezrite si bližšie informácie k službám: prípojka k projektu elektroinštalácie, bleskozvod k projektu elektroinštalácie, ktoré vám poskytne niektorý z našich 24 036 elektroinštalatérov v danej kategórií

Pozrite tiež:CenníkyRady a tipy

29 987 profesionálov na Slovensku

73 712 vyriešených projektov

4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov

226 512 inštalácií aplikácie

Užitočné informácie

Čo potrebujete vedieť

Často kladené otázky: Projekt elektroinštalácia

Môže mi projekt elektroinštalácie na dom vypracovať ktokoľvek alebo je potrebné, aby projektant mal nejaké osvedčenia a certifikáty?

Na vypracovanie projektu elektroinštalácie je potrebný, aby projektant  vlastnil certifikát vydaný Technickou inšpekciou v súlade s normou EN ISO/IEC 17024 na projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení ako Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení do 1000 V. 

Mám projektanta elektroinštalácie, ktorý by mi naprojektoval elektrické rozvody na novom dome. Projektant, ktorý mi robí celý projekt domu má však svojich spolupracovníkov. Mám trvať na mojom projektantovi na elektro časť?

V prvom rade je to otázka peňazí, za ktoré bude táto časť projektu spracovaná. Treba len zabezpečiť, aby koordinácia projektových prác prebiehala aj naďalej pod gesciou hlavného projektanta, aby to nemalo vplyv na plánovaný a teda dohodnutý termín odovzdania dokumentácie.

Môže byť jeden projektant na elektroinštaláciu a aj návrh bleskozvodu?

Áno, vrelo to odporúčame. Oprávnenie na projektovanie elektro rozvodov a bleskozvodov je rovnaké ako na elektroinštalácie a rozdelenie tejto služby by nám mohlo zvýšiť náklady za projekt.

Aké podklady potrebujem pre vypracovanie revíznej správy elektro?

V prvom rade je potrebné mať ukončené všetky plánované práce a revíznemu technikovi musíte dať k dispozícii príslušnú časť projektovej dokumentácie – elektro, ktorá je potvrdená a schválená stavebným úradom.

Plánovanie a projektovanie elektroinštalačných prác

Projektovanie elektroinštalácie potrebujeme vždy, ak plánujeme výstavbu nového objektu, alebo plánujeme rekonštrukciu jestvujúceho objektu a zasahujeme do elektrických rozvodov. Elektroinštalácia patrí medzi vyhradené technické zariadenia. To znamená, že táto činnosť je prísne regulovaná a dôvod je jednoduchý – bezpečnosť. Na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, po splnení stanovených podmienok, vydáva Technická inšpekcia certifikát v súlade s normou EN ISO/IEC 17024 fyzickej osobe, ktorá môže byť v našom prípade projektantom elektroinštalácie. 

Projektovanie novej stavby, alebo jej rekonštrukcie spravidla zveríme do rúk hlavného projektanta, ktorý spracováva architektúru a ten si k ďalším odborným častiam projektu prizýva špecialistov, ako napríklad špecialista pre projekt elektro, pre statiku, projektant vykurovania atď. Je však na nás, aby sme sa rozhodli a prípadne rozdelili jednotlivé časti projektu vybraným špecialistom na vypracovanie projektu. V takom prípade však musíme jedného projektanta určiť aj za koordinátora, pretože jednotlivé časti musia byť správne pospájané do funkčného celku.

Pre zadanie na projektovanie elektroinštalácie si musíme najskôr ujasniť koľko stupňov projektovej dokumentácie budeme požadovať a pre ktorý stupeň projektu je treba projekt elektroinštalácie a v akom rozsahu. Pre základný prehľad uvádzam, že projektová dokumentácia ako celok môže mať nasledovné stupne:

1.    Architektonická štúdia (architektonické a dispozičné riešenie stavby a jej vzťahov)
2.    Dokumentácia pre územné rozhodnutie
3.    Dokumentácia pre stavebné konanie
4.    Dokumentácia pre realizáciu stavby (podrobná dokumentácia vrátane rozpočtu)
5.    Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (zaznačené zmeny uskutočnené počas realizácie)
6.    Jednostupňový projekt (používa sa u malých stavieb, ako sú napríklad rodinné domy a účelové stavby menšieho rozsahu, kde povoľujúci orgán nenamieta a pre objednávateľa je výhodné, aby zlúčil projekt pre stavebné povolenie a projekt pre realizáciu a tak ušetril čas na spracovanie dvoch stupňov projektu ale samozrejme aj peniaze za jej rozsah).

Ak sa vrátime späť k projektovaniu elektroinštalácie, tak by bolo dobré, povedať si čo táto spravidla  obsahuje. Spravidla, hovorím preto, lebo skladba, členenie ani obsah realizačného projektu nie sú legislatívne upravené. V stavebnej praxi sa dodržiava štruktúra realizačného projektu, ktorú nezáväzne odporúča UNIKA - cenník pre navrhovanie inžinierskej a projektovej činnosti. Pre lepšiu predstavivosť  si uvedieme podrobnejšie členenie týkajúce sa iba položiek elektro alebo položiek ktoré majú väzbu elektro. Uvádzam ich všetky, ale samozrejme je veľmi dôležité, aby sme z nich citlivo vyberali podľa našich konkrétnych zámerov a pri plánovaní vzali do úvahy potrebné body z nasledovného rozsahu:

•    napájací rozvod, napájacia sústava,
•    stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie,
•    celkový inštalovaný príkon,
•    druh a spôsob uzemnenia, zemný odpor,
•    koeficient súčasnosti,
•    maximálny súčasný príkon pre odber,
•    ročná spotreba energie,
•    spôsob merania spotreby energie,
•    spôsob kompenzácie účinníka,
•    ochrana proti skratu, preťaženiu a nebezpečnému dotykovému napätiu,
•    náhradné zdroje, ich účel a spôsob zapojenia,
•    druh prostredia,
•    opis technického riešenia.

Tento podrobný prehľad vecí, ktoré je potrebné zvážiť pri projektovaní elektroinštalácie vám môže veľmi napomôcť pri diskusii s projektantom o skutočnom riešení vašich požiadaviek a samozrejme tiež pri hľadaní optimálnych technických možností.

Postup pri projektovaní

Projektovanie elektroinštalačných prác je optimálne pri aktívnej spolupráci objednávateľa a projektanta. Nemôžeme počítať s tým, že projektant za nás vyrieši všetky naše predstavy, pokiaľ o nich nevie. Prvou podmienkou úspešného projektu je zadefinovanie si očakávaných výstupov a potrieb. Projektant zodpovedá za to, že akákoľvek naša požiadavka môže byť zapracovaná len vtedy, keď neodporuje príslušnej technickej norme. 

Začať je potrebné od prípojky, teda od napojenia sa na verejnú sieť elektrickej energie. Prvou informáciou je to, aké parametre má sieť ku ktorej sa chceme pripojiť. Podmienky a spôsob ako pripojiť budúcu stavbu na distribučnú sieť sú dané podľa oblastí pôsobenia distribučných spoločností elektrickej energie. 

Súbežne je s projektantom elektro potrebné vykonať prepočet budúcej spotreby domu, alebo plánovaného objektu. Toto je potrebné nielen pri novostavbe ale aj pri rekonštrukcie elektroinštalácie. Pri plánovaní budúcej spotreby je vhodné začať od spotrebičov, ktoré majú najväčší výkon, ale tiež najvyššiu potrebu istenia. Začať treba napríklad u elektrického vykurovania s požadovanými výkonmi, prípravu teplej vody, vybavenie kuchyne spotrebičmi, vybavenie kúpeľne či technickej miestnosti spotrebičmi. Dôležitý vplyv na plánovanie elektroinštalácie bude mať aj prípadné plánovanie s vybudovaním vnútorného, alebo vonkajšieho bazénu, ktorý môže byť dopĺňaný protiprúdom, či tepelným čerpadlom. Ďalším zásadným spotrebičom môže byť napríklad sauna v dome, vonkajšie osvetlenie záhrady, respektíve vstupov a vjazdov do objektu. Plánovanie záhradnej architektúry s možnou spotrebou elektrickej energie je tiež nezanedbateľnou potrebou na plánovanie, rovnako ako dielna alebo garáž.  Všetky tieto budúce spotreby majú vplyv jednak na určenie dimenzií elektrických rozvodov v objekte, ale aj na poplatky za ističe pred elektromerom, ktoré vám bez ohľadu na spotrebu bude pravidelne distribučná spoločnosť fakturovať. Preto rozhodnutie do akého tarifu sa budete so svojou stavbou chcieť dostať je na komunikácii s projektantom. Tých tarifov je veľa, ich ceny sa pravidelne upravujú – regulujú a bez problémov si ich vieme zistiť na nete. Ako príklad by som uviedol tarify pre domácnosť vrátane ich značenia:

-    D1, nízka spotreba
-    D2, vyššia spotreba
-    D3, 2. tarif bez blokovania
-    D4, 2. tarif s blokovaním pre vykurovanie akumulačný ohrev vody
-    D5, 2. tarif s blokovaním pre vykurovanie priamoohrevné
-    D6, 2. tarif s blokovaním pre tepelné čerpadlá

Na záver  chcem ešte uviesť, že rozumným plánovaním pri projektovaní elektroinštalácie  môžete ovplyvniť svoje budúce pravidelné výdavky.

Realizácia elektroinštalačných prác

Elektroinštalačné práce, ktoré sú zamerané na opravy alebo odstránenia poruchy sú najčastejšie žiadanými službami od zákazníkov. Ide o odstránenie nefunkčnosti zásuvky alebo vypínačov, prípadne osvetlenia. Častým problémom je aj opakované vypadávanie ističa v istiacej skrinke. Nezriedkavým problémom býva aj prerušenie káblových rozvodov prevŕtaní, alebo iným zásahom majiteľa bytu. Všetky tieto služby nie je možné vopred oceniť, pretože  je potrebné najskôr identifikovať dôvod prerušenia elektriny a potom navrhnúť spôsob jeho odstránenia. Toto je potrebné riešiť v úzkej súčinnosti medzi objednávateľom a poskytovateľom služby. Ak poskytovateľ služby identifikuje dôvod poruchy v elektrickej sieti, musí objednávateľovi popísať spôsob odstránenia poruchy, spravidla aj variantne. Zároveň je potrebné oceniť plánované práce a odhadnúť čas trvania opravy. Objednávateľ tento postup musí odsúhlasiť, pretože aj počas realizácie môže vzniknúť potreba zmeniť riešenie, čo môže zmeniť odhad nákladov. Môže ísť  napríklad o prekládku káblov, alebo poškodenia stien alebo ich povrchovej úpravy. V týchto prípadoch sa dodávateľ len veľmi ťažko vyberá podľa ceny, vtedy sú referencie jedinou možnou alternatívou. Preto aj hodnotenie dodávateľov je veľmi dôležité pre ďalších záujemcov o poskytnutie podobnej služby.

Pri rozsiahlejších zásahoch do elektroinštalácie, je potrebné dodržať platné technické normy a preto je treba spolupracovať s odborne spôsobilými osobami, oprávnenými projektovať alebo konštruovať elektrické zariadenia. Pre optimalizáciu budúcich nákladov na realizáciu je potrebné si takýto zásah do elektroinštalácie naplánovať a naprojektovať, pretože na záver bude potrebné práce skontrolovať a doložiť revíznou správou.

Súčasťou projektu elektromontážnych prác je aj podrobný výkaz výmer, ktorý nám môže poslúžiť na to, aby sme vedeli získať ponuky od viacerých možných dodávateľov. Toto je najlepšia forma, ako sa dá objektívne prepracovať k viacerým porovnateľným ponukám. Okrem ceny, ktorú posudzujeme, odporúčame vziať do úvahy aj ponúkaný termín poskytnutia služby, prípadne ďalšie, individuálne potreby objednávateľov.

Tipy a triky

Neviem či je vybraná ponuka tá správna
Ak máte viacej ponúk od rôznych dodávateľov prác, požiadajte o konzultáciu projektanta, ktorý by vás mohol upozorniť na možné chyby v ponukách uchádzačov.

Netrúfam si na vybavovačky s pripojením domu na elektrinu
Projektanti vám okrem iných služieb vedia v rámci inžinierskej činnosti vybaviť aj všetky potrebné povolenia. Je to aj praktická záležitosť, lebo nemusíte študovať rôzne odborné pojmy potrebné k vyplneniu žiadosti. Pozor, ale je treba sa pred tým dohodnúť na výške odplaty za túto službu.