Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa

Stavebné povolenie

Hľadáte právnika na stavebné povolenie? V tejto kategórii máme 17557 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt

40161 profesionálov na Slovensku

71870 vyriešených projektov

4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov

226 512 inštalácií aplikácie

Stavebné povolenie

Potrebujete službu z oblasti stavebné povolenie? Wilio vám pomôže nájsť kvalitných odborníkov na vybavenie stavebného povolenia, územného rozhodnutia, kolaudačného rozhodnutia. Cena povolenia k realizácií stavby sa väčšinou odvíja od rozsahu služieb. Prezrite si bližšie informácie k službám: dodatočné stavebné povolenia – legalizácie stavby, vybavenie rozhodnutia o povolení zmeny dokončenej stavby – prístavba, nadstavby, ktoré vám poskytne niektorý z našich 17557 odborníkov v danej kategórií

Pozrite tiež:CenníkyRady a tipy

40161 profesionálov na Slovensku

71870 vyriešených projektov

4,8 z 5 priemerné hodnotenie našich odborníkov

226 512 inštalácií aplikácie

Užitočné informácie

Čo potrebujete vedieť

Stavebné povolenie

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich môžeme uskutočňovať len na základe platného stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.
V tomto článku sa budeme venovať stavebnému povoleniu, povieme si aj to, kedy je potrebné, a prevedieme vás celým postupom.

V prvom rade je potrebné zistiť, či si druh prác, ktoré plánujete vykonávať vyžaduje stavebné povolenie. Pri určitých prácach je potrebná iba ohláška a pri ďalšej skupine prác sa nevyžaduje ani stavebné povolenie, ani ohláška.

Prípady kedy môžete práce vykonávať bez stavebného povolenia či ohlášky

-    Menia sa dvere a okná, opravy fasády, výmena odkvapových žľabov
-    Oprava a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, napríklad vnútorné priečky, podlahy, omietky, atď.
-    Pri rozvodoch elektronických komunikačných sietí a antén, ktoré sa budú nachádzať v uzavretých priestoroch
-    Pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa
-    Mení sa plot v rámci jeho už existujúceho trasovania
-    Vymieňa sa krytina na streche
-    Ďalšie

Prípady kedy môžete práce vykonávať na základe ohlásenia stavebnému úradu

-    Drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie
-    Jednoduché stavby, prístavby alebo nadstavby, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí
-    Stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa tým záujmy spoločnosti
-    Udržiavacie práce, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie a v prípade všetkých kultúrnych pamiatok 

Prípady kedy môžete práce vykonávať len na základe stavebného povolenia

-    Stavba má mať viac ako 25 m2 zastavanej plochy
-    Stavba má byť vyššia ako 5,0 m
-    Podzemná stavba, ktorej hĺbka má byť väčšia ako 3,0 m
-    Zateplenie stavby
-    Menia sa nosné steny v objekte
-    Nadstavba, prístavba alebo zmena tvaru strechy

Nech už práce, ktoré sa chystáte vykonávať prislúchajú do ktorejkoľvek kategórie, vždy by ste mali byť správne informovaný. Okrem rád od vašich známych a surfovaniu po internete, by ste mali venovať čas aj aktuálnemu zneniu zákonov a potrebných právnych predpisov. Susedské rady bývajú často nepresné a veľa krát aj nesprávne, preto zbytočne neriskujte a informujte sa sami. 

Zákony a predpisy sú často novelizované, preto sa netreba spoliehať ani na predošlé skúseností, to čo platilo pred 10 rokmi, teraz tak byť už nemusí. Všetky potrebné zákony a predpisy nájdete aj na internete, takže nemusíte chodiť ďaleko a z pohodlia vášho domova zistíte všetky informácie.

Ako vybaviť stavebné povolenie?

Aj keď je zákon jednotný, podmienky vybavenia stavebného povolenia sa na jednotlivých úradoch často líšia. Je preto vhodné informovať sa ako funguje váš príslušný stavebný úrad a následne postupovať podľa ich inštrukcií. 

V ďalšom kroku bude potrebné vyplniť tlačivo žiadosti a k nemu pripojiť niekoľko dokumentov. Doklady a predpísanú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou podávate spolu so žiadosťou, kde uvediete účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia. 

Medzi dokumenty, ktoré budete potrebovať ako prílohy patrí:

List vlastníctva 
Môže byť vydaný katastrálnym úradom alebo môžete použiť informačný list vlastníctva vytlačený z internetu. O tomto fakte je potrebné sa včas informovať na vašom príslušnom úrade. List vlastníctva nesmie byť starší ako tri mesiace!  V určitých prípadoch je možné list vlastníctva nahradiť iným právnym dokumentom, ktorý preukáže vaše právo pozemok použiť na výstavbu. 

Projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Katastrálna mapa
Vyjadrenia správcov sietí
Súhlas obce s malým zdrojom znečistenia
Vyňatie z pôdohospodárskeho fondu
Čestné prehlásenie stavebného dozoru
Stanovisko pozemkového úradu
Doklad o zaplatení správneho poplatku

Úrady rozhodujú buď bezodkladne – v prípadoch jednoduchých vecí, ak sú všetky podklady kompletné a správne. V iných prípadoch majú úrady buď 30 dňovú alebo 60 dňovú lehotu. V 60 dňovej lehote rozhoduje orgán len v zvlášť zložitých prípadoch, a ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, odvolací orgán ju môže predĺžiť.

Stavebné úrady na celom Slovensku sa síce riadia rovnakými zákonmi, no veľa krát sa líšia ich procesné postupy a požiadavky. Tým vznikajú rôzne situácie, ktoré vedia žiadateľov prekvapiť a situáciu skomplikovať. My vám prinášame zhrnutie niektorých vašich častejších, aj menej častejších otázok, aby ste boli čo najlepšie pripravení na situácie, ktoré sa eventuálne môžu stať aj vám.

Na čo je nám stavebné povolenie potrebné?

Pokiaľ ste sa rozhodli niečo stavať alebo vykonať podstatné zmeny na stavbe, budete na to potrebovať stavebné povolenie. O toto povolenie musíte požiadať na vašom príslušnom stavebnom úrade. 

Môžem vykonať zmenu stavby samovoľne?

To záleží od toho, o aké zmeny sa jedná, od ich povahy a dôsledkov. Pokiaľ sa nimi podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahujú do jej nosnej konštrukcie a nemení sa nimi účel užívania danej stavby, bude stačiť ohláška.

Investovať do odborníka aj pri jednoduchých zmenách?

Pokiaľ nemáte stavebné vzdelanie, neodporúčame vám svojvoľne hodnotiť situáciu a púšťať sa do prác po svojej „kutilskej“ osi. Ak povaha veci zodpovedá úrovni vašich vedomostí z danej oblasti, odborníka potrebovať nebudete. Väčšina situácií pri zmenách či úpravách stavieb, si na začiatku vyžaduje precízne preskúmanie a odborné zhodnotenie situácie a budúcich plánov. Preto odporúčame do tímu prizvať odborníka, ktorý presne zhodnotí, či danými prácami môžete ohroziť nosný systém, prípadne aké dôsledky by to na nosný systém mohlo mať.

Aké doklady sú potrebné k vybaveniu drobnej stavby?

Je potrebné podať na obed žiadosť s príslušnou dokumentáciou. Budete potrebovať tieto prílohy: 
list vlastníctva, jednoduchý technický popis stavby,  jednoduchý situačný nákres, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby o zabezpečovaní odborného vedenia stavby. Ďalšie prílohy od vás môžu požadovať v rôznych špecifických prípadoch, preto je dobré sa najprv oboznámiť s miestnymi podmienkami na vašom príslušnom úrade.

Potrebujem súhlas susedov v bytovom dome pri búraní priečky?

Ak chcete búrať priečku, ktorá nie je nosnou konštrukciou vášho obytného domu, nie je potrebný súhlas ani iný typ stanoviska dotknutých susedov. Stanovisko statika taktiež nie je potrebné, no ak si nie ste na 100% istý, mali by ste sa so statikom poradiť.

Čo je to jednoduchá stavba?

Jednoduché stavby sú: 
-    oporné múry 
-    bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie. Tieto stavby pritom môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie
-    stavby na individuálnu rekreáciu,
-    prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, 
-    podzemné stavby, pokiaľ ch zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m

Potrebujem stavebné povolenie na zatepľovacie práce bytového domu?

Áno, je nutné podať žiadosť o stavebné povolenie na váš príslušný stavebný úrad.

Ako dlho trvá proces stavebného povolenia?

Po predložení žiadosti a všetkých potrebných dokumentov budete na vaše stavebné povolenie čakať približne 30 dní. Daný stavebný úrad sa môže vo veci vyjadriť aj skôr, čo však nie je zvykom. Treba počítať aj s možnou lehotou 60 dní, v obzvlášť závažných prípadoch si však počkáte aj dlhšie.

Či už sa púšťate do opravy stavby alebo do stavania nového objektu, v dostatočnom predstihu sa informujte o podmienkach a možnostiach. Prejdite si potrebné zákony, právne predpisy a vyhlášky. Nechajte si poradiť od odborníkov, pokojne svoje plány ukážte viacerým stranám – viac názorov vám môže uľahčiť prípadné rozhodovanie a smerovanie vášho projektu. V optimálnom prípade je najlepšie osobne navštíviť váš príslušný stavebný úrad a priamo sa informovať o všetkých procesných postupoch. V každom kraji  majú úrady často krát odlišnosti v postupoch a formách podania, a v ďalších náležitostiach, o ktorých vás osobne informujú.