Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Projekt pre stavebné povolenie

Ako vybaviť stavebné povolenie 2022 - krok po kroku

Hľadáte právnika na stavebné povolenie? V tejto kategórii máme 14 273 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Ako vybaviť stavebné povolenie 2022 - krok po kroku
Projekt pre stavebné povolenie

Ako vybaviť stavebné povolenie 2022 - krok po kroku

Stavebné povolenie predstavuje dokument, bez ktorého nemôžete postaviť žiadnu väčšiu stavbu, či prestavbu. Stavebné povolenie sa vybavuje na stavebnom úrade. Proces stavebného povolenia od rozhodnutia stavať až po prvý výkop základov je však vcelku dlhý a náročný proces. preto je vhodné sa stavebným povolením začať zaoberať približne rok pred tým, ako sa rozhodnete pustiť do základov stavby. 

banner

Kedy je potrebné vybavovať stavebné povolenie?

Najčastejším dôvodom je prirodzene stavba domu na vlastnom pozemku. Treba sa však pripraviť na to, že povolenie stavby trvá poriadne dlho. Nič také ako vydanie stavebného povolenia na počkanie neexistuje. 

Ak chcete napríklad začať stavať už na jar, tak počítajte s tým, že so stavebným povolením sa bude potrebné začať zaoberať aspoň od zimy. Na stavebné povolenie má síce stavebný úrad stanovenú 60-dňovú lehotu, dokedy musí vydať rozhodnutie. Ale to iba v prípade, že už máte doložené všetky prílohy a žiadosť je kompletná. 

Na to však budete potrebovať vyjadrenie niekoľkých inštitúcií a každá má na vyjadrenie časový rámec obvykle 30 dní. Niektoré stihnú odpovedať do pár dní, na iné si počkáte.  

Suma -  sumárum, ak sa začnete venovať príprave stavebného povolenia rok pred plánovaným začiatkom stavby, nič tým nepokazíte. Akurát zvládnete celý proces v pohode a bez prehnaných nervov. 

Treba počítať s tým, že priemerná dĺžka stavebného konania na Slovensku  je dnes 286 dní.

Pre porovnanie v EÚ je štandard len 165 dní. Platnosť stavebného povolenia po jeho vydaní je však dva roky, takže nie je potrebné okamžite začať stavbu realizovať. Platí, že viac času na prípravu sa oplatí.

Delegovanie na tretiu osobu

V súčasnosti sa čoraz častejšie uplatňuje splnomocnenie na vybavovanie stavebného povolenia. Ide o zverenie celej administratívy právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá za vás absolvuje náročné úradné tortúry. Tento proces prirodzene nie je zadarmo. Preto ak sa chcete vydať k ceste za stavebným povolením svojpomocne, zíde sa vám praktický návod, ako vybaviť stavebné povolenie.

Návšteva stavebného úradu

Je to logický a prvý krok. Žiadne informácie zo stavebného zákona ani z internetu nenahradia osobné stretnutie s pracovníkom stavebného úradu. Ten vás oboznámi s tým, čo budete všetko potrebovať k stavebnému povoleniu a rovnako vás môže upozorniť aj na špecifiká mestá, či obce. Napríklad na niektoré súčasti stavby, ktoré je potrebné zaradiť do projektu, alebo naopak by nevyhovovali urbanizmu konkrétnej obce. Preto si určite rezervujte termín návštevy, alebo sa poraďte aspoň telefonicky.

Žiadosť o stavebné povolenie

Tlačivo nájdete obvykle na internetových stránkach stavebného úradu mesta a obce. V princípe nejde o nič zložité. Vyplnenie tlačiva zvládne každý, kto má predstavu o stavbe. Stačí vyplniť:

 • údaje stavebníka,
 • druh, účel a miesto stavby,
 • predpokladaný termín dokončenia stavby 
 • parcelné čísla a druhy  stavebného pozemku s uvedením vlastníckych práv podľa katastra nehnuteľností
 • parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb 
 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,
 • údaje o zhotoviteľovi stavby
 • základné údaje o stavbe, 
 • zoznam účastníkov stavebného konania

Omnoho náročnejšie ako vypísanie tlačiva je zabezpečenie všetkých príloh, ktoré budete k stavebnému povoleniu potrebovať. Pri ich získavané sa skutočne zapotíte.

Prílohy k stavebnému povoleniu

Na stavebný úrad ich prinesiete spolu so žiadosťou. A bude to celkom slušná hŕba papierov. 

 • List vlastníctva. Potrebujete preukázať vlastnícky vzťah k pozemku. Tu sa niektoré úrady líšia v tom, čo potrebujú. Niektoré úrady chcú plnohodnotný list vlastníctva vydaný katastrálnym úradom. Niekedy stačí aj informačný z internetu. Avšak nemôže byť starší ako3 mesiace. 
 • Kópia katastrálnej mapy. Ideálne je na katastri spolu s listom vlastníctva  vybaviť aj katastrálnu mapu. Tiež nesmie byť staršia ako 3 mesiace.
 • Projektová dokumentácia stavby. Podáva sa  v dvoch vyhotoveniach. V rámci nej sa  dokladujú aj vytyčovacie výkresy alebo potrebná geometria, či stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav.
 • Certifikát o spôsobilosti projektanta.
 • Územné rozhodnutie, respektíve stanovisko pre umiestnenie stavby.
 • Vyhlásenie o stavebnom dozore oprávnenou osobou.
 • Meno stavebného dozoru. ak budete stavbu uskutočňovať prostredníctvom stavebnej firmy, je možné meno dozoru doložiť až neskôr, teda po tom, ako vám ho dodá stavebná firma.  
 • Súhlas vodární o pripojení stavby na kanalizáciu a vodu.
 • Súhlas elektrární s pripojením stavby do siete. 
 • Súhlas plynární s pripojením objektu na plynovú prípojku.
 • Vyjadrenie správcu cesty a dopravného inšpektorátu. Toto vyjadrenie je potrebné zabezpečiť kvôli napojeniu pozemku a stavby na pozemné komunikácie..
 • Súhlas obce alebo mesta s malým zdrojom znečistenia ovzdušia, za ktorý sa pokladá aj kotol. Potrebujete k nemu doložiť plynofikáciu domu .
 • Súhlas susedov, ak chcete stavať inak, ako povoľuje stavebný zákon. Ide o prípady, ak chcete mať napríklad okná bližšie ako 7 metrov od obytných miestností susedov a podobne.
 • Iné doklady. Pripravte sa na to, že stavebný úrad si môže vyžiadať akékoľvek iné doklady, ktoré budú súvisieť so špecifikami stavby, pozemku, alebo od inštitúcií, ktorých sa môže stavba dotýkať ako napríklad od lesníkov, pamiatkového úradu a podobne.

Podanie stavebného povolenia

Máte žiadosť, máte prílohy, všetko treba skompletizovať a odniesť na stavebný úrad. To je moment, kedy si úradníci všetky povolenia, žiadosti aj stanoviská pozrú a začnú sa riešiť nedostatky. 

Nezrovnalosti môžete opraviť, alebo budete musieť dokladovať ďalšie prílohy. 

V tomto kroku sa môžu vyskytnúť komplikácie ako napríklad problém s komunikáciou, vjazdom, zistíte, že na pozemok potrebuje potrebujete projekt prístupovej cesty a podobne. To sú najčastejšie problémy, bez ktorých ale stavebný úrad nezačne stavebné konanie.

Až vo chvíli, keď je všetko v poriadku, začne stavebný úrad stavebné konanie na ktorého uzatvorenie má 60 dní. Na konci stavebný úrad zašle účastníkom konania rozhodnutie, voči ktorému je možné sa do  15 dní odvolať. Ak sa nikto neodvolá, delí vás už len pár dní od vysnívaného rozhodnutia o povolení stavby.

Nie vždy potrebujete stavebné povolenie

Sú situácie, pri ktorých stavebné povolenie nepotrebujete. V niektorých prípadoch stačí, že stavebnú činnosť iba ohlásite na príslušnom stavebnom úrade. Stavebný zákon presne definuje, v ktorých situáciách postačí len ohlásenie. Citácia zo stavebného zákona uvádza presne o ktoré stavby ide:

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,
g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby,
h) pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

Niektoré prípady dokonca nevyžadujú ani ohlásenie a môžete ich začať realizovať prakticky okamžite. Tu definuje stavebný zákon rovnako konkrétne prípady:

Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje:

a) pri banských dielach, banských stavbách pod povrchom a pri stavbách v povrchových lomoch a skrývkach, pokiaľ podliehajú schvaľovaniu a dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa banských predpisov,

b) pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov,

c) pri krátkodobých prenosných zariadeniach, ako sú predajné stánky, konštrukcie a zariadenia na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov,

d) pri scénických stavbách pre film a televíziu,

e) pri geodetických drevených a prenosných meračských vežiach, signáloch a pyramídach,

f) pri konštrukciách chmeľníc a vinohradov,

g) pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa,

h) pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je predpísané ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm. d),

i) pri rozvodoch elektronických komunikačných sietí a zvodoch antén, ktoré sú umiestňované v uzavretých priestoroch stavieb,

j) pri reklamných stavbách, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2, umiestnených na stĺp verejného osvetlenia alebo na stĺp trakčného vedenia, ak nezasahujú do prejazdného profilu pozemnej komunikácie ani do priechodového prierezu dráh.

Novinky v stavebnom zákone

Celkový čas stavebného konania na Slovensku je dnes o viac ako 100 dní dlhší, ako v iných členských štátoch Európskej únie. Môže za to aj jeho nepružnosť a zastaranosť. Súčasný stavebný zákon bol totiž schválený pred viac ako 40 rokmi, kedy sa úplne inak stavalo, využívali sa iné stavebné postupy, ľudia si stavali domy viac svojpomocne, a nebolo ani toľko potrebných noriem. Treba si uvedomiť, že stavebný zákon bo prijatý ešte za čias éry socializmu a dodnes platí.  

Potreby doby sa riešili aktuálnymi novelizáciami, čo často vytváralo ďalšie komplikované úkony pre občanov. Preto odborníci a stavebníci očakávajú naozaj zásadnú zmenu stavebného zákona. Dokonca sa diskutuje, že by sa mal rozdeliť na dva zákony. 

Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní. V súčasnosti je zákon stále v príprave a očakáva sa, že ak pôjde všetko podľa plánu, nové zákony by mali platiť zrejme od 1.1.2022. Podľa mnohých ide však vzhľadom na súčasnú situáciu o príliš optimistický termín. V každom prípade v novele sa počíta aj s takými zásadnými zmenami ako sú:

 • všetky obce budú musieť mať územný plán
 • územné plánovanie sa zjednoduší
 • podkladom stavebného rozhodnutia bude stavebný zámer
 • obec bude vydávať územné stanovisko k stavebnému zámeru
 • zavedenie zásady „jedna stavba – jedno konanie“
 • prenesený výkon štátnej správy by sa mal z obcí vrátiť na štát
 • zmení sa kategorizácia stavieb na: drobné, jednoduché a ostatné vrátane vyhradených 
 • nelegálne stavby nebude možné spätne legalizovať

Samozrejme zákon obsahuje aj množstvo ďalších mien, ktoré by mali viesť aj k tomu, že dĺžka na vydanie stavebného povolenia sa skráti. Dnes je však nutné stále ísť na stavebnú úrad s dostatočným predstihom.

autor: Jakub

Aug 9, 2021

Boli pre vás tieto informácie užitočné?

Poskytovatelia

Viac ako 21 269 overenych poskytovateľov vo vašom okolí

Patrik P.

Firma
Zborov nad Bystricou
5,0

Domy na kľúč

Spoločnosť, ktorá vznikla za účelom stavebno obchodnej činnosti. Postupne rozširujeme svoje portfólio s lídrami v oblasti stavebníctva a obchodu na Slovenskom a Českom trhu. Spolupracujeme tiež s významnou nemeckou spoločnosťou Wallpen, ktorá si patentovala revolučnú metódu tlačenia na vertikálne povrchy. Držíme prvensto na domácom a Českom trhu, kde sme prvá a jediná spoločnosť realizujúca vertikálnu tlač. Naším cieľom je poskytovať kvalitne odvedenú prácu za použitia najlepších matárialov a pracovných postupov. Máme viacero referenčných objektov, kde sa budúci zákazník môže osobne presvedčiť o našich kvalitách a výsledneho dojmu zrealizovaného diela.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Štefan P.

Firma
Hurbanovo
5,0

Interiérový dizajn

Mám ukončenú spš stavebnú- odbor pozemné stavby.Fotorealistická 3D vizualizácia je pre Vás najlepším riešením, ak chcete Váš budúci domov vidieť pred samotnou realizáciou. Získate odpovede na Vaše pochybnosti o správnosti kombinácií obkladov a dlažieb, umiestnenia a dispozície kuchynskej linky, nábytku a dekorácií. Uvidíte to, čo je najdôležitejšie, UVIDÍTE KONCEPT VÁŠHO BUDÚCEHO BÝVANIA. Fotorealistické 3D vizualizácie Vám vypracujem profesionálne a v najkratšom možnom čase.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Jozef O.

Firma
Senec
5,0

Murárske práce

Práce vykonávame po celom Slovensku našou prvoradou je zameravanie sa v stavebnictve výstava RD, a BD a stavebné práce rôzneho druhu takže pokiaľ bude mať nejaky zaujemca o nejake stavebné práce tak sme tu pre vás našou snahou je sa vždy dojednať sa zo zakaznikom v cenových reláciách tak aby boli obydve strany spokojne takže vždy hľadáme riešenie vyhovieť ale musí i zakaznik pochopiť že firma tiež nemôže moc podliezat z cenami dolu aby prerobila takže vždy vieme urobiť kompromis ale seriozne pre obydve strany takže kľudne volajte pokiaľ bude zaujem. Tešíme sa na spoluprácu pokiaľ sa niekto ozve ďakujem pekne.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Ján M.

Firma
Zlaté Moravce
5,0

Hrubá stavba

Zdravím, poskytujem profesionálne služby na platforme Wilio, v oblasti stavebníctva .poskytujem služby ako hrube stavby, stavby do holodomu ,základy a zakladove dosky ,krovy, sadrokartóny, betónové ploty, výmena striech a iné

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Gerhard L.

Firma
Bratislava
4,9

Interiérový dizajn

Projekty rodinných domov | inžinierska a manažérska činnosť | Rakúsko & Slovensko Architektonické štúdie ✓ Projekt na stavebné povolenie ✓ Realizačné projekty a detaily ✓ Vizualizácie interiérov a exteriérov ✓ Zabezpečenie projekt. dokument. profesii ✓ Komunikácia s príslušnými úradmi ✓

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Jan H.

Živnostník
Bratislava
4,8

Rekonštrukcia bytu

Rekonštrukcie bytov a domov. Opravár, inštalatér, stavbár, búracie a demolačné práce , hodinový manžel, servisný technik klimatizácií a zariadení. Byty, domy, chaty ale aj komerčné priestory. Bratislava okolie.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Viktor K.

Firma
Banská Bystrica
4,8

Tesár, krovy, väzníky

Mám 29 rokov. Robím v oblasti drevostavieb hlavne projekčnú činnosť (projekty, projektové dokumentácie, zahradne domceky, detske domceky a dalsie produkty z dreva,...) od navrhu, ponuku, vyrobu, realizaciu, dovoz,montáž.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
Zobraziť viac
banner
Priemerné ceny

Cena za: Projekt pre stavebné povolenie

Nižšia cena950,00 €/projekt
Priemerná cena2 080,00 €/projekt
Vyššia cena2 850,00 €/projekt

Pošlite dopyt 21269 poskytovateľom v tejto kategórii!

Hľadáte právnika na stavebné povolenie? V tejto kategórii máme 14 273 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt