Rady a tipy
Ako to funguje?
Vitajte vo Wilio!Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník
Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník
Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Geodet

Úloha geodeta pri stavbe rodinného domu

Hľadáte geodeta? V tejto kategórii máme množstvo profesionálov. Pošlite dopyt.

Úloha geodeta pri stavbe rodinného domu
GeodetÚloha geodeta pri stavbe rodinného domu

Poloha hraníc pozemku je neraz kameňom úrazu v susedských sporoch. Pokiaľ ste sa už Vy, či niekto z Vašich známych v podobnej situácii ocitli, určite viete, že môže ísť o prekérný, dlho sa vlečúci problém, neraz vedúci k trvalému rozvratu susedských vzťahov. Vyhnúť sa takejto situácii je pritom pomerne jednoduché – využitím služieb spôsobilého geodeta. Pozrime sa teda na najdôležitejšie úlohy, ktorými sa geodet zaoberá v procese výstavby rodinného domu a taktiež na dôvody, prečo sa odporúča tieto úlohy vždy zveriť do rúk odborníkovi.

Čo je geodézia? 

Geodézia, alebo zememeračstvo je vedná disciplína, ktorá sa v širšom poňatí zaoberá skúmaním tvaru, rozmerov a fyzikálnych vlastností Zeme. Jej počiatky siahajú až do dôb starovekého Egypta. Určuje vzájomné polohy bodov v súradnicovom systéme, k čomu využíva komplexné matematické, fyzikálne a geometrické metódy a výpočty.

Geodézia hrá významnú rolu pri tvorbe máp, navigačných systémov, mapovaní morských brehov či hraníc štátov. V bežnom živote sa s geodéziou stretneme predovšetkým v oblasti nehnuteľností – vytyčovaní pozemkov, či zameriavaní stavebných objektov.

Úlohy geodeta pri stavbe rodinného domu

Vytýčenie hraníc pozemku

Vytýčenie hraníc pozemku znamená prenesenie situácie evidovanej v katastri nehnuteľností do reálneho terénu. Katastrálne mapy sú dnes bežne k dispozícii online, umožňujúc prístup k dôležitým informáciám o parcelách širokej verejnosti. Mnoho portálov navyše poskytuje aj užitočné nástroje, ako je meranie dĺžky. To však neznamená, že zameranie pozemku svojpomocne za pomoci týchto podkladov je dobrý nápad.

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že tieto nástroje sú určené iba pre orientačný výpočet rozmerov pozemku a výsledky merania preto bývajú hrubo zaokrúhlené. V realite sa pritom neraz stáva, že aj odchýlky v rozmedzí niekoľkých centimetrov vedú k dlhým a nepríjemným súdnym sporom. K ďalším komplikáciám môže dôjsť v prípade nerovného terénu, kde môže dôjsť k výraznému skresleniu v dôsledku prevýšenia. Práve preto by mal zameranie a vytýčenie hraníc pozemku vykonať geodet, ktorý má prístup ku všetkým potrebným podkladom.

Osloviť ho je vhodné už pri kúpe pozemku – geodet skontroluje existujúci stav, správne fyzicky označí takzvané lomové body a vytvorí sa výkresová dokumentácia novej situácie, s ktorou sa oboznámi nie len majiteľ pozemku, ale aj všetky dotknuté osoby, ako sú vlastníci priľahlých parcel.

Podklad pre vyňatie z poľnohospodárskej pôdy

Pokiaľ sa Váš pozemok nachádza mimo zastavaného územia obce, je potrebné jeho vyňatie z poľnohospodárskej pôdy. Môžete sa rozhodnúť pre vyňatie celého pozemku, alebo iba časti, ktorá bude zastavaná. S presným zameraním Vám i v tomto prípade pomôže geodet. Vytvorí sa geometrický plán, ktorý sa predloží príslušným orgánom.

Zameranie pozemku pre účel osadenia stavby 

Najmä v prípade pozemkov so zložitým terénom je dôležité výškové zameranie, ktoré projektantovi umožní správne výškovo zasadiť stavbu. Ďalej sa zmapuje presná poloha objektov na pozemku, ktoré by mohli prekážať vo výstavbe – trasy existujúcich sietí, poloha stromov či drobnej architektúry. 

Vytýčenie stavby

Fyzické vytýčenie stavby sa vykonáva až po získaní stavebného povolenia. Geodet ho zrealizuje na základe koordinačnej situácie, alebo situácie osadenia stavby dodanej projektantom. Ide o vyznačenie presnej polohy stavby, obvykle za pomoci drevených kolíkov. Obvykle sa vykoná polohové aj výškové vytýčenie stavby, ktoré umožňuje presné vykopanie základov.

Zameranie stavby pre účely kolaudácie

V neposlednom rade služby geodeta využijete, pokiaľ potrebujete stavbu dodatočne zapísať do katastra a ešte nemáte geometrický plán, prípadne ak bol obvod stavby zmenený, napríklad v dôsledku prístavby. V takomto prípade je nutné vytvorenie geometrického plánu za účelom správnej evidencie stavby vo Vašom liste vlastníctva. 

Nechajte si poradiť od nášho overeného odborníka zo spoločnosti GEODEX s.r.o.

Kedy je potrebné vyhľadať služby geodeta?

Geodetické služby sú poskytované najmä v rámci dvoch hlavných oblastí. Jednou je práca s pozemkami a vlastníckymi hranicami v rámci katastra nehnuteľností a druhou je presné meranie a vytyčovanie na stavbách, prípadne merania, ktoré sú podkladom pre projekt stavby. 

V rámci katastra nehnuteľností Vám geodet vie zabezpečiť vytýčenie hraníc pozemku v teréne, vyhotovenie geometrického plánu na rozdelenie pozemkov, zameranie stavby, zákres vecného bremena, vysporiadanie vlastníckych vzťahov. 

Z druhej oblasti je to hlavne vytýčenie polohy stavby na pozemku podľa projektu, vytýčenie podrobných bodov na stavbe s požadovanou presnosťou, zameranie výškopisu a polohopisu pozemku pre projekt stavby. Zo všeobecného hľadiska býva geodet často prvý kto na stavbu prichádza a zároveň aj posledný, ktorý z nej odchádza. 

Aké informácie je potrebné na vypracovanie geometrického plánu?

Na vypracovanie geometrického plánu je potrebné vykonať meranie v teréne v požadovanom rozsahu, ďalej si geodet musí prevziať podklady z katastra nehnuteľností a taktiež dôležitou informáciou je zámer vlastníka pozemku. Väčšinou je to vlastník, ktorý si určuje ako chce pozemok rozdeliť, prípadne sceliť, ako má vyzerať nové rozdelenie pozemkov atď...

Koľko trvá vypracovanie geometrického plánu?

Čas potrebný na vypracovanie geometrického plánu je závislý hlavne na jeho rozsahu - veľkosti riešeného územia prípadne množstva riešených pozemkov a takisto na kvalite dostupných podkladov z katastra nehnuteľností. 

Ak máme v oblasti dostupnú digitálnu číselnú katastrálnu mapu je spracovanie geometrického plánu výrazne jednoduchšie ako v prípade nedigitálnych podkladov, kde je potrebné určiť a vypočítať všetky lomové body parciel na základe starších meraní z archívu katastra. 

Štandardne na spracovanie geometrického plánu geodet potrebuje minimálne 1-2 týždne. Aby bol geometrický plán spôsobilý na zápis do katastra, je potrebné ho dať overiť katastrom, ktorý na to má lehotu 7 dní.

Spoločnosť GEODEX s.r.o. - špecialisti na geodetické práce v oblasti inžinierskej geodézie a katastra nehnuteľností

autor: Natália

Oct 11, 2021

Boli pre vás tieto informácie užitočné?
Priemerné ceny

Cena za: Geodet

Nižšia cena90,00 €/ks
Priemerná cena127,00 €/ks
Vyššia cena180,00 €/ks
Pošlite dopyt 20782 poskytovateľom v tejto kategórii!
Hľadáte geodeta? V tejto kategórii máme množstvo profesionálov. Pošlite dopyt.
Zadať dopyt