Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Urbanizmus a územné plánovanie

Územný plán

Hľadáte územného plánovača na urbanizmus a územné plánovanie? V tejto kategórii máme 14996 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Urbanizmus a územné plánovanie

Územný plán

Každý z nás sa už stretol s pojmom územný plán. Mnohí sme sa stretli i s praktickým využitím tohto dokumentu, napríklad pri kúpe parcely – ide napokon o dôležitú pomôcku, ktorá nám napovie, či je náš vysnívaný pozemok vhodný pre naše plánované využitie. Čo všetko však územný plán obnáša? Kto sa podieľa na jeho vypracovaní a schvaľovaní?  Čo reguluje a prečo sú tieto regulácie nevyhnutné pre zdravý a udržateľný rozvoj územia? To sú len niektoré z tém, ktorým sa článok bude venovať.

Čo je to územný plán?

Ako už navráva názov, územný plán dokumentuje komplexné priestorové riešenie a usporiadanie územia s cieľom vytvoriť program umožňujúci jeho dlhodobo udržateľný rozvoj. Udáva priestorovú i časovú koordináciu výstavby a iných zásahov do prostredia, pričom sú do úvahy brané ekologické, historické, kultúrne i ďalšie činitele. Vypracovaný územný plán by mal predstavovať víziu šetrného využívania prírodných zdrojov, hospodárneho využitia zastavaného územia a ochrany nezastavaného územia. Vymedzuje tak verejný záujem a vytvára predpoklad pre súlad všetkých činností v danom území pri zachovaní prírodného, kultúrneho i architektonického dedičstva.Rozlišujeme viacero stupňov územnoplánovacej dokumentácie.

Tou najobšírnejšou je koncepcia územného rozvoja Slovenska, ktorej cieľom je vytvárať rovnocenné životné podmienky na celom území krajiny. Rieši usporiadanie a hierarchiu štruktúry osídlenia, hlavných urbanizačných osí či celkovú tvorbu krajiny a ochranu životného prostredia. Ďalšími stupňami územnoplánovacej dokumentácie sú územné plány regiónov, obcí až po najdetailnejšie územné plány zón. Pri tých najčastejšie ide o doposiaľ nezastavané časti obcí s plánovanou zástavbou, kde je potreba komplexného funkčného a priestorového riešenia tohto územia, či časti zástavby so špecifickými požiadavkami na ich budúci rozvoj, ako sú napríklad centrálne mestské zóny.

 
Obrázok 1: Ukážka dokumentu koncepcie územného rozvoja Slovenska  


Obrázok 2: Ukážka územného plánu regiónu
 

Obrázok 3: Ukážka územného plánu obce

Územný plán teda určuje prípustné, obmedzené a zakázané využívanie funkčných plôch územia. Po schválení územného plánu musí každé následne vydané územné a stavebné povolenie rešpektovať regulatívy vyplývajúce z tohto dokumentu. Napriek tomu však nemá ísť o príkaz vnucujúci stavebníkovi konkrétnu podobu navrhovanej výstavby. Vhodne vypracovaný územný plán by mal jasne vymedzovať limity a zásady pre zamedzenie nežiaduceho vývoja, ale zároveň umožňovať dostatok voľnosti pre zdravý a dynamický rozvoj územia. 

Ako vzniká územný plán?

Keďže bežný občan sa v praxi najčastejšie stretáva s územnoplánovacou dokumentáciou obcí, budú sa nasledujúce časti článku venovať predovšetkým práve tej. Na podobnom princípe však funguje aj územnoplánovacia dokumentácia iných stupňov.

Obstarávateľom územného plánu je teda obec – prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.  V prvom rade je dôležité podotknúť, že povinnosť vypracovania územného plánu vychádza zo zákona pre všetky obce s počtom obyvateľov viac než 2000. Nezriedka si však i správy menších obcí uvedomujú pozitíva vyplývajúce z tejto dokumentácie a rozhodnú sa investovať do jej spracovania. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky ponúka na tento účel dotácie. Zákon dokonca umožňuje menším susediacim obciam so spoločnou dopravnou a technickou štruktúrou vypracovanie spoločného územného plánu. 

Úloha spracovania územného plánu zas prináleží autorizovanému architektovi zvolenému za pomoci verejného obstarávania. Vzhľadom na vysoké požiadavky na kvalitu tohto dokumentu je odporúčané využiť formu súťaže návrhov. Hlavným kritériom výberu spracovateľa by v žiadnom prípade nemala byť najnižšia ponúkaná cena, ale hlavne odborná spôsobilosť kandidátov a ich predchádzajúce skúsenosti.

Predtým, než je územný plán schválený a nadobúda platnosť, musí prejsť niekoľkými etapami:

  1. Prieskumy a rozbory: Toto štádiu mapuje súčasný stav územia, jeho širšie vzťahy, identifikuje pozitívne a negatívne stránky a formuluje odporúčania pre jeho ďalší rozvoj. 
  2. Zadanie pre spracovanie územného plánu: Na základe z informácií nadobudnutých z prieskumov a rozborov sa stanovia základné úlohy, ktorým sa má dokumentácia venovať. Pred schválením sa zadanie prerokuje s verejnosťou.
  3. Koncept: Ponúka variantné riešenia pre úlohy stanovené v zadaní.
  4. Návrh: Vypracuje sa optimálne riešenie na základe predchádzajúcich štúdií, ktoré sa následne opäť, niekedy viacnásobne, verejne prerokuje. 
  5. Čistopis územného plánu: Je výslednou formou návrhu územného plánu obce schválenou obecným zastupiteľstvom po zapracovaní pripomienok a záverov vyplývajúcich zo stanoviska Krajského stavebného úradu, ďalších dotknutých úradov ako i rokovania s obyvateľmi. 

Je teda zrejmé, že hoci hlavná zodpovednosť pri vypracovaní územného plánu spadá na samosprávu, na procese jeho tvorby sa môže podieľať každý z nás. Po tom, čo sa územný plán stáva záväzným, musí byť verejne prístupný – v papierovej forme je k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade a taktiež na stavebnom a krajskom úrade, dnes je už však samozrejmosťou aj jeho dostupnosť online v podobe stiahnuteľných obrázkov v rastrovom formáte alebo alebo vo vektorových formátoch online. Kompletný zoznam územných plánov môžeme nájsť na portáli Územné Plány TU.  Následne je nevyhnutná i pravidelná úprava a revízia dokumentácie s cieľom zabezpečiť, aby územný plán „kráčal s dobou“ a aby sa v dôsledku zastaranosti nestal prekážkou spoločenského, hospodárskeho či ekonomického rozvoja obce. Tieto aktualizácie by sa mali vykonávať vo forme zmien a doplnkov územného plánu minimálne každé 4 roky, no z praxe vieme, že tento interval by mal byť ešte kratší. 

Čo je súčasťou územného plánu? 

Územný plán sa skladá zo smernej a záväznej časti. Smerná časť je vysvetľujúcim a odôvodňujúcim dokumentom. Jej obsah nie je povinné dodržiavať, je však dôležitou pomôckou pre správne pochopenie celého riešenia. Medzi takéto dokumenty patria aj informatívne javy, ktoré dokresľujú a dopĺňajú informácie obsiahnuté v územnom pláne – môže sem patriť katastrálna mapa, výškopis či zmapovanie existujúcej občianskej vybavenosti.
Záväzná časť sa následne delí na textovú a grafickú časť.

Záväzná textová časť je súbor konkrétnych regulatív, ktorými sa následné zásahy do územia musia riadiť. Obsahuje sprievodnú správu s podrobným riešením a popisom územného plánu obce. Regulatívy sa môžu vzťahovať na celé územie obce, alebo iba na určitú oblasť. Definuje sa prípustné, neprípustné a obmedzené využitie jednotlivých plôch a taktiež podmienečné využitie s cieľom zvýšiť flexibilitu dokumentu. Reguluje priestorovú štruktúru, ako je hustota či výška zástavby. Taktiež sa venuje téme životného prostredia a využitia krajiny – starostlivosti o zeleň, udržaniu ekologickej stability  a ochrany prírody. Špecificky pristupuje k témam identity územia a jeho unikátnym hodnotám. Je dôležité, aby bola formulácia pravidiel jednoznačná a prehľadná.  Obmedzení by nemalo byť priveľa, nemá dochádzať k preregulácii, riešenie by malo byť jednoduché no komplexné.

Záväzná grafická časť ilustruje obsah textovej časti vo výkresoch s tematickým zameraním. Komplexný urbanistický návrh jasne znázorňuje rozdelenie funkčných plôch a využívania územia, návrh verejnej dopravy i ďalšej dopravnej infraštruktúry. Samostatný výkres znázorňuje návrh technickej infraštruktúry, ako je vodovod, plynovod, kanalizácia či vedenie telekomunikačných a iných sietí. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny prezentuje súčasný stav a opatrenia, ktoré je potrebné v tejto oblasti aplikovať. Obsahuje tiež výkres širších vzťahov.

Textová a grafická časť územného plánu tvoria  neoddeliteľný celok, ktorý je potrebné čítať súčasne. Musia byť ucelené a nesmú si v žiadnom bode odporovať.

Prečo je územný plán natoľko dôležitý?

Územný plán by mal byť spoločenskou dohodou o využívaní územia. Možnosť občanov oboznámiť sa s pripravovanými zámermi v okolí ich bydliska a taktiež možnosť zasahovať do plánovania týchto zmien zvyšuje právnu istotu obyvateľov obce. Najmä v prípade miest a väčších obcí by bolo bez dôkladného plánovania koncepčné a efektívne využívanie územia takmer nemožné. Dodržiavanie územného plánu je efektívnou ochranou proti krátkozrakým a polovičným riešeniam, ktoré sú protikladom udržateľnej výstavby. Nie je teda prekvapením, že kvalitný územný plán funguje tiež ako reklama pre potenciálnych klientov, pre ktorých je znakom, že má obec skutočný záujem o investíciu do svojej budúcnosti a teda sa aj im oplatí do tejto oblasti investovať. V neposlednom rade majú obce s vypracovaným územným plánom neraz príležitosti získať finančnú podporu z fondov Európskej Únie, ku ktorým by v opačnom prípade nemali prístup.

Keď sa situácia komplikuje...

V predchádzajúcej časti článku sme si povedali, že územný plán by mal jasne definovať podmienky, zároveň však byť dostatočne flexibilný, aby dokázal vyhovieť rýchlo sa meniacim požiadavkám doby. Ako je to však v praxi? Zastarané územné plány, ktoré zdravému rozvoju územia skôr stoja v ceste než by mu napomáhali, žiaľ nie sú raritou. Najmä v prípade veľkých miest  často desiatky rokov staré územné plány dávno prežili svoje najlepšie časy. Občasné implementácie zmien a doplnkov nepostačujú na komplexné vyriešenie tejto situácie a keďže príprava a spracovanie nového územného plánu je predovšetkým pri väčších mestách zložitou a časovo náročnou úlohou, problémy vyplývajúce zo zastaraných regulatív sa do praxe premietajú po celé roky. Výnimkou nie je ani Bratislava. Práce na súčasne platnom územnom pláne začali pred viac než 30 rokmi a od jeho schválenia v roku 2007 došlo k jeho aktualizácii iba 4 krát. Neaktuálny územný plán tak nezohľadňuje súčasné potreby mesta, marí plány investorov rozvíjať nevyužívané územia, takzvané brownfieldy a v neposlednom rade i záujmy samosprávy, predovšetkým v oblasti výstavby nájomných bytov. Stráca sa koncepcia mesta ako jednotného celku. Zďaleka však nejde o ojedinelý prípad. Nový územný plán mesta Košice, ktorý je už niekoľko rokov v procese tvorby a schvaľovania, by mal vstúpiť do platnosti tento rok – nahradzujúc svojho predchodcu, ktorý platnosť nadobudol ešte začiatkom 70. rokov. 

autor: Nadia

Apr 28, 2021

Boli pre vás tieto informácie užitočné?

Poskytovatelia

Viac ako 14996 overenych poskytovateľov vo vašom okolí

Marko H.

Firma
Prešov
5,0

Hodinový manžel

22 rokov. SPŠ Stavebná Priemyslovka. Na stavbách pracujem od 15tich rokov v skoro všetkých oblastiach. Popritom opravujem elektroniku- konkrétne smartfóny/tablety (výmena...Zobraziť viac

22 rokov. SPŠ Stavebná Priemyslovka. Na stavbách pracujem od 15tich rokov v skoro všetkých oblastiach. Popritom opravujem elektroniku- konkrétne smartfóny/tablety (výmena displejov, batérií...)

#
#
#
Zadať dopyt

Agnes K.

Živnostník
Bratislava
5,0

Interierový dizajn a návrh interiéru

Ponúkam návrhy interiérov, ako aj možnosť sprostredkovania niektorých prvkov k realizácii. Pomôžem Vám odhaliť skrytý potenciál priestoru a maximalizovať jeho...Zobraziť viac

Ponúkam návrhy interiérov, ako aj možnosť sprostredkovania niektorých prvkov k realizácii. Pomôžem Vám odhaliť skrytý potenciál priestoru a maximalizovať jeho funkčné využitie. Vypracujem návrh, ktorý bude spĺňať Vaše požiadavky.

#
#
#
Zadať dopyt

Martin V.

Firma
Prešov
5,0

Pokládka dlažby a obkladov

Dobrý den prajem, Naša firma sa venuje výstavbe a rekonstrukcii domov a bytov. Zameriavame sa na hrubé stavby,holodomy ako aj domy na...Zobraziť viac

Dobrý den prajem, Naša firma sa venuje výstavbe a rekonstrukcii domov a bytov. Zameriavame sa na hrubé stavby,holodomy ako aj domy na kľúč v štandarde ako aj z vyšším štandardom. Ponúkame omietky,poter, pokladku nivelacej podlahy,murovanie odvodového muriva , priečok ,zatepľovacie prace, izolácie , sadrokartony, fasády, obklady a dlažby,pokladka plávajúcich podláh.... Tiež sa zaoberáme terennými úpravami strojovo.Výkopové prace a presun zeminy a všetkeho sypkého materiálu kolesovym nakladačom Lokust 753 Týmto by som Vás chcel osloviť a ponúknuť spoluprácu Ak by ste maly záujem tuna je na mna kontakt

#
#
#
Zadať dopyt

Gerhard L.

Firma
Bratislava
5,0

Interierový dizajn a návrh interiéru

Projekčná činnosť | Návrh rodinných domov | Projekty na Slovensku | Projekty v Rakúsku Tlmočenie a prekladateľské služby - nemecký jazyk Architektonické...Zobraziť viac

Projekčná činnosť | Návrh rodinných domov | Projekty na Slovensku | Projekty v Rakúsku Tlmočenie a prekladateľské služby - nemecký jazyk Architektonické štúdie ✓ Projekt na stavebné povolenie ✓ Realizačné projekty a detaily ✓ Vizualizácie interiérov a exteriérov ✓ Zabezpečenie projekt. dokument. profesii ✓ Komunikácia s príslušnými úradmi ✓

#
#
#
Zadať dopyt

Patrik P.

Firma
Zborov nad Bystricou
5,0

Dom na kľúč

Spoločnosť, ktorá vznikla za účelom stavebno obchodnej činnosti. Postupne rozširujeme svoje portfólio s lídrami v oblasti stavebníctva a obchodu na...Zobraziť viac

Spoločnosť, ktorá vznikla za účelom stavebno obchodnej činnosti. Postupne rozširujeme svoje portfólio s lídrami v oblasti stavebníctva a obchodu na Slovenskom a Českom trhu. Spolupracujeme tiež s významnou nemeckou spoločnosťou Wallpen, ktorá si patentovala revolučnú metódu tlačenia na vertikálne povrchy. Držíme prvensto na domácom a Českom trhu, kde sme prvá a jediná spoločnosť realizujúca vertikálnu tlač. Naším cieľom je poskytovať kvalitne odvedenú prácu za použitia najlepších matárialov a pracovných postupov. Máme viacero referenčných objektov, kde sa budúci zákazník môže osobne presvedčiť o našich kvalitách a výsledneho dojmu zrealizovaného diela.

#
#
#
Zadať dopyt

Pavol J.

Firma
Trnovec nad Váhom
5,0

Zámočník

Zákazková výroba šitá na mieru kazdého zákazníka, zámočnícke práce, kovovýroba, ploty, brány, zábradlia, schody, kované, nerezové a hliníkové.

#
#
#
Zadať dopyt

Matej H.

Firma
Bratislava
5,0

Projekty domov

Dobrý deň volám sa Matej Tvoríme architektonické štúdie, projekty pre územne a stavebné povolenie a realizačné projekty. Zabezpečujeme aj...Zobraziť viac

Dobrý deň volám sa Matej Tvoríme architektonické štúdie, projekty pre územne a stavebné povolenie a realizačné projekty. Zabezpečujeme aj inziniersku činnosť .

#
#
#
Zadať dopyt

Jana D.

Živnostník
Bratislava
5,0

Interierový dizajn a návrh interiéru

Artist and architect. Professional interior design practice since 2016. I offer full package of services, including architectural and interior modelling,...Zobraziť viac

Artist and architect. Professional interior design practice since 2016. I offer full package of services, including architectural and interior modelling, visualisations, drawings, projects for building permission, as well as creating artistic decorations, painting, lighting, wall hangings etc. I enjoy all kind of unsual and challeging solutions for architecture!

#
#
#
Zadať dopyt

Peter František B.

Živnostník
Bratislava
5,0

Interierový dizajn a návrh interiéru

Sme architektonické štúdio, a ponúkame architektonické návrhy a následnú projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu a realizácii pre interiéry a jednoduché...Zobraziť viac

Sme architektonické štúdio, a ponúkame architektonické návrhy a následnú projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu a realizácii pre interiéry a jednoduché stavby rodinných domov

#
#
#
Zadať dopyt

H+H S.

Firma
Prestavlky
5,0

Rekonštrukcia bytu, prerábka bytu

Stavebná firma špecifikujúca sa na výstavba pasívnych domov, rekonštrukcie , stavebné poradenstvo, zhotovovanie projektovej dokumentácie

#
#
#
Zadať dopyt

Štefan P.

Firma
Hurbanovo
5,0

Interierový dizajn a návrh interiéru

Mám ukončenú spš stavebnú- odbor pozemné stavby.Fotorealistická 3D vizualizácia je pre Vás najlepším riešením, ak chcete Váš budúci domov vidieť...Zobraziť viac

Mám ukončenú spš stavebnú- odbor pozemné stavby.Fotorealistická 3D vizualizácia je pre Vás najlepším riešením, ak chcete Váš budúci domov vidieť pred samotnou realizáciou. Získate odpovede na Vaše pochybnosti o správnosti kombinácií obkladov a dlažieb, umiestnenia a dispozície kuchynskej linky, nábytku a dekorácií. Uvidíte to, čo je najdôležitejšie, UVIDÍTE KONCEPT VÁŠHO BUDÚCEHO BÝVANIA. Fotorealistické 3D vizualizácie Vám vypracujem profesionálne a v najkratšom možnom čase.

#
#
#
Zadať dopyt

Peter S.

Firma
Bratislava
4,9

Maliarske práce, maliar

37 ročný, flexibilný mladý muž,zo 14 ročnými skúsenosťami zo zahraničia,stavebnou priemyslovkou, certifikáty na zateplovanie (domov, bytov), rekonštrukcie podkroví, kompletné rekonštrukcie...Zobraziť viac

37 ročný, flexibilný mladý muž,zo 14 ročnými skúsenosťami zo zahraničia,stavebnou priemyslovkou, certifikáty na zateplovanie (domov, bytov), rekonštrukcie podkroví, kompletné rekonštrukcie bytov, domov,maľovanie a natieranie, špecializácia a certifikáty na štukove omietky (caparol)z dodržiavania všetkých technologických postupov a patričných vyhlášok.Teším sa na vašu spoluprácu

#
#
#
Zadať dopyt

Attila H.

Firma
Šamorín
4,9

Murárske práce, murár

Sme moderná a dynamická firma pôsobiaca v oblasti stavebníctva a exteriérových úprav viac ako 20 rokov. Tieto dlhoročné skúsenosti nás...Zobraziť viac

Sme moderná a dynamická firma pôsobiaca v oblasti stavebníctva a exteriérových úprav viac ako 20 rokov. Tieto dlhoročné skúsenosti nás naučili profesionalite. Poskytujeme široké spektrum stavebných služieb, ktoré vykonávame s maximálnou spoľahlivosťou. Od zákazníka nežiadame dopredu zálohy. Špecializujeme sa na: Výstavba domov a záhrad na kľúč Rekonštrukcie domov a bytov Obkladačské, maliarske a sadrokartonárske práce Kompletné elektroinštalačné a vodoinštalačné práce Ploty, zámkovú dlažbu a ostatné exteriérové podlahy Zatepľovanie fasád Záhradné domčeky, altánky, prístrešky, bazény a prekrytia Búracie, terénne a upratovacie služby a iné Našou výhodou oproti konkurencii, je náš novootvorený showroom v Šamoríne. Tu si môžete pozrieť našu prácu, ale zároveň si môžete vybrať materiály a technologické postupy. Portfólio činností sme rozšírili a teraz vieme Váš dom vizuálne spracovať, 3D vymodelovať, vytlačiť na 3D tlačiarni a špeciálne odprezentovať.

#
#
#
Zadať dopyt

Matej B.

Živnostník
Žilina
4,9

Elektroinštalácia

Pracujem ako samostatný projektant elektroinštalácií. Okrem projekčných služieb poskytujem aj realizáciu a revíziu elektroinštalácie. Práca na kľuč podľa požiadaviek zákazníka. V...Zobraziť viac

Pracujem ako samostatný projektant elektroinštalácií. Okrem projekčných služieb poskytujem aj realizáciu a revíziu elektroinštalácie. Práca na kľuč podľa požiadaviek zákazníka. V prípade, že potrebujete navrhnúť elektroinštaláciu vo vašej novostavbe tzv. Realizačný projekt alebo potrebujete kolaudovať stavbu a potrebujete Skutkovy stav ELI a revíziu, tak hľadáte práve mňa.

#
#
#
Zadať dopyt

Kristína K.

Živnostník
Lužianky
4,9

Záhradný architekt

Som vyštudovaná záhradná a krajinná architekta a rada tvorím exteriér podľa Vašich predstáv. Zaoberám sa vypracovaním projektovej dokumentácie, štúdie rodinných záhrad...Zobraziť viac

Som vyštudovaná záhradná a krajinná architekta a rada tvorím exteriér podľa Vašich predstáv. Zaoberám sa vypracovaním projektovej dokumentácie, štúdie rodinných záhrad či verejných priestorov, projektovaním a návrhom drobnej architektúry. Podľa potreby viem vypracovať 2D a 3D projekt. Taktiež sa vieme dohodnúť aj na vypracovaní projektu, tak aby si ho vedel vytvoriť každí sám.

#
#
#
Zadať dopyt

Ivan S.

Živnostník
Košice
4,9

Omietky

Komlexne stavebne prace ,drevodomy ,montovane domy , termovizie - zateplovanie , interier - exterier , v partii vodar ...Zobraziť viac

Komlexne stavebne prace ,drevodomy ,montovane domy , termovizie - zateplovanie , interier - exterier , v partii vodar - kurenar , elektrikar , poradenstvo , skoleny zivnostnici .....

#
#
#
Zadať dopyt

Stavba a rekonštrukcia K.

Firma
Košice
4,8

Murárske práce, murár

Stavebne prace od A po Z. Kvalitna praca + rozumna cena .Rekonstrukcie byt.jadra,rodinneho domu,kupelne,pokladka pl.podlah,obkladov,dlazieb,zamkove dlazby,sadrokarton,osadenie okien,dveri vonkajsich aj vnutornych,voda,elektrina,malby,stierky,tapety.napiste...Zobraziť viac

Stavebne prace od A po Z. Kvalitna praca + rozumna cena .Rekonstrukcie byt.jadra,rodinneho domu,kupelne,pokladka pl.podlah,obkladov,dlazieb,zamkove dlazby,sadrokarton,osadenie okien,dveri vonkajsich aj vnutornych,voda,elektrina,malby,stierky,tapety.napiste nam urobime cenovu ponuku k vasej spokojnosti.

#
#
#
Zadať dopyt

Peter A.

Firma
Košice
4,7

Hodinový manžel

Som SZCO a venujem sa zámočníctvu kovovyrobe,stolarstvu,oprave,vyrobe,montáži skrin,servis okien,montáži svetiel,vodarstvu,instalaterstvu a kurenarstvu. Často niečo prerabam vyrabam opravujem. Rád vám pomôžem...Zobraziť viac

Som SZCO a venujem sa zámočníctvu kovovyrobe,stolarstvu,oprave,vyrobe,montáži skrin,servis okien,montáži svetiel,vodarstvu,instalaterstvu a kurenarstvu. Často niečo prerabam vyrabam opravujem. Rád vám pomôžem zo všetkým čo potrebujete.

#
#
#
Zadať dopyt

Peter M.

Firma
Bratislava
4,7

Upratovanie

Vykonávam pravidelné alebo jednorazové údržby na objektoch v Bratislave a blízkom okolí. Ponúkam nasledovné práce: ◦ kompletné upratovacie služby,◦ kompletné záhradnícke...Zobraziť viac

Vykonávam pravidelné alebo jednorazové údržby na objektoch v Bratislave a blízkom okolí. Ponúkam nasledovné práce: ◦ kompletné upratovacie služby,◦ kompletné záhradnícke služby, ◦ starostlivosť o interiérové rastliny, ◦ projektovanie a realizáciu okrasných záhrad, ◦ realizáciu a servis automatických závlah, ◦ orezávanie stromov, strihanie stromov a živých plotov, ◦ čistenie zanedbaných pozemkov, ◦ zemné práce, dovoz zeminy, štrkov, pieskov, okrasného kameniva, ◦ rôzne iné práce v interiéroch a exteriéroch nehnuteľností. Prácam sa venujem od roku 2016 v minulosti som pôsobil na objekte administratívnej budovy BBC, momentálne so svojim tímom zabezpečujem údržbu pre bytový dom Na Križovatkách, bytové domy Jégeho Alej, bytový dom Dubravia a rôzne iné nehnuteľnosti v Bratislave. V spolupráci s pražiarňou kávy GORIFEE zabezpečíme pre vašu oslavu, event, svadbu, firemnú akciu či inú akciu zaujímavý kávový catering. Teším sa na spoluprácu s Vami.

#
#
#
Zadať dopyt

Matúš K.

Firma
Malachov
4,7

Murárske práce, murár

Sme malá stavebná spoločnosť http://**** ktorá vie urobiť práce rôzneho druhu. Všetko záleží na dohode. Prácu sa snažíme odviesť...Zobraziť viac

Sme malá stavebná spoločnosť http://* ktorá vie urobiť práce rôzneho druhu. Všetko záleží na dohode. Prácu sa snažíme odviesť najlepšie ako vieme. -Inžinierska činnosť -Projekčná činnosť - Stavebné práce - Dokončovacie práce Neváhajte nás osloviť. S pozdravom

#
#
#
Zadať dopyt
Zobraziť viac
Priemerné ceny

Cena za: Urbanizmus a územné plánovanie

Nízka cena380,00 €/projekt
Priemerná cena546,00 €/projekt
Vysoká cena720,00 €/projekt

Pošlite dopyt 14996 poskytovateľom v tejto kategórii!

Hľadáte územného plánovača na urbanizmus a územné plánovanie? V tejto kategórii máme 14996 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt