Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Často kladené otázky
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Urbanizmus a územné plánovanie

Územný plán

Hľadáte územného plánovača na urbanizmus a územné plánovanie? V tejto kategórii máme 15 202 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Územný plán
Urbanizmus a územné plánovanie

Územný plán

Každý z nás sa už stretol s pojmom územný plán. Mnohí sme sa stretli i s praktickým využitím tohto dokumentu, napríklad pri kúpe parcely – ide napokon o dôležitú pomôcku, ktorá nám napovie, či je náš vysnívaný pozemok vhodný pre naše plánované využitie. Čo všetko však územný plán obnáša? Kto sa podieľa na jeho vypracovaní a schvaľovaní?  Čo reguluje a prečo sú tieto regulácie nevyhnutné pre zdravý a udržateľný rozvoj územia? To sú len niektoré z tém, ktorým sa článok bude venovať.

Čo je to územný plán?

Ako už navráva názov, územný plán dokumentuje komplexné priestorové riešenie a usporiadanie územia s cieľom vytvoriť program umožňujúci jeho dlhodobo udržateľný rozvoj. Udáva priestorovú i časovú koordináciu výstavby a iných zásahov do prostredia, pričom sú do úvahy brané ekologické, historické, kultúrne i ďalšie činitele. Vypracovaný územný plán by mal predstavovať víziu šetrného využívania prírodných zdrojov, hospodárneho využitia zastavaného územia a ochrany nezastavaného územia. Vymedzuje tak verejný záujem a vytvára predpoklad pre súlad všetkých činností v danom území pri zachovaní prírodného, kultúrneho i architektonického dedičstva.Rozlišujeme viacero stupňov územnoplánovacej dokumentácie.

Tou najobšírnejšou je koncepcia územného rozvoja Slovenska, ktorej cieľom je vytvárať rovnocenné životné podmienky na celom území krajiny. Rieši usporiadanie a hierarchiu štruktúry osídlenia, hlavných urbanizačných osí či celkovú tvorbu krajiny a ochranu životného prostredia. Ďalšími stupňami územnoplánovacej dokumentácie sú územné plány regiónov, obcí až po najdetailnejšie územné plány zón. Pri tých najčastejšie ide o doposiaľ nezastavané časti obcí s plánovanou zástavbou, kde je potreba komplexného funkčného a priestorového riešenia tohto územia, či časti zástavby so špecifickými požiadavkami na ich budúci rozvoj, ako sú napríklad centrálne mestské zóny.

 
Obrázok 1: Ukážka dokumentu koncepcie územného rozvoja Slovenska  


Obrázok 2: Ukážka územného plánu regiónu
 

Obrázok 3: Ukážka územného plánu obce

Územný plán teda určuje prípustné, obmedzené a zakázané využívanie funkčných plôch územia. Po schválení územného plánu musí každé následne vydané územné a stavebné povolenie rešpektovať regulatívy vyplývajúce z tohto dokumentu. Napriek tomu však nemá ísť o príkaz vnucujúci stavebníkovi konkrétnu podobu navrhovanej výstavby. Vhodne vypracovaný územný plán by mal jasne vymedzovať limity a zásady pre zamedzenie nežiaduceho vývoja, ale zároveň umožňovať dostatok voľnosti pre zdravý a dynamický rozvoj územia. 

Ako vzniká územný plán?

Keďže bežný občan sa v praxi najčastejšie stretáva s územnoplánovacou dokumentáciou obcí, budú sa nasledujúce časti článku venovať predovšetkým práve tej. Na podobnom princípe však funguje aj územnoplánovacia dokumentácia iných stupňov.

Obstarávateľom územného plánu je teda obec – prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.  V prvom rade je dôležité podotknúť, že povinnosť vypracovania územného plánu vychádza zo zákona pre všetky obce s počtom obyvateľov viac než 2000. Nezriedka si však i správy menších obcí uvedomujú pozitíva vyplývajúce z tejto dokumentácie a rozhodnú sa investovať do jej spracovania. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky ponúka na tento účel dotácie. Zákon dokonca umožňuje menším susediacim obciam so spoločnou dopravnou a technickou štruktúrou vypracovanie spoločného územného plánu. 

Úloha spracovania územného plánu zas prináleží autorizovanému architektovi zvolenému za pomoci verejného obstarávania. Vzhľadom na vysoké požiadavky na kvalitu tohto dokumentu je odporúčané využiť formu súťaže návrhov. Hlavným kritériom výberu spracovateľa by v žiadnom prípade nemala byť najnižšia ponúkaná cena, ale hlavne odborná spôsobilosť kandidátov a ich predchádzajúce skúsenosti.

Predtým, než je územný plán schválený a nadobúda platnosť, musí prejsť niekoľkými etapami:

  1. Prieskumy a rozbory: Toto štádiu mapuje súčasný stav územia, jeho širšie vzťahy, identifikuje pozitívne a negatívne stránky a formuluje odporúčania pre jeho ďalší rozvoj. 
  2. Zadanie pre spracovanie územného plánu: Na základe z informácií nadobudnutých z prieskumov a rozborov sa stanovia základné úlohy, ktorým sa má dokumentácia venovať. Pred schválením sa zadanie prerokuje s verejnosťou.
  3. Koncept: Ponúka variantné riešenia pre úlohy stanovené v zadaní.
  4. Návrh: Vypracuje sa optimálne riešenie na základe predchádzajúcich štúdií, ktoré sa následne opäť, niekedy viacnásobne, verejne prerokuje. 
  5. Čistopis územného plánu: Je výslednou formou návrhu územného plánu obce schválenou obecným zastupiteľstvom po zapracovaní pripomienok a záverov vyplývajúcich zo stanoviska Krajského stavebného úradu, ďalších dotknutých úradov ako i rokovania s obyvateľmi. 

Je teda zrejmé, že hoci hlavná zodpovednosť pri vypracovaní územného plánu spadá na samosprávu, na procese jeho tvorby sa môže podieľať každý z nás. Po tom, čo sa územný plán stáva záväzným, musí byť verejne prístupný – v papierovej forme je k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade a taktiež na stavebnom a krajskom úrade, dnes je už však samozrejmosťou aj jeho dostupnosť online v podobe stiahnuteľných obrázkov v rastrovom formáte alebo alebo vo vektorových formátoch online. Kompletný zoznam územných plánov môžeme nájsť na portáli Územné Plány TU.  Následne je nevyhnutná i pravidelná úprava a revízia dokumentácie s cieľom zabezpečiť, aby územný plán „kráčal s dobou“ a aby sa v dôsledku zastaranosti nestal prekážkou spoločenského, hospodárskeho či ekonomického rozvoja obce. Tieto aktualizácie by sa mali vykonávať vo forme zmien a doplnkov územného plánu minimálne každé 4 roky, no z praxe vieme, že tento interval by mal byť ešte kratší. 

Čo je súčasťou územného plánu? 

Územný plán sa skladá zo smernej a záväznej časti. Smerná časť je vysvetľujúcim a odôvodňujúcim dokumentom. Jej obsah nie je povinné dodržiavať, je však dôležitou pomôckou pre správne pochopenie celého riešenia. Medzi takéto dokumenty patria aj informatívne javy, ktoré dokresľujú a dopĺňajú informácie obsiahnuté v územnom pláne – môže sem patriť katastrálna mapa, výškopis či zmapovanie existujúcej občianskej vybavenosti.
Záväzná časť sa následne delí na textovú a grafickú časť.

Záväzná textová časť je súbor konkrétnych regulatív, ktorými sa následné zásahy do územia musia riadiť. Obsahuje sprievodnú správu s podrobným riešením a popisom územného plánu obce. Regulatívy sa môžu vzťahovať na celé územie obce, alebo iba na určitú oblasť. Definuje sa prípustné, neprípustné a obmedzené využitie jednotlivých plôch a taktiež podmienečné využitie s cieľom zvýšiť flexibilitu dokumentu. Reguluje priestorovú štruktúru, ako je hustota či výška zástavby. Taktiež sa venuje téme životného prostredia a využitia krajiny – starostlivosti o zeleň, udržaniu ekologickej stability  a ochrany prírody. Špecificky pristupuje k témam identity územia a jeho unikátnym hodnotám. Je dôležité, aby bola formulácia pravidiel jednoznačná a prehľadná.  Obmedzení by nemalo byť priveľa, nemá dochádzať k preregulácii, riešenie by malo byť jednoduché no komplexné.

Záväzná grafická časť ilustruje obsah textovej časti vo výkresoch s tematickým zameraním. Komplexný urbanistický návrh jasne znázorňuje rozdelenie funkčných plôch a využívania územia, návrh verejnej dopravy i ďalšej dopravnej infraštruktúry. Samostatný výkres znázorňuje návrh technickej infraštruktúry, ako je vodovod, plynovod, kanalizácia či vedenie telekomunikačných a iných sietí. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny prezentuje súčasný stav a opatrenia, ktoré je potrebné v tejto oblasti aplikovať. Obsahuje tiež výkres širších vzťahov.

Textová a grafická časť územného plánu tvoria  neoddeliteľný celok, ktorý je potrebné čítať súčasne. Musia byť ucelené a nesmú si v žiadnom bode odporovať.

Prečo je územný plán natoľko dôležitý?

Územný plán by mal byť spoločenskou dohodou o využívaní územia. Možnosť občanov oboznámiť sa s pripravovanými zámermi v okolí ich bydliska a taktiež možnosť zasahovať do plánovania týchto zmien zvyšuje právnu istotu obyvateľov obce. Najmä v prípade miest a väčších obcí by bolo bez dôkladného plánovania koncepčné a efektívne využívanie územia takmer nemožné. Dodržiavanie územného plánu je efektívnou ochranou proti krátkozrakým a polovičným riešeniam, ktoré sú protikladom udržateľnej výstavby. Nie je teda prekvapením, že kvalitný územný plán funguje tiež ako reklama pre potenciálnych klientov, pre ktorých je znakom, že má obec skutočný záujem o investíciu do svojej budúcnosti a teda sa aj im oplatí do tejto oblasti investovať. V neposlednom rade majú obce s vypracovaným územným plánom neraz príležitosti získať finančnú podporu z fondov Európskej Únie, ku ktorým by v opačnom prípade nemali prístup.

Keď sa situácia komplikuje...

V predchádzajúcej časti článku sme si povedali, že územný plán by mal jasne definovať podmienky, zároveň však byť dostatočne flexibilný, aby dokázal vyhovieť rýchlo sa meniacim požiadavkám doby. Ako je to však v praxi? Zastarané územné plány, ktoré zdravému rozvoju územia skôr stoja v ceste než by mu napomáhali, žiaľ nie sú raritou. Najmä v prípade veľkých miest  často desiatky rokov staré územné plány dávno prežili svoje najlepšie časy. Občasné implementácie zmien a doplnkov nepostačujú na komplexné vyriešenie tejto situácie a keďže príprava a spracovanie nového územného plánu je predovšetkým pri väčších mestách zložitou a časovo náročnou úlohou, problémy vyplývajúce zo zastaraných regulatív sa do praxe premietajú po celé roky. Výnimkou nie je ani Bratislava. Práce na súčasne platnom územnom pláne začali pred viac než 30 rokmi a od jeho schválenia v roku 2007 došlo k jeho aktualizácii iba 4 krát. Neaktuálny územný plán tak nezohľadňuje súčasné potreby mesta, marí plány investorov rozvíjať nevyužívané územia, takzvané brownfieldy a v neposlednom rade i záujmy samosprávy, predovšetkým v oblasti výstavby nájomných bytov. Stráca sa koncepcia mesta ako jednotného celku. Zďaleka však nejde o ojedinelý prípad. Nový územný plán mesta Košice, ktorý je už niekoľko rokov v procese tvorby a schvaľovania, by mal vstúpiť do platnosti tento rok – nahradzujúc svojho predchodcu, ktorý platnosť nadobudol ešte začiatkom 70. rokov. 

autor: Nadia

Apr 28, 2021

Boli pre vás tieto informácie užitočné?

Poskytovatelia

Viac ako 15 202 overenych poskytovateľov vo vašom okolí

Juraj Š.

Živnostník
Piešťany
5,0

Architektúra, architekt

STAVEBNÉ POVOLENIE BUDOV - CELA SR Pustite starosti so stavebným povolením alebo stavebné ohlášku z hlavy. Vybavím ho za vás. Čo...Zobraziť viac

STAVEBNÉ POVOLENIE BUDOV - CELA SR Pustite starosti so stavebným povolením alebo stavebné ohlášku z hlavy. Vybavím ho za vás. Čo všetko pre vás urobím? Pripravím kompletnú projektovú dokumentáciu Buď sa do projektu pustíme spolu od začiatku, alebo prevezmem vašu dokumentáciu a doplním ju, ak bude treba. Dokonale pripravený projekt je prvý krok

#
#
#
Zadať dopyt

Matej H.

Firma
Bratislava
5,0

Architektúra, architekt

Dobrý deň volám sa Matej Tvoríme architektonické štúdie, projekty pre územne a stavebné povolenie a realizačné projekty. Zabezpečujeme aj...Zobraziť viac

Dobrý deň volám sa Matej Tvoríme architektonické štúdie, projekty pre územne a stavebné povolenie a realizačné projekty. Zabezpečujeme aj inziniersku činnosť .

#
#
#
Zadať dopyt

Ivan S.

Živnostník
Košice
4,9

Omietky

Komlexne stavebne prace ,drevodomy ,montovane domy , termovizie - zateplovanie , interier - exterier , v partii vodar ...Zobraziť viac

Komlexne stavebne prace ,drevodomy ,montovane domy , termovizie - zateplovanie , interier - exterier , v partii vodar - kurenar , elektrikar , poradenstvo , skoleny zivnostnici .....

#
#
#
Zadať dopyt

Matúš K.

Firma
Malachov
4,7

Murárske práce, murár

Sme malá stavebná spoločnosť, ktorá vie urobiť práce rôzneho druhu. Všetko záleží na dohode. Prácu sa snažíme odviesť najlepšie ako...Zobraziť viac

Sme malá stavebná spoločnosť, ktorá vie urobiť práce rôzneho druhu. Všetko záleží na dohode. Prácu sa snažíme odviesť najlepšie ako vieme. -Inžinierska činnosť -Projekčná činnosť - Stavebné práce - Dokončovacie práce Neváhajte nás osloviť. S pozdravom

#
#
#
Zadať dopyt

Matúš C.

Živnostník
Holice
4,5

Maliarske práce, maliar

Dobrý deň, volám sa Matúš Csölle, zaoberám sa s prerábkami a s komplexnými stavebnými prácami. Robíme maliarské, aj murárske, aj...Zobraziť viac

Dobrý deň, volám sa Matúš Csölle, zaoberám sa s prerábkami a s komplexnými stavebnými prácami. Robíme maliarské, aj murárske, aj izolatérske, aj montérské a aj podlaharské práce. Žiadna práca pre mňa nie je príliš veľká ani malá. Mám 7 ročnú skúsenosť. V prípade záujmu ma kontaktujte telefonicky. Ďakujem!

#
#
#
Zadať dopyt
Zobraziť viac
Priemerné ceny

Cena za: Urbanizmus a územné plánovanie

Nízka cena380,00 €/projekt
Priemerná cena546,00 €/projekt
Vysoká cena720,00 €/projekt

Pošlite dopyt 15202 poskytovateľom v tejto kategórii!

Hľadáte územného plánovača na urbanizmus a územné plánovanie? V tejto kategórii máme 15 202 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt