Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Vitajte vo Wilio!

Wilio prezeráte ako neprihlásený zákazník

Prepnúť na poskytovateľa
Navigácia
Služby
Cenníky
Rady a tipy
O aplikácií
Stiahnuť aplikáciu
Ako to funguje
Ako sa môžeme zlepšiť
Kontaktujte nás
O Wilio
Prihlásiť sa
Urbanizmus a územné plánovanie

Územný plán

Hľadáte územného plánovača na urbanizmus a územné plánovanie? V tejto kategórii máme 12 630 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Územný plán
Urbanizmus a územné plánovanie

Územný plán

Každý z nás sa už stretol s pojmom územný plán. Mnohí sme sa stretli i s praktickým využitím tohto dokumentu, napríklad pri kúpe parcely – ide napokon o dôležitú pomôcku, ktorá nám napovie, či je náš vysnívaný pozemok vhodný pre naše plánované využitie. Čo všetko však územný plán obnáša? Kto sa podieľa na jeho vypracovaní a schvaľovaní?  Čo reguluje a prečo sú tieto regulácie nevyhnutné pre zdravý a udržateľný rozvoj územia? To sú len niektoré z tém, ktorým sa článok bude venovať.

Čo je to územný plán?

Ako už navráva názov, územný plán dokumentuje komplexné priestorové riešenie a usporiadanie územia s cieľom vytvoriť program umožňujúci jeho dlhodobo udržateľný rozvoj. Udáva priestorovú i časovú koordináciu výstavby a iných zásahov do prostredia, pričom sú do úvahy brané ekologické, historické, kultúrne i ďalšie činitele. Vypracovaný územný plán by mal predstavovať víziu šetrného využívania prírodných zdrojov, hospodárneho využitia zastavaného územia a ochrany nezastavaného územia. Vymedzuje tak verejný záujem a vytvára predpoklad pre súlad všetkých činností v danom území pri zachovaní prírodného, kultúrneho i architektonického dedičstva.Rozlišujeme viacero stupňov územnoplánovacej dokumentácie.

Tou najobšírnejšou je koncepcia územného rozvoja Slovenska, ktorej cieľom je vytvárať rovnocenné životné podmienky na celom území krajiny. Rieši usporiadanie a hierarchiu štruktúry osídlenia, hlavných urbanizačných osí či celkovú tvorbu krajiny a ochranu životného prostredia. Ďalšími stupňami územnoplánovacej dokumentácie sú územné plány regiónov, obcí až po najdetailnejšie územné plány zón. Pri tých najčastejšie ide o doposiaľ nezastavané časti obcí s plánovanou zástavbou, kde je potreba komplexného funkčného a priestorového riešenia tohto územia, či časti zástavby so špecifickými požiadavkami na ich budúci rozvoj, ako sú napríklad centrálne mestské zóny.

 
Obrázok 1: Ukážka dokumentu koncepcie územného rozvoja Slovenska  


Obrázok 2: Ukážka územného plánu regiónu
 

Obrázok 3: Ukážka územného plánu obce

Územný plán teda určuje prípustné, obmedzené a zakázané využívanie funkčných plôch územia. Po schválení územného plánu musí každé následne vydané územné a stavebné povolenie rešpektovať regulatívy vyplývajúce z tohto dokumentu. Napriek tomu však nemá ísť o príkaz vnucujúci stavebníkovi konkrétnu podobu navrhovanej výstavby. Vhodne vypracovaný územný plán by mal jasne vymedzovať limity a zásady pre zamedzenie nežiaduceho vývoja, ale zároveň umožňovať dostatok voľnosti pre zdravý a dynamický rozvoj územia. 

Ako vzniká územný plán?

Keďže bežný občan sa v praxi najčastejšie stretáva s územnoplánovacou dokumentáciou obcí, budú sa nasledujúce časti článku venovať predovšetkým práve tej. Na podobnom princípe však funguje aj územnoplánovacia dokumentácia iných stupňov.

Obstarávateľom územného plánu je teda obec – prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.  V prvom rade je dôležité podotknúť, že povinnosť vypracovania územného plánu vychádza zo zákona pre všetky obce s počtom obyvateľov viac než 2000. Nezriedka si však i správy menších obcí uvedomujú pozitíva vyplývajúce z tejto dokumentácie a rozhodnú sa investovať do jej spracovania. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky ponúka na tento účel dotácie. Zákon dokonca umožňuje menším susediacim obciam so spoločnou dopravnou a technickou štruktúrou vypracovanie spoločného územného plánu. 

Úloha spracovania územného plánu zas prináleží autorizovanému architektovi zvolenému za pomoci verejného obstarávania. Vzhľadom na vysoké požiadavky na kvalitu tohto dokumentu je odporúčané využiť formu súťaže návrhov. Hlavným kritériom výberu spracovateľa by v žiadnom prípade nemala byť najnižšia ponúkaná cena, ale hlavne odborná spôsobilosť kandidátov a ich predchádzajúce skúsenosti.

Predtým, než je územný plán schválený a nadobúda platnosť, musí prejsť niekoľkými etapami:

  1. Prieskumy a rozbory: Toto štádiu mapuje súčasný stav územia, jeho širšie vzťahy, identifikuje pozitívne a negatívne stránky a formuluje odporúčania pre jeho ďalší rozvoj. 
  2. Zadanie pre spracovanie územného plánu: Na základe z informácií nadobudnutých z prieskumov a rozborov sa stanovia základné úlohy, ktorým sa má dokumentácia venovať. Pred schválením sa zadanie prerokuje s verejnosťou.
  3. Koncept: Ponúka variantné riešenia pre úlohy stanovené v zadaní.
  4. Návrh: Vypracuje sa optimálne riešenie na základe predchádzajúcich štúdií, ktoré sa následne opäť, niekedy viacnásobne, verejne prerokuje. 
  5. Čistopis územného plánu: Je výslednou formou návrhu územného plánu obce schválenou obecným zastupiteľstvom po zapracovaní pripomienok a záverov vyplývajúcich zo stanoviska Krajského stavebného úradu, ďalších dotknutých úradov ako i rokovania s obyvateľmi. 

Je teda zrejmé, že hoci hlavná zodpovednosť pri vypracovaní územného plánu spadá na samosprávu, na procese jeho tvorby sa môže podieľať každý z nás. Po tom, čo sa územný plán stáva záväzným, musí byť verejne prístupný – v papierovej forme je k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade a taktiež na stavebnom a krajskom úrade, dnes je už však samozrejmosťou aj jeho dostupnosť online v podobe stiahnuteľných obrázkov v rastrovom formáte alebo alebo vo vektorových formátoch online. Kompletný zoznam územných plánov môžeme nájsť na portáli Územné Plány TU.  Následne je nevyhnutná i pravidelná úprava a revízia dokumentácie s cieľom zabezpečiť, aby územný plán „kráčal s dobou“ a aby sa v dôsledku zastaranosti nestal prekážkou spoločenského, hospodárskeho či ekonomického rozvoja obce. Tieto aktualizácie by sa mali vykonávať vo forme zmien a doplnkov územného plánu minimálne každé 4 roky, no z praxe vieme, že tento interval by mal byť ešte kratší. 

Čo je súčasťou územného plánu? 

Územný plán sa skladá zo smernej a záväznej časti. Smerná časť je vysvetľujúcim a odôvodňujúcim dokumentom. Jej obsah nie je povinné dodržiavať, je však dôležitou pomôckou pre správne pochopenie celého riešenia. Medzi takéto dokumenty patria aj informatívne javy, ktoré dokresľujú a dopĺňajú informácie obsiahnuté v územnom pláne – môže sem patriť katastrálna mapa, výškopis či zmapovanie existujúcej občianskej vybavenosti.
Záväzná časť sa následne delí na textovú a grafickú časť.

Záväzná textová časť je súbor konkrétnych regulatív, ktorými sa následné zásahy do územia musia riadiť. Obsahuje sprievodnú správu s podrobným riešením a popisom územného plánu obce. Regulatívy sa môžu vzťahovať na celé územie obce, alebo iba na určitú oblasť. Definuje sa prípustné, neprípustné a obmedzené využitie jednotlivých plôch a taktiež podmienečné využitie s cieľom zvýšiť flexibilitu dokumentu. Reguluje priestorovú štruktúru, ako je hustota či výška zástavby. Taktiež sa venuje téme životného prostredia a využitia krajiny – starostlivosti o zeleň, udržaniu ekologickej stability  a ochrany prírody. Špecificky pristupuje k témam identity územia a jeho unikátnym hodnotám. Je dôležité, aby bola formulácia pravidiel jednoznačná a prehľadná.  Obmedzení by nemalo byť priveľa, nemá dochádzať k preregulácii, riešenie by malo byť jednoduché no komplexné.

Záväzná grafická časť ilustruje obsah textovej časti vo výkresoch s tematickým zameraním. Komplexný urbanistický návrh jasne znázorňuje rozdelenie funkčných plôch a využívania územia, návrh verejnej dopravy i ďalšej dopravnej infraštruktúry. Samostatný výkres znázorňuje návrh technickej infraštruktúry, ako je vodovod, plynovod, kanalizácia či vedenie telekomunikačných a iných sietí. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny prezentuje súčasný stav a opatrenia, ktoré je potrebné v tejto oblasti aplikovať. Obsahuje tiež výkres širších vzťahov.

Textová a grafická časť územného plánu tvoria  neoddeliteľný celok, ktorý je potrebné čítať súčasne. Musia byť ucelené a nesmú si v žiadnom bode odporovať.

Prečo je územný plán natoľko dôležitý?

Územný plán by mal byť spoločenskou dohodou o využívaní územia. Možnosť občanov oboznámiť sa s pripravovanými zámermi v okolí ich bydliska a taktiež možnosť zasahovať do plánovania týchto zmien zvyšuje právnu istotu obyvateľov obce. Najmä v prípade miest a väčších obcí by bolo bez dôkladného plánovania koncepčné a efektívne využívanie územia takmer nemožné. Dodržiavanie územného plánu je efektívnou ochranou proti krátkozrakým a polovičným riešeniam, ktoré sú protikladom udržateľnej výstavby. Nie je teda prekvapením, že kvalitný územný plán funguje tiež ako reklama pre potenciálnych klientov, pre ktorých je znakom, že má obec skutočný záujem o investíciu do svojej budúcnosti a teda sa aj im oplatí do tejto oblasti investovať. V neposlednom rade majú obce s vypracovaným územným plánom neraz príležitosti získať finančnú podporu z fondov Európskej Únie, ku ktorým by v opačnom prípade nemali prístup.

Keď sa situácia komplikuje...

V predchádzajúcej časti článku sme si povedali, že územný plán by mal jasne definovať podmienky, zároveň však byť dostatočne flexibilný, aby dokázal vyhovieť rýchlo sa meniacim požiadavkám doby. Ako je to však v praxi? Zastarané územné plány, ktoré zdravému rozvoju územia skôr stoja v ceste než by mu napomáhali, žiaľ nie sú raritou. Najmä v prípade veľkých miest  často desiatky rokov staré územné plány dávno prežili svoje najlepšie časy. Občasné implementácie zmien a doplnkov nepostačujú na komplexné vyriešenie tejto situácie a keďže príprava a spracovanie nového územného plánu je predovšetkým pri väčších mestách zložitou a časovo náročnou úlohou, problémy vyplývajúce zo zastaraných regulatív sa do praxe premietajú po celé roky. Výnimkou nie je ani Bratislava. Práce na súčasne platnom územnom pláne začali pred viac než 30 rokmi a od jeho schválenia v roku 2007 došlo k jeho aktualizácii iba 4 krát. Neaktuálny územný plán tak nezohľadňuje súčasné potreby mesta, marí plány investorov rozvíjať nevyužívané územia, takzvané brownfieldy a v neposlednom rade i záujmy samosprávy, predovšetkým v oblasti výstavby nájomných bytov. Stráca sa koncepcia mesta ako jednotného celku. Zďaleka však nejde o ojedinelý prípad. Nový územný plán mesta Košice, ktorý je už niekoľko rokov v procese tvorby a schvaľovania, by mal vstúpiť do platnosti tento rok – nahradzujúc svojho predchodcu, ktorý platnosť nadobudol ešte začiatkom 70. rokov. 

autor: Nadia

Apr 28, 2021

Boli pre vás tieto informácie užitočné?

Poskytovatelia

Viac ako 15 588 overenych poskytovateľov vo vašom okolí

Patrik P.

Firma
Zborov nad Bystricou
5,0

Domy na kľúč

Spoločnosť, ktorá vznikla za účelom stavebno obchodnej činnosti. Postupne rozširujeme svoje portfólio s lídrami v oblasti stavebníctva a obchodu na Slovenskom a Českom trhu. Spolupracujeme tiež s významnou nemeckou spoločnosťou Wallpen, ktorá si patentovala revolučnú metódu tlačenia na vertikálne povrchy. Držíme prvensto na domácom a Českom trhu, kde sme prvá a jediná spoločnosť realizujúca vertikálnu tlač. Naším cieľom je poskytovať kvalitne odvedenú prácu za použitia najlepších matárialov a pracovných postupov. Máme viacero referenčných objektov, kde sa budúci zákazník môže osobne presvedčiť o našich kvalitách a výsledneho dojmu zrealizovaného diela.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Pavol J.

Firma
Trnovec nad Váhom
5,0

Zámočník

Zákazková výroba šitá na mieru kazdého zákazníka, zámočnícke práce, kovovýroba, ploty, brány, zábradlia, schody, kované, nerezové a hliníkové.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Jana D.

Živnostník
Žarnovica
5,0

Interiérový dizajn

Artist and architect. Professional interior design practice since 2016. I offer full package of services, including architectural and interior modelling, visualisations, drawings, projects for building permission, as well as creating artistic decorations, painting, lighting, wall hangings etc. I enjoy all kind of unsual and challeging solutions for architecture!

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Štefan P.

Firma
Hurbanovo
5,0

Interiérový dizajn

Mám ukončenú spš stavebnú- odbor pozemné stavby.Fotorealistická 3D vizualizácia je pre Vás najlepším riešením, ak chcete Váš budúci domov vidieť pred samotnou realizáciou. Získate odpovede na Vaše pochybnosti o správnosti kombinácií obkladov a dlažieb, umiestnenia a dispozície kuchynskej linky, nábytku a dekorácií. Uvidíte to, čo je najdôležitejšie, UVIDÍTE KONCEPT VÁŠHO BUDÚCEHO BÝVANIA. Fotorealistické 3D vizualizácie Vám vypracujem profesionálne a v najkratšom možnom čase.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

H S.

Firma
Prestavlky
5,0

Rekonštrukcia bytu

Stavebná firma špecifikujúca sa na výstavba pasívnych domov, rekonštrukcie , stavebné poradenstvo, zhotovovanie projektovej dokumentácie

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Gerhard L.

Firma
Bratislava
4,9

Interiérový dizajn

Projekty rodinných domov | inžinierska a manažérska činnosť | Rakúsko & Slovensko Architektonické štúdie ✓ Projekt na stavebné povolenie ✓ Realizačné projekty a detaily ✓ Vizualizácie interiérov a exteriérov ✓ Zabezpečenie projekt. dokument. profesii ✓ Komunikácia s príslušnými úradmi ✓

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Anastasiia D.

Firma
Bratislava
4,9

Interiérový dizajn

Som interiérový dizajnér. Viem, ako urobiť nielen krásny dizajn, ale aj tak, aby bol pohodlný. Ak chcete vidieť viac mojich prác, navštívte moje portfólio:http://.... Aj z tej najmenšej miestnosti môžem vytvoriť nezabudnuteľný priestor.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Timea F.

Firma
Košice
4,9

Interiérový dizajn

Vypracovanie 3D vizualizácií interiérov- bytov, rodinných domov, kancelárskych priestorov, reštaurácií, 3D vizualizácia určená na prezentáciu bytu na podporu predaja alebo prezentácie výrobku, nábytku. Vypracujem Vám návrh na mieru podľa Vašich predstáv. Pomocou 3D grafického programu vytvorím 3D objekty, materiály, textúry, potom nasleduje osvetlenie scény. Následne sa vytvoria fotorealistické zábery pomocou renderovania- čiže tvorba obrazu. Doba dodania: 1-2 týždne, od dodania všetkých podkladov, od potvrdenia začatia prác a uhradenia zálohovej faktúry. Projekty posudzujeme individuálne podľa náročnosti zadania.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Matúš K.

Firma
Malachov
4,8

Murárske práce

Sme malá stavebná spoločnosť, ktorá vie urobiť práce rôzneho druhu. Všetko záleží na dohode. Prácu sa snažíme odviesť najlepšie ako vieme. -Inžinierska činnosť -Projekčná činnosť - Stavebné práce - Dokončovacie práce Neváhajte nás osloviť. S pozdravom

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Peter A.

Firma
Košice
4,7

Hodinový manžel

Som SZCO a venujem sa zámočníctvu kovovyrobe,stolarstvu,oprave,vyrobe,montáži skrin,servis okien,montáži svetiel,vodarstvu,instalaterstvu a kurenarstvu. Často niečo prerabam vyrabam opravujem. Rád vám pomôžem zo všetkým čo potrebujete.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Attila H.

Firma
Šamorín
4,7

Rekonštrukcia bytu

Sme moderná a dynamická firma pôsobiaca v oblasti stavebníctva a exteriérových úprav viac ako 20 rokov. Tieto dlhoročné skúsenosti nás naučili profesionalite. Poskytujeme široké spektrum stavebných služieb, ktoré vykonávame s maximálnou spoľahlivosťou. Od zákazníka nežiadame dopredu zálohy. Špecializujeme sa na: Výstavba domov a záhrad na kľúč Rekonštrukcie domov a bytov Obkladačské, maliarske a sadrokartonárske práce Kompletné elektroinštalačné a vodoinštalačné práce Ploty, zámkovú dlažbu a ostatné exteriérové podlahy Zatepľovanie fasád Záhradné domčeky, altánky, prístrešky, bazény a prekrytia Búracie, terénne a upratovacie služby a iné Našou výhodou oproti konkurencii, je náš novootvorený showroom v Šamoríne. Tu si môžete pozrieť našu prácu, ale zároveň si môžete vybrať materiály a technologické postupy. Portfólio činností sme rozšírili a teraz vieme Váš dom vizuálne spracovať, 3D vymodelovať, vytlačiť na 3D tlačiarni a špeciálne odprezentovať.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Vladimír P.

Firma
Trenčín
4,7

Rekonštrukcia bytu

Sme spoľahlivá stavebná firma ktorá si zakladá na kvalitnom prevedení našich prác a služieb ktoré ponúkame. Realizujeme výstavby domov na kľúč, elektroinštalačné práce, maliarske práce, návrh a výroba nábytku na mieru, sadrokartónové práce, terénne úpravy okolo domu, strechy, skrátka od A po Z čo sa týka stavebníctva. Používame prvotriedne materiály a ponúkame dlhoročné skúsenosti. U nás budete mať všetko z jednej ruky !

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Matúš C.

Firma
Holice
4,5

Maliar, Maliarske práce

Dobrý deň, volám sa Matúš Csölle, zaoberám sa s prerábkami a s komplexnými stavebnými prácami. Robíme maliarské, aj murárske, aj izolatérske, aj montérské a aj podlaharské práce. Žiadna práca pre mňa nie je príliš veľká ani malá. Mám 7 ročnú skúsenosť. V prípade záujmu ma kontaktujte telefonicky. Ďakujem!

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

Lukaš B.

Firma
Ruskov
4,4

Obklady, dlažby

Realizujeme stavebne prace Sme stavebná firma, ktorá poskytuje komplexné služby v obore stavebníctva. S dôverou sa môžete na nás obrátiť, či už chcete stavať rodinný dom, vykonať jeho rekonštrukciu, alebo chcete zmodernizovať bytový dom. Naše služby: - Maliarske práce - Montáž sádrokartónov - Murárske práce - Obklady a dlažby - Podlahy - Rekonštrukcie - Zemne práce okolo domu - Kompletné rekonštrukcie domov a bytov vrátanie dodávky materiálov - Stavba domov a budov na klúč

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt

T S.

Firma
Trnava
4,2

Rekonštrukcia bytu

Kompletné extrierové a interiérové práce, obklady, dlažby, ploty, zateplenie fasády, malé stavby, malovky, prerábky bytov, vizualizácie, elektrika a pod.

Overený
Certifikovaný
TOP Poskytovateľ
Zadať dopyt
Zobraziť viac
Priemerné ceny

Cena za: Urbanizmus a územné plánovanie

Nižšia cena380,00 €/projekt
Priemerná cena546,00 €/projekt
Vyššia cena720,00 €/projekt

Pošlite dopyt 15588 poskytovateľom v tejto kategórii!

Hľadáte územného plánovača na urbanizmus a územné plánovanie? V tejto kategórii máme 12 630 poskytovateľov. Pošlite dopyt.

Zadať dopyt