Používaním našich služieb a tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.Ďalšie informácie.

Všeobecné obchodné podmienky

A) ÚVODNÉ USTANOVENIA

I. Pojmy a definície

 1. Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len Podmienky) sa používajú nasledovné pojmy:
  • a) P2P alebo My (v príslušnom gramatickom tvare) znamená spoločnosť People2People, s. r. o., so sídlom Suché mýto 6, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 225 221, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 125322/B.
  • b) Platforma znamená všetky webové stránky P2P, mobilné alebo iné aplikácie, software, procesy a akékoľvek iné služby poskytované zo strany alebo prostredníctvom P2P.
  • c) Člen alebo Vy (v príslušnom gramatickom tvare) znamená osobu, ktorá sa zaregistruje na Platforme.
  • d) Účet znamená profil Člena vytvorený na Platforme po registrácii, ktorý je chránený heslom (autentifikačným prvkom) určeným Členom.
  • e) Profesionál znamená Člen, ktorý prostredníctvom Platformy zasiela cenové ponuky Pro Služieb alebo iným spôsobom používa Platformu na ponúkanie a poskytovanie Pro Služieb alebo iným spôsobom využíva Platformu na uľahčenie poskytovania Pro Služieb.
  • f) Zákazník znamená Člen, ktorý prostredníctvom Platformy zadáva požiadavky na Pro Služby a prijíma cenové ponuky na Pro Služby.
  • g) Pro Služby sú služby uvedené, ponúkané a/alebo poskytované Profesionálmi prostredníctvom Platformy.
  • h) Celková cena Pro Služieb znamená sumu dohodnutú medzi Zákazníkom a Profesionálom za poskytnutie Pro Služieb Celková cena Pro Služieb obsahuje všetky náklady Profesionála na poskytnutie Pro Služieb, vrátane všetkých materiálov, dopravy, montáže, daní a poplatkov. V prípade platby za Pro Služby rozdelenej do viacerých častí Celkovú cenu Pro Služieb tvorí súčet všetkých dohodnutých čiastkových platieb za Pro Služby.
  • i) Cenník znamená pravidlá spoplatňovania služieb Platformy pre Zákazníkov a Profesionálov. Cenník je prístupný na Platforme.
  • j) Balík Služieb znamená rozsah služieb Platformy pre Profesionála, ktorý si Profesionál vyberie pri registrácií Účtu. Detaily o jednotlivých Balíkoch Služieb sú uvedené v Cenníku.
  • k) Obsah znamená najmä text, grafiku, obrázky, hudbu, software, audio, video, súbory, informácie alebo iné materiály vrátane, nie však výlučne, všetkých informácií uvedených v Účte Člena, v požiadavkách na Pro Služby, v ponukách na Pro Služby, v správach a ich vláknach, v hodnoteniach a akékoľvek ďalšie informácie alebo materiály Zákazníka alebo Profesionála dostupné alebo nimi sprístupnené alebo zdieľané na Platforme alebo prostredníctvom Platformy alebo P2P.

II. Účel a predmet úpravy Podmienok

 1. Tieto Podmienky upravujú pravidlá Vášho prístupu k Platforme a pravidlá používania Platformy.
 2. Pred začatím používania Platformy ste povinný si tieto Podmienky prečítať. Registráciou na Platforme vyhlasujete, že ste si tieto Podmienky prečítali, bez výhrad s nimi súhlasíte a rozumiete, že sú pre Vás záväzné. Zároveň sa zaväzujete tieto Podmienky pri využívaní Platformy dodržiavať.
 3. Ak s ktoroukoľvek časťou alebo ustanovením týchto Podmienok nesúhlasíte, nie ste oprávnený Platformu používať a v prípade vytvoreného Účtu ste povinný svoj Účet zrušiť.

III. Osoby oprávnené používať Platformu

 1. Registrácia na Platforme a používanie Platformy je možné len pre osoby, ktoré majú plnú spôsobilosť na právne úkony. Za osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, koná vždy zákonný zástupca. Registráciou na Platforme potvrdzujete, že ste osobou, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony alebo ste zastúpený zákonným zástupcom.
 2. Ak používate Platformu v mene iného subjektu, musíte mať na takéto konanie oprávnenie a musíte byť pripravený sa platným oprávnením na základe našej výzvy preukázať, inak zodpovedáte za škodu tým spôsobenú P2P, Členovi alebo tretej osobe.
 3. Zneužívanie, poškodzovanie, preťažovanie alebo iné nevhodné zaobchádzanie s Platformou je zakázané. Každý kto používa Platformu v rozpore s predchádzajúcou vetou zodpovedá za škodu tým spôsobenú.
 4. Registrácia na Platforme nie je nárokovateľná, máme právo bez uvedenia dôvodu odmietnuť alebo neumožniť Vašu registráciu na Platforme alebo Váš Účet zablokovať.

IV. Podmienky používania Platformy

 1. Spolu s týmito Podmienkami ste povinný pri používaní Platformy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, Platformu nezneužívať a vždy konať v súlade s dobrými mravmi.
 2. Používanie Platformy, Pro Služieb, Obsahu Platformy a komunikácia prostredníctvom Platformy je výlučne na Vaše riziko a zodpovednosť.
 3. P2P prostredníctvom Platformy zabezpečuje sprostredkovanie Zákazníkov pre Profesionálov a umožňuje Profesionálom a Zákazníkom komunikáciu prostredníctvom Platformy. P2P nie je poskytovateľom Pro Služieb a za poskytované Pro Služby nezodpovedá.
 4. Služby P2P sú Profesionálom a Zákazníkom poskytované a Profesionálmi a Zákazníkmi využiteľné prostredníctvom Platformy, a to nielen cez mobilnú aplikáciu, ale i priamo, prostredníctvom webových stránok P2P a cez podporu P2P.
 5. Pri zadávaní požiadaviek na Platforme, vytváraní ponúk na Pro Služby a pri komunikácii medzi Profesionálom a Zákazníkom ste povinný dodržiavať pravidlá slušného správania, nepoužívať vulgarizmy, nepoužívať a nezverejňovať Obsah, ktorý by bol v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nepoužívať klamlivý alebo zavádzajúci Obsah alebo Obsah, ktorý by porušoval práva inej osoby.
 6. Akékoľvek zneužitie Platformy alebo jej používanie v rozpore s účelom Platformy, týmito Podmienkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi je zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu, sme oprávnení Váš Účet zablokovať, čo však nevylučuje Vašu prípadnú zodpovednosť za spôsobenú škodu.
 7. Registráciou beriete na vedomie, že Účet na Platforme nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu Platformy a prípadné výpadky služieb poskytovaných tretími osobami. Rovnako nezodpovedáme za uchovávanie dát uložených Členom na Platforme.
 8. Keďže za Účet, jeho Obsah a činnosť na Účte vždy zodpovedá Člen, nezodpovedáme za prípadnú škodu spôsobenú Platformou, a to najmä v prípade zneužitia Účtu Člena. Platforma je poskytovaná „tak ako je“ a neposkytujeme žiadne záruky v súvislosti s jej používaním a v súvislosti s Obsahom.
 9. Nenesieme zodpovednosť za to, či sú údaje Členov na Platforme úplné, presné a/alebo aktuálne a rovnako nevieme garantovať, či za Člena nekoná neoprávnená osoba.
 10. Rovnako nezodpovedáme za to, či Profesionál ponúkajúci Pro Služby je skutočne oprávnený na poskytovanie Pro Služieb, či spĺňa všetky podmienky na ich poskytovanie a či Profesionál plní svoje daňové a iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Za tieto skutočnosti nesie zodpovednosť výlučne Profesionál.
 11. Registráciou beriete na vedomie, že Účet a jeho Obsah sa od momentu registrácie natrvalo stáva našim majetkom a máme všetky práva na jeho využívanie.
 12. Vzhľadom na povahu internetovej siete nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť a Obsah, ktorý nám poskytujete prostredníctvom internetu a ani za jeho kontrolu. Nevieme ovplyvniť a nezodpovedáme za používanie Vami sprístupneného Obsahu na Platforme iným Členom, preto by ste mali byť opatrní pri jeho zverejňovaní. Uvedené sa týka aj priamej komunikácie medzi Členmi Platformy.
 13. Nenesieme zodpovednosť za Obsah Účtu Člena a rovnako za zverejnené hodnotenia na Platforme, preto nezodpovedáme ani za akékoľvek následky, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku protiprávnosti Obsahu Člena a takýchto hodnotení.
 14. Nezodpovedáme za zverejnené požiadavky a ponuky na Pro Služby na Platforme, ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ich realizáciu a plnenie povinností z nich vyplývajúcich.
 15. Ak nie je výslovne v Podmienkach uvedené inak, Člen nesmie postúpiť, delegovať alebo inak previesť na akúkoľvek inú osobu akékoľvek práva a/alebo povinnosti súvisiace s používaním Platformy bez predchádzajúceho písomného súhlasu P2P.
 16. Ak nie je výslovne v Podmienkach uvedené inak, Člen nesmie jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku súvisiacu s používaním Platformy voči P2P.
 17. Sme oprávnení, a to aj v komerčnej spolupráci s tretími osobami, Platformou marketingovo využívať a to napríklad aj na reklamu alebo iné marketingové činnosti. Ak máte záujem o komerčnú spoluprácu s nami inou formou ako poskytovaním Pro Služieb, je potrebné nás kontaktovať na [email protected]
 18. Sme oprávnení kedykoľvek ukončiť prevádzku Platformy alebo pozastaviť jej prevádzku, a to aj bez uvedenia dôvodu a oznámenia.

V. Kontrola a administrácia Obsahu

 1. Za účelom zabezpečenia lepších služieb Členom a ochrany práv Členov a tretích osôb máme právo, avšak nie povinnosť, monitorovať alebo prehliadať Obsah Člena, požadovať identifikáciu Člena a akejkoľvek inej osoby užívajúcej Platformu a sledovať komunikáciu prostredníctvom Platformy.
 2. Rovnako z dôvodu zabezpečenia súladnosti Obsahu na Platforme so všeobecne záväznými právnymi predpismi a právami Členov alebo tretích osôb máme právo, avšak nie povinnosť, podľa vlastnej úvahy a aj bez uvedenia dôvodu, odstrániť alebo meniť Obsah Člena a komunikáciu Člena, zablokovať Účet Člena, jeho prístup k Obsahu a ku komunikácii na Platforme a v prípade potreby sprístupniť Obsah Člena a jeho komunikáciu aj orgánom verejnej moci, s čím registráciou na Platforme vyslovujete svoj súhlas.

VI. Zodpovednosť za škodu

 1. Súhlasíte s tým a zaväzujete sa, že nás odškodníte v celom rozsahu vzniknutej škody a bez akéhokoľvek obmedzenia, ktorá nám vznikne v súvislosti s Vašim užívaním Platformy, a to najmä, nie však výlučne, v súvislosti:
  • a) s Vaším porušením týchto Podmienok, dobrých mravov a/alebo všeobecne záväzných právnych predpisov,
  • b) s Vaším Obsahom,
  • c) s Vašim hodnotením poskytnutých Pro Služieb,
  • d) s Vašou komunikáciou,
  • e) s Vašim plnením povinností vyplývajúcich zo vzťahu medzi Vami a iným Členom, alebo
  • f) s Vašou požiadavkou alebo ponukou na Pro Služby.

VII. Reklama

1. Registráciu na Platforme súhlasíte s tým, že Vám môže byť na Platforme zobrazovaná reklama tretích strán a odkazy na iné internetové stránky a zdroje tretích strán. Takéto odkazy a obsah na nich prístupný nie je nami kontrolovaný a preto zaň nezodpovedáme. Vstup na ne robíte na vlastné riziko a beriete na vedomie, že tieto Podmienky na nich neplatia.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Informácie o ochrane osobných údajov pri používaní Platformy sú súčasťou osobitného dokumentu Zásady ochrany osobných údajov, ktorý je prístupný na Platforme a s ktorým ste povinný sa pred začatím užívania Platformy oboznámiť a užívaním Platformy s ním vyjadrujete súhlas a zaväzujete sa ho dodržiavať.
 2. Informácie o používaní cookies súborov sú súčasťou osobitného dokumentu Cookies pravidlá, ktorý je prístupný na Platforme, s ktorým ste povinný sa pred začatím užívania Platformy oboznámiť a užívaním Platformy s ním vyjadrujete súhlas a zaväzujete sa ho dodržiavať.

B) ZÁKAZNÍCI

I. Registrácia a Účet Zákazníka

 1. Ako Zákazník ste povinný uvádzať pravdivé, úplné a aktuálne informácie pri registrácii na Platforme a v prípade ich zmeny ich včas aktualizovať.
 2. Každá osoba je oprávnená mať založený len jeden účet Zákazníka.
 3. Registrácia Zákazníka na Platforme nie je nárokovateľná a máme oprávnenie Váš Účet kedykoľvek zablokovať.
 4. Účet Zákazníka ste oprávnený používať výlučne Vy alebo iné osoby výslovne oprávnené konať vo Vašom mene.
 5. Heslo na zabezpečenie Vášho Účtu Zákazníka si určujete sami, preto je na Vás, aby ste zabezpečili ochranu svojho hesla a neumožnili prístup k heslu iným osobám. Po skončení používania Platformy na zariadení, ktoré užívate spoločne s inými osobami alebo ku ktorému majú prístup iné osoby, ste povinný sa z Účtu odhlásiť a tým predchádzať zneužitiu Účtu Zákazníka.
 6. Akákoľvek činnosť na Účte Zákazníka bude automaticky priradená k Vašej osobe. Ste výlučne zodpovedný za Obsah a činnosť na svojom Účte Zákazníka.
 7. Ak zistíte, že Váš Účet Zákazníka bol použitý neoprávnenou osobou, ste povinný nás bezodkladne informovať prostredníctvom Platformy. Za zneužitie Účtu Zákazníka nezodpovedáme.
 8. Registrácia a používanie Platformy sú pre Zákazníka bezplatné.
 9. Ako Zákazník ste oprávnený používať Účet a Platformu len za účelom zadávania požiadaviek na Pro Služby so skutočným záujmom o poskytnutie Pro Služieb od Profesionálov. Je zakázané používanie Platformy osobou registrovanou ako Zákazník, ktorej úmyslom nie je reálne získať poskytnutie Pro Služieb, ale napríklad len získať údaje o Profesionáloch, ponúkaných Pro Službách, fungovaní Platformy, požiadavkách Zákazníkov a informáciách o Zákazníkoch alebo iný spôsob zneužívania Platformy alebo konkurenčného správania na Platforme. Za porušenie povinnosti stanovenej v tomto ustanovení ste povinný zaplatiť P2P zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie, ktorá však nevylučuje Vašu prípadnú zodpovednosť za spôsobenú škodu. Pokiaľ vystupujete ako sprostredkovateľ alebo zástupca osoby, ktorá má záujem o spoluprácu s P2P alebo v prípade otázok o spolupráci s P2P, je možné nás kontaktovať na [email protected]

II. Vyhľadávanie Pro Služieb

 1. Po registrácii ako Zákazník je Vám umožnené na Platforme vytvárať požiadavky na Pro Služby. Ako Zákazník nie ste oprávnený zasielať svoje požiadavky priamo konkrétnym Profesionálom. Vami vytvorená požiadavka na Pro Služby bude prístupná Profesionálom poskytujúcim Pro Služby vo vybranej kategórii podľa pravidiel určených P2P.
 2. Požiadavka na Pro Služby musí byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi a dobrými mravmi a nesmie obsahovať kontaktné údaje na Zákazníka, inak sme oprávnení Vašu požiadavku z Platformy odstrániť.
 3. Po zadaní požiadavky na Pro Služby Vám budú doručené prostredníctvom Platformy ponuky na Pro Služby od Profesionálov a bude Vám umožnené komunikovať s konkrétnym Profesionálom, ktorý zadal na Platforme ponuku na Pro Služby. Keďže nie sme poskytovateľom Pro Služieb, zaslanie ponúk na Pro Služby od Profesionálov Vám negarantujeme a môže sa stať, že na Vašu požiadavku o poskytnutie Pro Služieb, nebude zadaná ani jedna ponuka na Pro Služby. Využitie Pro Služieb od konkrétneho Profesionála je na Vašom zvážení a nie ste povinný prijať žiadnu ponuku na Pro Služby od Profesionála.
 4. Nezasahujeme do komunikácie medzi Vami ako Zákazníkom a Profesionálom. Dohoda o podmienkach poskytnutia Pro Služby je výlučne na Vás a na Profesionálovi. Do podmienok poskytovania Pro Služieb medzi Vami a Profesionálom nevstupujeme a nemáme preto v súvislosti s poskytovaním alebo kvalitou Pro Služieb žiadnu zodpovednosť, túto má výlučne Profesionál.
 5. Pri zadávaní požiadaviek na Pro Služby ste ako Zákazník povinný dodržiavať Pravidlá férového používania, ktoré sú určené P2P. Zákazník môže za stanovený čas zadať prostredníctvom Platformy určený maximálny počet požiadaviek na Pro Služby. Maximálny počet požiadaviek na Pro Služby určuje podľa vlastnej úvahy P2P, avšak nesmie prekročiť 10 požiadaviek na Pro Služby za jeden deň. Ak porušíte Pravidlá férového používania, sme oprávnení Vám zablokovať Účet. Zablokovanie Vášho Účtu zároveň nevylučuje Vašu zodpovednosť za prípadnú spôsobenú škodu.

III. Platba za Pro Služby

 1. Ako Zákazník zaplatíte za vykonané Pro Služby priamo Profesionálovi. Podmienky platby za Pro Služby sú výlučne predmetom dohody medzi Vami a Profesionálom.
 2. Ako Zákazník ste povinný nás informovať o uskutočnení platby za Pro Služby Profesionálovi do 5 dní odo dňa jej uskutočnenia, a to prostredníctvom Platformy. V prípade platby rozdelenej do viacerých častí, ste povinný nás informovať o uskutočnení každej čiastkovej platby za Pro Služby do 5 dní odo dňa jej uskutočnenia. Pokiaľ si nesplníte povinnosť nás včas informovať o uskutočnení platby za Pro Služby, môže Vám vzniknúť zodpovednosť za škodu tým spôsobenú P2P.
 3. Nie sme stranou zmluvy na Pro Služby vzniknutej medzi Vami ako Zákazníkom a Profesionálom a preto nezodpovedáme ani za prípadné porušenie povinností zo strany Profesionála. Do cenových ani platobných podmienok poskytovania Pro Služieb medzi Vami a Profesionálom nevstupujeme a nemáme preto v tejto súvislosti žiadnu zodpovednosť. Rovnako nie sme povinní žiadať od Profesionála vrátenie platby za Pro Služby alebo jej časti alebo poskytnutie zľavy.

IV. Hodnotenie Profesionála

 1. Za účelom zlepšenia služieb Zákazníkom a kvality poskytovaných Pro Služieb, ste ako Zákazník po informovaní o uskutočnení platby za Pro Služby zodpovedný za pridanie hodnotenia Profesionála, a to v lehote 5 dní odo dňa oznámenia o uskutočnení platby za Pro Služby. Hodnotenie Profesionála Vám je umožnené automaticky po oznámení o uskutočnení platby za Pro Služby prostredníctvom Platformy.

V. Podpora Zákazníkom

 1. Zákazník je oprávnený kedykoľvek sa prostredníctvom Platformy na nás obrátiť so žiadosťou o pomoc pri riešení technických problémov pri používaní Platformy.
 2. Zákazník je oprávnený sa na nás kedykoľvek prostredníctvom Platformy obrátiť aj v prípade porušenia povinností zo strany Profesionála alebo tretej osoby, avšak nie sme povinní takéto spory vyriešiť a za ich vyriešenie nezodpovedáme. Naše právo zasiahnuť do takýchto sporov podľa vlastnej úvahy však zostáva nedotknuté.
 3. Ak sa potrebujete spojiť s Profesionálom avšak tento má Účet zablokovaný a nie je mu umožnené komunikovať s Vami, kontaktujte nás prostredníctvom Platformy alebo prostredníctvom podpory na [email protected]

VI. Reklamácie

 1. Nie sme zmluvnou stranou zmluvy na Pro Služby uzatvorenej medzi Vami ako Zákazníkom a Profesionálom, preto ani nezodpovedáme za spôsob a kvalitu poskytnutých Pro Služieb a ich včasné dodanie. Akékoľvek reklamácie je potrebné riešiť priamo s Profesionálom.
 2. Ako prevádzkovateľ Platformy Vám radi poskytneme potrebnú súčinnosť, avšak akákoľvek zodpovednosť P2P ako prevádzkovateľa Platformy v súvislosti s Pro Službami, ich poskytovaním Profesionálom, kvalitou Pro Služieb alebo s reklamáciou Pro Služieb u Profesionála je vylúčená.

C) PROFESIONÁLI

I. Registrácia a Účet Profesionála

 1. Ako Profesionál ste oprávnený sa zaregistrovať na Platforme výlučne v prípade, ak ste osobou, ktorá podniká (podnikateľom), ponúkané Pro Služby sú predmetom Vášho podnikania a disponujete príslušným oprávnením na výkon podnikateľskej činnosti. Registráciou na Platforme vyhlasujete, že tieto podmienky spĺňate.
 2. Ako Profesionál ste povinný po dobu registrácie na Platforme udržiavať všetky povolenia, registrácie, zápisy a oprávnenia potrebné pre výkon podnikateľskej činnosti v platnosti. Ak nebudete ďalej oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorej predmetom sú Vami ponúkané Pro Služby, ste povinný svoju registráciu na Platforme zrušiť alebo nás o tom informovať.
 3. Ako Profesionál registráciou na Platforme a zadávaním ponúk na Pro Služby vyhlasujete, že spĺňate všetky podmienky kladené všeobecne záväznými predpismi na poskytovanie Vami ponúkanej Pro Služby.
 4. Ako Profesionál registráciou na Platforme beriete na vedomie a vyhlasujete, že vo vzťahu k P2P ste nezávislým subjektom, nie ste zamestnancom ani zástupcom P2P a nie ste ani v inom obdobnom vzťahu k P2P, preto ani nekontrolujeme a nemôžeme kontrolovať kvalitu Vami poskytovaných Pro Služieb s výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach.
 5. Každá fyzická alebo právnická osoba je oprávnená mať len jeden Účet Profesionála.
 6. Ako Profesionál ste pri registrácii povinný uviesť pravdivé, úplné a aktuálne informácie a v prípade ich zmeny ich včas aktualizovať.
 7. Prostredníctvom Platformy Vám ako Profesionálovi poskytujeme možnosť uzavrieť zmluvu na Pro Služby so Zákazníkom, ale negarantujeme Vám, že zmluvu na Pro Služby so Zákazníkom uzatvoríte. Rovnako nemáme možnosť dôkladného preverenia Zákazníka, preto ani nemôžeme mať vedomosť alebo pochybnosť o tom, či si Zákazník splní riadne a včas svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na Pro Služby.
 8. Účet Profesionála ste oprávnený používať výlučne Vy alebo iné osoby výslovne oprávnené konať vo Vašom mene.
 9. Heslo na zabezpečenie Vášho Účtu Profesionála si určujete sami, preto je na Vás, aby ste zabezpečili ochranu svojho hesla a neumožnili prístup k heslu iným osobám. Po skončení používania Platformy na zariadení, ktoré užívate spoločne s inými osobami alebo ku ktorému majú prístup iné osoby, ste povinný sa z Účtu odhlásiť a tým predchádzať zneužitiu Účtu Profesionála.
 10. Akákoľvek činnosť na Účte Profesionála bude automaticky priradená k Vašej osobe. Ste výlučne zodpovedný za Obsah a činnosť na svojom Účte Profesionála.
 11. Ak zistíte, že Váš Účet Profesionála bol použitý neoprávnenou osobou, ste povinný nás bezodkladne informovať prostredníctvom Platformy. Za zneužitie Účtu Profesionála nezodpovedáme.
 12. Ako Profesionál sám zodpovedáte za dodržiavanie povinností vyplývajúcich pre Vás z všeobecne záväzných predpisov, najmä, nie však výlučne, právnych predpisov upravujúcich daňové povinnosti Profesionála.

II. Zadávanie ponúk na Pro Služby

 1. Po registrácii ako Profesionál na Platforme je Vám v súlade s Vami určeným Balíkom Služieb umožnené prehliadať požiadavky Zákazníkov na poskytnutie Pro Služieb vo vybranej kategórii a reagovať na ne prostredníctvom zadania ponuky. Po zadaní ponuky konkrétnemu Zákazníkovi Vám je umožnená komunikácia so Zákazníkom a v závislosti od zvoleného Balíka Služieb sú Vám sprístupnené alebo obmedzené ďalšie údaje alebo možnosti na Platforme. Konkrétne podmienky poskytnutia Pro Služby si dohodnete priamo so Zákazníkom.
 2. Ako Profesionál ste povinný so Zákazníkom komunikovať najmä prostredníctvom Platformy a podľa pravidiel stanovených na Platforme a inštrukcií stanovených P2P.
 3. Pri kontaktovaní Zákazníkov ste ako Profesionál povinný dodržiavať Pravidlá férového používania, ktoré sú určené P2P. Maximálny počet kontaktovaní Zákazníkov určuje podľa vlastnej úvahy P2P, avšak tento nesmie prekročiť 10 kontaktovaní Zákazníkov za hodinu a zároveň 20 kontaktovaní Zákazníkov za deň. Ak porušíte Pravidlá férového používania, sme oprávnení zablokovať Vám účet. Zablokovanie Vášho Účtu zároveň nevylučuje Vašu zodpovednosť za prípadnú spôsobenú škodu.
 4. Ako Profesionál sa zaväzujete, že kontakty na Zákazníkov získané prostredníctvom Platformy nevyužijete iným spôsobom ako na uzavretie zmluvy na Pro Služby v prostredí Platformy medzi Vami a Zákazníkom a že vykonanie Pro Služby pre Zákazníka získaného prostredníctvom Platformy pred nami nezatajíte. Taktiež nesmiete kontakty na Zákazníkov poskytnúť akejkoľvek tretej osobe. Ak túto povinnosť porušíte, sme Vám oprávnení Účet zablokovať a žiadať od Vás zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 násobku mesačného poplatku za Účet Profesionála Premium. Uvedená zmluvná pokuta sa vzťahuje na každé porušenie tejto povinnosti jednotlivo a zároveň nevylučuje Vašu prípadnú zodpovednosť za spôsobenú škodu, ktorá sa uplatní popri zmluvnej pokute. Ak máte záujem o spoluprácu s nami inou formou ako poskytovaním Pro Služieb, je potrebné nás kontaktovať na [email protected]

III. Poplatok za Účet Profesionála

 1. Vedenie Účtu Profesionála je spoplatnené v súlade s Cenníkom, ktorý je prístupný na Platforme.
 2. Cena za vedenie Účtu Profesionála závisí od Vami zvoleného Balíka Služieb. Zmena Balíka Služieb na vyšší Balík Služieb je možná prostredníctvom Platformy kedykoľvek. Zmena Balíka Služieb na nižší Balík Služieb nie je možná. Ako Profesionál beriete na vedomie, že Vami zvolený Balík Služieb na Platforme je pre Vás záväzný po dobu trvania registrácie na Platforme a následne je Vám umožnená len zmena na vyšší Balík Služieb, ktorý sa rovnako potvrdením takejto zmeny stáva pre Vás záväzným po dobu registrácie a vrátenie k nižšiemu Balíku Služieb alebo zvolenie nižšieho Balíka Služieb do vyčerpania zvoleného Balíka Služieb nie je možné.
 3. Ako Profesionál na Platforme vyberiete z možností Balíka Služieb časové obdobie, na ktoré si Balík Služieb objednávate. Beriete na vedomie, že výber časového obdobia Balíka Služieb je pre Vás záväzný po dobu registrácie na Platforme a nemáte možnosť zmeny z dlhšieho časového obdobia Balíka Služieb na kratšie časové obdobie Balíka Služieb do vyčerpania zvoleného Balíka Služieb. Zmena z kratšieho časového obdobia Balíka Služieb na dlhšie časové obdobie Balíka Služieb je možná vždy.
 4. Ak ako Profesionál chcete používať Platformu, musíte mať na Platforme nastavený spôsob platby prostredníctvom platných údajov aspoň jednej platobnej karty. Platba za poplatok za Účet Profesionála bude automaticky uhrádzaná v závislosti od periodicity Balíka Služieb Vami zvoleným spôsobom platby na Platforme, k čomu P2P výslovne splnomocňujete. Ak z akéhokoľvek dôvodu nebude možné vykonať platbu Vami zvoleným spôsobom platby, súhlasíte s tým, že môžeme použiť akýkoľvek iný spôsob platby spojený s Vašim Účtom na Platforme. Ak sa zmenia údaje o Vašej platobnej karte, poskytovateľ Vašej platobnej karty nám môže poskytnúť aktualizované informácie o Vašej platobnej karte a na prijatie takýchto informácii nás výslovne splnomocňujete.
 5. Na spracovanie platieb využívame služby tretej strany. Údaje o Vašej platobnej karte nespracúvame, tieto sú spracúvané výlučne treťou stranou za účelom realizácie platby.
 6. Ak už nebudete mať ďalej záujem o používanie Platformy, je potrebné na Vašom účte zmeniť nastavenie platby poplatku za Účet Profesionála a Účet Profesionála Vám bude po uplynutí zaplateného obdobia zablokovaný.
 7. Poplatok za Účet Profesionála je v súlade s Cenníkom stanovený pevne, nie je možné z neho poskytnúť zľavu ani vrátiť časť poplatku za obdobie, kedy nebol Účet využívaný alebo kedy bol Účet zablokovaný.
 8. Ak zrušíte svoj Účet Profesionála aj napriek zaplatenému poplatku za Účet Profesionála, už zaplatený poplatok za Účet Profesionála sa Vám nevráti.
 9. Rovnako v prípade, ak Vám zablokujeme Účet Profesionála my, už zaplatený poplatok za Účet Profesionála sa Vám nevráti. Po zablokovaní Vášho Účtu Profesionála sa už ďalšie platby poplatku za Účet Profesionála z Vašej platobnej karty neuhrádzajú, a to až do momentu odblokovania Účtu Profesionála. Prvý deň po odblokovaní Účtu Profesionála bude automaticky z Vašej platobnej karty uhradená platba za Účet Profesionála za obdobie nasledujúce po odblokovaní Vášho Účtu Profesionála začínajúce prvým dňom odblokovania. Ak by ste nemali záujem o ďalšie využívanie Platformy po odblokovaní Vášho účtu, je potrebné, aby ste vopred kontaktovali podporu P2P na [email protected] a zmenili nastavenia platby za Účet Profesionála.
 10. Ak nebude mesačný poplatok za Účet Profesionála zaplatený včas, bude Vám automaticky Účet Profesionála zablokovaný.
 11. Platba za Účet Profesionála uvedená v Cenníku ako aj iné platby a poplatky v súvislosti s Platformou môžu byť uvádzané bez daní a/alebo príslušných poplatkov, ktoré budú k cenám pripočítané v zákonnej výške.

IV. Provízia za sprostredkovanie Zákazníka

 1. Za vykonanie Pro Služieb zaplatí Zákazník dohodnutú cenu Pro Služieb priamo Vám ako Profesionálovi. P2P následne vzniká voči Vám právo na zaplatenie provízie za sprostredkovanie Zákazníka.
 2. Ako Profesionál ste povinný nás informovať prostredníctvom Platformy o prijatí platby od Zákazníka za Pro Služby a o Celkovej cene Pro Služieb. Ak je platba Zákazníka za Pro Služby rozdelená do viacerých častí, ste povinný nás informovať po prijatí každej čiastkovej platby od Zákazníka. V závislosti od času, kedy nás informujete, je následne v súlade s ods. 3 tohto článku týchto Podmienok vyrátaná výška provízie.
 3. Za sprostredkovanie Zákazníka ste povinný nám zaplatiť:
  • a) províziu 5% z Celkovej ceny Pro Služieb za splnenia podmienok uvedených v ods. 4 tohto článku týchto Podmienok alebo
  • b) províziu 10% z Celkovej ceny Pro Služieb za splnenia podmienok uvedených v ods. 5 tohto článku týchto Podmienok.
 4. Ako Profesionálovi Vám vzniká povinnosť nám zaplatiť províziu za sprostredkovanie vo výške podľa ods. 3 písm. a) tohto článku týchto Podmienok, ak
  • a) ste prijali platbu za Pro Služby od Zákazníka, a to aj v prípade čiastkovej platby a
  • b) ste nás prostredníctvom Platformy informovali o prijatí platby za Pro Služby od Zákazníka a o Celkovej cene Pro Služieb v lehote 48 hodín od momentu jej prijatia, v prípade čiastkových platieb plynie lehota samostatne od prijatia každej z čiastkových platieb.
 5. Ako Profesionálovi Vám vzniká povinnosť nám zaplatiť províziu za sprostredkovanie vo výške podľa ods. 3 písm. b) tohto článku týchto Podmienok, ak
  • a) nás prostredníctvom Platformy informujete o prijatí platby za Pro Služby od Zákazníka a o celkovej cene Pro Služieb neskôr ako 48 hodín od momentu jej prijatia, a to aj jednotlivo vo vzťahu ku každej čiastkovej platbe prijatej od Zákazníka, alebo
  • b) nás vôbec neinformujete prostredníctvom Platformy o prijatí platby za Pro Služby od Zákazníka a o Celkovej cene Pro Služieb, a to aj jednotlivo vo vzťahu ku každej čiastkovej platbe prijatej od Zákazníka,
 6. Po prijatí informácie o platbe Zákazníka za Pro Služby Vás budeme kontaktovať s platobnou inštrukciou potrebnou pre vykonanie platby provízie. Lehota na vykonanie platby provízie je 7 dní, pričom jej zaplatením potvrdzujete správnosť jej výšky. Pokiaľ nás v tejto lehote 7 dní nebudete kontaktovať, máme právo, nie však povinnosť, určiť výšku provízie podľa nám dostupných informácií.
 7. Na požiadanie ste povinný nám vhodným spôsobom určeným nami (najmä sprístupnením daňového dokladu alebo iného účtovného dokladu vystaveného Profesionálom Zákazníkovi) preukázať výšku prijatej platby za Pro Služby od Zákazníka a Celkovú cenu Pro Služieb, a to v lehote 5 dní od doručenia takej žiadosti. Ak túto svoju povinnosť nesplníte, sme Vám oprávnení Účet zablokovať a žiadať od Vás zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 násobku mesačného poplatku za Účet Profesionála Premium. Uvedená zmluvná pokuta zároveň nevylučuje Vašu prípadnú zodpovednosť za spôsobenú škodu.
 8. Ak sa ako Profesionál dostanete do omeškania s platbou provízie o viac ako 30 dní, sme oprávnení vykonať automatickú platbu provízie prostredníctvom Vašej platobnej karty ktorej údaje zadáte pri registrácii na Platforme (alebo následne doplníte), k čomu P2P výslovne splnomocňujete.
 9. Akákoľvek dohoda medzi Profesionálom a Zákazníkom, ktorej účelom je obchádzanie povinnosti Profesionála zaplatiť províziu, je nedovolená. Ak takúto dohodu uzavriete alebo jej uzavretie umožníte, sme Vám oprávnení Účet zablokovať a žiadať od Vás zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 násobku mesačného poplatku za Účet Profesionála Premium. Uvedená zmluvná pokuta zároveň nevylučuje Vašu prípadnú zodpovednosť za spôsobenú škodu.

V. Podpora Profesionálom

 1. Profesionálom poskytujeme podporu pri technických a iných problémoch s používaním Platformy v závislosti od zvoleného Balíka Služieb Profesionálom.
 2. Profesionál je oprávnený kedykoľvek sa na nás obrátiť prostredníctvom Platformy aj v prípade porušenia povinností zo strany Zákazníka, v takom prípade môžeme kontaktovať Zákazníka za účelom riešenia Profesionálom opísanej situácie, avšak nezodpovedáme za jej vyriešenie.
 3. Ak sa potrebujete spojiť so Zákazníkom avšak Váš Účet Profesionála je zablokovaný a nie je Vám umožnené komunikovať so Zákazníkom, kontaktujte nás prostredníctvom podpory P2P na [email protected]
 4. Nie sme zmluvnou stranou zmluvy na Pro Služby uzatvorenej medzi Vami ako Profesionálom a Zákazníkom, preto ani nezodpovedáme za splnenie povinností Zákazníkom a nie sme oprávnení žiadať od Zákazníka zaplatenie ceny za Pro Služby. Do cenových ani platobných podmienok poskytovania Pro Služieb medzi Vami a zákazníkom nevstupujeme a nemáme preto v tejto súvislosti žiadnu zodpovednosť. Akékoľvek porušenie povinností Zákazníkom zo zmluvy na Pro Služby je potrebné riešiť priamo so Zákazníkom.

D) SPOLOČNÉ USTANOVENIA

I. Zablokovanie Účtu

 1. Sme oprávnení zablokovať Váš Účet Zákazníka najmä ak:
  • a) o to požiadate,
  • b) Účet Zákazníka nepoužívate dlhšie ako 3 mesiace,
  • c) máme podozrenie na zneužitie Vášho Účtu Zákazníka, a to najmä pokiaľ budú prebiehať opakované neúspešné pokusy a prihlásenie sa k Vášmu Účtu Zákazníka,
  • d) použijete Účet inej osoby alebo sa budete vydávať za inú osobu,
  • e) vytvoríte viac ako jeden Účet (okrem prípadov oprávneného konania za viacero osôb),
  • f) uverejníte na Platforme Obsah obsahujúci vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky, osobné útoky, Obsah propagujúci, podnecujúci násilie, fanatizmus, rasizmus, diskrimináciu, hanobenie skupín obyvateľstva, rasovú, jazykovú, pohlavnú, náboženskú, politickú, sociálnu, národnostnú alebo etnickú neznášanlivosť, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo skupinám obyvateľstva, alebo obhajujúci potláčanie základných práv a slobôd,
  • g) uverejníte na Platforme Obsah, ktorý obsahuje neoverené, zavádzajúce, klamlivé, nepravdivé alebo pravdu skresľujúce informácie alebo akékoľvek iné (aj pravdivé) údaje, ktoré sú alebo by mohli byť spôsobilé privodiť ujmu iným osobám,
  • h) uverejníte Obsah majúci charakter spamu, hoaxu alebo warezu,
  • i) uverejníte Obsah obsahujúci informácie o osobných údajoch inej osoby,
  • j) uverejníte duplicitný, nezrozumiteľný alebo nezmyselný Obsah,
  • k) uverejníte Obsah obhajujúci alebo navádzajúci k porušovaniu platného práva, dobrých mravov alebo týchto Podmienok,
  • l) uverejníte Obsah odkazujúci na iné internetové stránky nesúvisiace s obsahom Platformy a/alebo internetové stránky či služby konkurenčné voči Platforme,
  • m) narušíte alebo poškodíte Platformu, alebo sa o to budete pokúšať,
  • n) zverejníte alebo použijete softvérové vírusy alebo iné počítačové kódy, súbory alebo programy, ktoré môžu ohroziť, prerušiť, obmedziť alebo zastaviť činnosť Platformy,
  • o) vytvoríte alebo budete zrkadliť Platformu alebo jej časť,
  • p) použijete verejné proxy servery a iné anonymizačné služby, ktoré môžu byť zneužité k útoku na Platformu alebo použijete automatické skripty pre zber informácií o Platforme a jej prevádzke,
  • q) získate e-mailové adresy alebo iné kontaktné informácie od Členov Platformy za iným účelom ako je získanie Pro Služieb v prostredí Platformy,
  • r) ohrozíte alebo poškodíte dobré meno P2P,
  • s) ponúknete alebo propagujete tovar, služby alebo prácu spadajúcu do systému sieťového predaja a multi-level marketingu, alebo do sieťového predaja poistenia, finančných produktov a poradenstva,
  • t) ponúknete alebo propagujete tovar, služby alebo prácu, ktorých ponuka je zakázaná alebo obmedzená platným právom (napríklad reklama liekov, ponuka nelegálnej práce alebo reklama na zbrane), alebo
  • u) inak porušujete alebo obchádzate všeobecne záväzné právne predpisy, dobré mravy a/alebo tieto Podmienky.
 2. Sme oprávnení zablokovať Váš Účet Profesionála najmä ak:
  • a) o to požiadate,
  • b) nebol včas zaplatený poplatok za Účet Profesionála,
  • c) ste v omeškaní s platením provízie za sprostredkovanie Zákazníka o viac ako 5 dní,
  • d) stratíte oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť alebo Vami ponúkané Pro Služby nie sú predmetom Vášho podnikania,
  • e) Vaše hodnotenie Zákazníkmi je neuspokojivé,
  • f) máme podozrenie na zneužitie Vášho Účtu Profesionála, a to najmä pokiaľ budú prebiehať opakované neúspešné pokusy a prihlásenie sa k Vášmu Účtu Profesionála,
  • g) na základe vlastnej úvahy na podklade získaných verejne dostupných informácií o Profesionálovi v súlade s ods. 4 tohto článku Podmienok,
  • h) použijete Účet inej osoby alebo sa budete vydávať za inú osobu,
  • i) vytvoríte viac ako jeden Účet (okrem prípadov oprávneného konania za viacero osôb),
  • j) uverejníte na Platforme Obsah obsahujúci vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky, osobné útoky, Obsah propagujúci, podnecujúci násilie, fanatizmus, rasizmus, diskrimináciu, hanobenie skupín obyvateľstva, rasovú, jazykovú, pohlavnú, náboženskú, politickú, sociálnu, národnostnú alebo etnickú neznášanlivosť, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo skupinám obyvateľstva, alebo obhajujúci potláčanie základných práv a slobôd,
  • k) uverejníte na Platforme Obsah, ktorý obsahuje neoverené, zavádzajúce, klamlivé, nepravdivé alebo pravdu skresľujúce informácie alebo akékoľvek iné (aj pravdivé) údaje, ktoré sú alebo by mohli byť spôsobilé privodiť ujmu iným osobám,
  • l) uverejníte Obsah majúci charakter spamu, hoaxu alebo warezu,
  • m) uverejníte Obsah obsahujúci informácie o osobných údajoch inej osoby,
  • n) uverejníte duplicitný, nezrozumiteľný alebo nezmyselný Obsah,
  • o) uverejníte Obsah obhajujúci alebo navádzajúci k porušovaniu platného práva, dobrých mravov alebo týchto Podmienok,
  • p) uverejníte Obsah odkazujúci na iné internetové stránky nesúvisiace s obsahom Platformy a/alebo internetové stránky či služby konkurenčné voči Platforme,
  • q) narušíte alebo poškodíte Platformu alebo sa o to budete pokúšať,
  • r) zverejníte alebo použijete softvérové vírusy alebo iné počítačové kódy, súbory alebo programy, ktoré môžu ohroziť, prerušiť, obmedziť alebo zastaviť činnosť Platformy,
  • s) vytvoríte alebo budete zrkadliť Platformu alebo jej časť,
  • t) použijete verejné proxy servery a iné anonymizačné služby, ktoré môžu byť zneužité k útoku na Platformu alebo použijete automatické skripty pre zber informácií o Platforme a jej prevádzke,
  • u) získate e-mailové adresy alebo iné kontaktné informácie od Členov Platformy za iným účelom ako je poskytnutie Pro Služieb v prostredí Platformy,
  • v) ohrozíte alebo poškodíte dobré meno P2P,
  • w) ponúknete alebo propagujete tovar, služby alebo prácu spadajúcu do systému sieťového predaja a multi-level marketingu, alebo do sieťového predaja poistenia, finančných produktov a poradenstva,
  • x) ponúknete alebo propagujete tovar, služby alebo prácu, ktorých ponuka je zakázaná alebo obmedzená platným právom (napríklad reklama liekov, ponuka nelegálnej práce alebo reklama na zbrane), alebo
  • y) inak porušujete alebo obchádzate všeobecne záväzné právne predpisy, dobré mravy a/alebo tieto Podmienky.
 3. Okrem dôvodov uvedených v ods. 1 a 2 tohto článku týchto Podmienok, najmä v prípade potreby ochrany Platformy alebo iných Členov, sme oprávnení Vám Účet Člena zablokovať aj podľa vlastného uváženia, a to aj bez uvedenia dôvodu a predchádzajúceho upozornenia.
 4. Sme oprávnení získavať, zhromažďovať a hodnotiť verejne dostupné informácie týkajúce sa Profesionála a na základe takto získaných informácií podľa vlastnej úvahy zablokovať Účet Profesionála.
 5. Okrem zablokovania Účtu Člena môžeme za rovnakých podmienok pristúpiť k obmedzeniu, čiastočnému zablokovaniu, pozastaveniu, deaktivácii alebo zrušeniu Vášho Účtu.
 6. Za prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti so zablokovaním, obmedzením, čiastočným zablokovaním, pozastavením, deaktiváciou alebo zrušením Účtu Člena nezodpovedáme.
 7. Po zablokovaní, obmedzení, čiastočnom zablokovaní, pozastavení, deaktivácii alebo zrušení Účtu Člena nevzniká Členovi právo na kompenzáciu alebo vrátenie už zaplateného poplatku za Balík Služieb, a to najmä v prípade, ak mu bol Účet zablokovaný, pozastavený, deaktivovaný alebo zrušený z dôvodu porušenia povinností uvedených v týchto Podmienkach. Člen nás môže v prípade potreby kontaktovať na [email protected]
 8. Naše rozhodnutie o zablokovaní, obmedzení, čiastočnom zablokovaní, pozastavení, deaktivácii alebo zrušení Účtu Člena sme oprávnení zverejniť na Platforme alebo oznámiť ostatným Členom.
 9. Po zablokovaní Účtu Člena je Členovi znemožnený prístup k Obsahu Účtu, k požiadavkám Zákazníkov a ponukám Profesionálov, ako aj komunikácia prostredníctvom Platformy. Členovi je naďalej umožnené kontaktovať podporu na Platforme. Ak by Členovi alebo inej osobe hrozil z dôvodu zablokovania jeho Účtu vznik škody, najmä pokiaľ prišlo k uzavretiu zmluvy na Pro Služby a bez prístupu k Účtu nie je možné Pro Služby vykonať, je Člen povinný kontaktovať podporu P2P na [email protected]
 10. Po zablokovaní, obmedzení, čiastočnom zablokovaní, pozastavení, deaktivácii alebo zrušení Účtu Člena nie sme povinní odstrániť alebo Vám vrátiť Obsah Účtu. Obsah Vášho Účtu naďalej zostáva majetkom P2P.

II. Práva duševného vlastníctva

 1. Ako Člen ste povinný zabezpečiť, aby Obsah pridávaný na Váš Účet a prípadné Vami ponúkané Pro Služby neporušovali práva duševného vlastníctva iných osôb, najmä autorské práva, ochranné známky, dizajny, patenty alebo obchodné tajomstvo iných osôb. Súhlasíte s tým, že máme právo, avšak nie povinnosť, kontrolovať, upraviť alebo zmazať Váš Obsah Účtu alebo zablokovať Váš Účet, ak túto povinnosť porušíte.
 2. Zároveň vyhlasujete, že Obsah, ktorý sprístupníte na Platforme alebo prostredníctvom nej je Vašim výlučným vlastníctvom a ste jediným vlastníkom takéhoto Obsahu alebo disponujete všetkými právami, licenciami, súhlasmi a povoleniami, ktoré sú potrebné na sprístupnenie Obsahu na Platforme alebo prostredníctvom nej.
 3. Sme oprávnení kedykoľvek, na základe vlastnej úvahy a bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť alebo zamedziť prístup k Obsahu, ktorý je v rozpore s týmito Podmienkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo je z iného dôvodu podľa nášho názoru neprípustný alebo škodlivý pre Platformu.
 4. Zverejnením Obsahu na Platforme alebo prostredníctvom Platformy nám udeľujete celosvetovú bezodplatnú nevýhradnú trvalú (časovo neobmedzenú) a neodvolateľnú licenciu na akékoľvek známe spôsoby použitia Obsahu, vrátane spracovania, rozmnožovania a zverejňovania takéhoto Obsahu, s právom udeľovať sublicencie a postupovať licenciu. Táto licencia trvá aj po zrušení Vášho Účtu na Platforme alebo zrušení Platformy.
 5. Zároveň náš Obsah zverejnený na Platforme ako aj Obsah zverejnený Členmi na Platforme alebo prostredníctvom Platformy, ako aj názvy Členov alebo označenia, môžu byť chránené autorským právom, ochrannou známkou alebo inými právami duševného vlastníctva, preto je zakázané takéto súbory bez súhlasu autora akýmkoľvek spôsobom používať.
 6. Je zakázané kopírovať, prenášať alebo distribuovať akúkoľvek časť našich webových stránok Platformy.
 7. Označenie „Wilio“ je registrovanou slovnou ochrannou známkou patriacou P2P. Akékoľvek jej používanie bez nášho súhlasu je preto zakázané.

III. Komunikácia prostredníctvom Platformy

 1. Registráciou na Platforme súhlasíte s tým, že akákoľvek komunikácia týkajúca sa povinností, platieb a poplatkov na Platforme bude uskutočnená elektronicky, a to najmä prostredníctvom samotnej Platformy. Zároveň súhlasíte s tým, že elektronickú komunikáciu prostredníctvom Platformy je možné považovať za písomnú komunikáciu a za účelom jej zachovania súhlasíte, že sme takúto komunikáciu oprávnení v nezmenenej podobe ukladať.
 2. Všetky správy zaslané prostredníctvom Platformy sa považujú za doručené adresátovi momentom ich odoslania.

E) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Pri prevádzkovaní Platformy využívame osobitnú úpravu Mini One Stop Shop (MOSS – osobitnú úpravu zjednodušujúcu platenie dane z pridanej hodnoty pri elektronických službách), pričom členským štátom identifikácie P2P pre účely dane z pridanej hodnoty je Slovenská republika.
 2. Tieto Podmienky spolu s dokumentmi zverejnenými na Platforme tvoria celú dohodu medzi Vami a P2P týkajúcu sa používania Platformy a Pro Služieb ponúkaných alebo získaných prostredníctvom Platformy.
 3. Jednotlivé časti týchto Podmienok sú označené a pomenované len z dôvodu lepšej prehľadnosti a nemajú žiaden právny účinok vo vzťahu k výkladu alebo aplikácii týchto Podmienok.
 4. Sme oprávnení kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tieto Podmienky a akékoľvek iné dokumenty (najmä Cenník a rozsah balíkov Služieb), ktoré spoločne s Podmienkami upravujú používanie Platformy. O prípadnej zmene Podmienok Vás budeme informovať prostredníctvom Platformy, a to odoslaním správy alebo iným vhodným spôsobom.
 5. Zmena Podmienok je účinná dňom zverejnenia.
 6. Používaním Platformy po zmene Podmienok vyjadrujete svoj súhlas s novým znením Podmienok. Ak by ste so zmenou Podmienok nesúhlasili, ste oprávnený svoj Účet na Platforme kedykoľvek zrušiť.
 7. Tieto Podmienky upravujú právny vzťah medzi P2P a Profesionálom a právny vzťah medzi P2P a Zákazníkom. Právny vzťah medzi Profesionálom a Zákazníkom nie je predmetom úpravy Podmienok.
 8. Práva a povinnosti v týchto Podmienkach neupravené sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a inými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
 9. Rozhodným právom pre riešenie sporov je právo Slovenskej republiky a príslušnými súdmi sú súdy Slovenskej republiky. Ak Zákazník alebo Profesionál nemá bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky, súdom príslušným na riešenie sporov je súd Slovenskej republiky určený podľa sídla P2P.
 10. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stane neplatným alebo neúčinným, sme oprávnení ho nahradiť iným ustanovením s čo najbližším obsahom a účelom k pôvodnému ustanoveniu a takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá vplyv na platnosť a účinnosť iných ustanovení týchto Podmienok.
 11. Tieto Podmienky môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách, pričom rozhodujúca je verzia v slovenskom jazyku.
 12. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 17. septembra 2020.